در حال حاضر جمعیت ۱۴ میلیون نفری زنان ایرانی ۲۹ درصد و به عبارتی ۲/۱میلیارد دلار از بازار ۷/۲ میلیارد دلاری خاورمیانه را به خود اختصاصدادهاند.

سایت آفتاب نیوز به نقل از آخرین شماره فصلنامه توسعه مهندسی بازار نوشته است:

موسسه تحقیقات بین الملل وابسته به مرکز صادرات کانادا در گزارش سال ۲۰۰۷خود اندازه بازار لوازم آرایشی را در ایران، برابر ۱/۲ میلیارد دلار، مرکزتحقیقات بهارات که یک مرکز تحقیقات معتبر مستقر درلندن است، این اندازه رابرابر با ۲ میلیارد دلار، و مرکز تحقیقات بازارهای بین الملل وابسته بهاتحادیه اروپا انداره این بازار را برابر ۲/۱ میلیارد دلار تخمین زده اند.این گزارش می افزاید:
براساس یک تحقیقات میدانی مختصر که در میان خانمهای ایرانی در تهران و مراکز شش استان بزرگ کشور انجام شده ، نشان می دهدکه گروه خانمهای شهرنشین بین ۱۵ تا ۴۵ سال که براساس تخمین مرکز آمارایران جمعیت شان در سال ۱۳۸۹ در حدود چهارده میلیون نفر است، به طورمیانگین ماهیانه ۱۲ هزار تومان برای لوازم آرایشی خود مصرف می کنند که دراین صورت می توان تخمین زد که مقدار مصرف کل سالیانه برابر با ۲/۱ میلیارددلار خواهد بود.

بنابر گزارش یورومونیتور، کل مصرف لوازم آرایشیدر خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ در حدود ۷/۲ میلیارد دلار است که با میانگین رشدحدود هشت درصد در سال، بعد از کشورهای اروپای شرقی بالاترین رشد را دارد واین بدان علت است که تقریبا نیمی از جمعیت منطقه زیر ۳۰ سال هستند.در اینحال 14 میلیون خانم ایرانی از نظر مصرف لوازم آرایشی گوی سبقت را تقریباازکل کشورها منطقه ربوده اند به نحوی که تقریبا ۲۹ درصد کل مصرف کنندگانمنطقه خاورمیانه را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر اگر جمعیت زنانخاورمیانه ۱۵۵ میلیون نفر باشد، ۹ درصد این زنان یعنی ۱۴ میلیون نفر زنانایرانی حدود یک سوم یعنی ۲/۱ میلیارد دلار هزینه لوازم آرایشی از ۷/۲میلیارد دلار بازار لوازم آرایشی خاورمیانه را پرداخت می کنند.

طبقگزارش مزبور درمیان کشورهای این منطقه، ایران با ۲/۱ میلیارد دلار درفاصلهکمی بعد از عربستان با ۲/۲ میلیارد دلار و در رده هفتم مصرف در دنیا قراردارد.