طلاق؛ رو در رويي با مشكلات تازه يك زندگي
خبرگزاري فارس: شروع زندگيمشترك گامي به سوي رشد و تعالي انسان است اما حركت در جاده زندگي گاهيتوام با مشكلاتي است كه برخي افراد در مواجهه با اين مشكلات، گزينه طلاقرا بر ميگزينند غافل از اينكه طلاق رو در رويي دوبارهاي است با مشكلاتتازه يك زندگي.


به گزارش خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا»، بروز اختلاف و عدمتفاهم، از جمله تهديداتي است كه هميشه فراروي زوجهاي جوان و به طور كليزندگي مشترك زناشويي قرار دارد. به باور بسياري از كارشناسان درصورتبيتوجهي به اين تهديد، زندگي وارد گردابي به نام اختلاف، سؤظن و نهايتطلاق ميشود.
كارشناسان معتقدند زمينه بروز بسياري از طلاقها به دليل وجود اختلافاتياست كه در ابتداي زندگي بياهميت بوده ولي به مرور زمان همين اختلافات كم،دلخوريهايي را ايجاد ميكند.

* طلاق در جوامعشهري 85 درصد و در جوامع روستايي 15 درصد

زندگي در شهر نياز به امكاناتي دارد كه به دست آوردن اين امكانات به پول وسرمايه نياز دارد بر همين اساس بيشتر عمر شهرنشينها به كسب درآمد برايداشتن زندگي بهتر صرف ميشود.
زندگي در كلانشهري مثل تهران مشكلات خاص خود را دارد در واقع به هماناندازه كه تهران داراي امكانات مطلوبتري نسبت به شهرستانها و روستاهايكوچك است؛ مشكلات و سختيهاي آن هم به همان اندازه بزرگ است كه بر طبقآمارها 85 درصد طلاقهاي ثبت شده در كشور به مناطق شهري و تنها 15 درصدطلاق ها به مناطق روستايي مربوط است.
مروري بر پروندههاي تشكيلي در دادگاههاي خانواده نشان ميدهد بيشترافرادي كه براي دادرسي به دادگاه مراجعه ميكنند جوانان و زنان هستند؛شايد اگر گفتهشود كه هميشه براي دادخواست طلاق زنان پيشقدم ميشوند،چندان به گزاف نگفتهايم.
اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر، ابتلاي زوج به يكي از انواعمشروبات الكلي، محكوميت قطعي زوج به بيش از پنجسال حبس، ضرب و شتم ياسوء رفتار زوج كه براي زوجه غيرقابل تحمل است، ابتلاي زوج به بيماريهايصعبالعلاج رواني و جسماني از جمله مواردي است كه قانونگذار براي صدور حكمطلاق جايز شمرده است.

* زني كه 5 سال پيش طلاق گرفت: پشيمانم

منيژه زن 35 سالهاي كه 5 سال پيش از همسرش طلاق گرفته بود درباره علتطلاقش به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» ميگويد: هنگامي كه ازهمسرم جدا شدم دخترم 5 سال سن داشت ولي الان با داشتن 10 سال سن دائم مرامتهم به اين ميكند چرا با پدرش زندگي نكردم.
اين زن ادامه ميدهد: گاهي وقتها از اينكه تا قبل از رسيدن دخترم به سنبلوغ، طلاق گرفتهام احساس پشيماني ميكنم،؛ شايد اگر هنگامي كه دخترمبزرگتر بود اقدام به طلاق ميكردم، امروز با او اين همه مشكل نداشتم.

* زن سرپرست خانوار: فرزندم دنبال مقصر جدايي ماست

ليلا 32 ساله كه يك زن سرپرست خانوار است درباره مسائل مربوط به طلاق بهخبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» ميگويد: حدود 10 سال پيش هنگاميكه تنها 22 سال سن داشتم بعد از 3 سال زندگي مشترك از همسرم جدا شدم.
وي اضافه ميكند: بيشتر اختلاف من با همسرم بر سر بيكاري وي و عدم مسئوليتش در قبال من و فرزندمان بود.
اين زن سرپرست خانوار ادامه ميدهد: بعد از اينكه از همسرم طلاق گرفتم بهدليل عدم توانايي مالي، سرپرستي پسرم را به پدرش سپردند و تنهاميتوانستم هفتهاي يك بار وي را ملاقات كنم.
وي ميافزايد: هنگام طلاق پسرم سن كمي داشت ولي از وقتي كه پسرم بهمدرسه رفته است دائم زندگي خود را با ديگران مقايسه ميكند و هر بار كهبراي ملاقات به ديدنش ميروم، مسئله جدايي من و پدرش را پيش مي كشد؛احساس مي كنم به دنبال مقصر اين جدايي ميگردد.
اين زن اظهار ميدارد: پسرم به من ميگويد اگر با بيكاري و نداري پدرمميساختي، ما هم امروز مثل همه مردم زندگي ميكرديم و من هم پدر و هممادر داشتم.

* طلاق راهكار فرار از مسئوليتهاي زندگي مشترك است

محمد ميرزايي روانشناس و مشاور خانواده درباره دلايل طلاق در جامعه درگفتوگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» ميگويد: طلاق دلايلمختلف دارد ولي عمده طلاقها به مسائل اخلاقي، عدم تفاهم بين زوجين و قطعروابط عاطفي بين زوجين مربوط است.
وي تصريح ميكند: بيشتر زوجهاي جوان از اينكه به هم ابراز علاقه كنندخجالت ميكشند كه اين نوع رفتار باعث دوري زوجين از همديگر ميشود.
ميرزايي اظهار ميدارد: محبت و عشقي كه بين زوجين است بايد هميشه تداومداشته باشد؛ زوجهاي جوان بايد بدانند كه محبت و ابراز علاقه مختص روزهاياول زندگي نيست و اين رفتارها بايد در طول زندگي ادامه داشته باشد.
وي با بيان اينكه نبايد بين زوجين فاصله عاطفي ايجاد شود اضافه ميكند:زن و شوهر بايد از درون هم خبر داشته و نسبت به همديگر احساس مسئوليتداشته باشند و درصدد برطرفساختن نيازهاي همديگر تلاش كنند.

* طلاق تنها چهره مشكلات زندگي را تغيير ميدهد

فاطمه بداغي، معاون حقوقي رئيس جمهور در گفتوگو با خبرنگار زنان باشگاهخبري فارس «توانا» درباره علت وقوع طلاق اظهار ميدارد: هرچند كه زنهاهميشه براي درخواست طلاق اقدام ميكنند و اين بدان معنا نيست كه زنها تحملسختيها راندارند و با كوچكترين مشكل اقدام به طلاق ميكنند.
معاون حقوقي رئيس جمهور ميگويد: سوء رفتار، داشتن مشكلات اخلاقي،بيكاري و دست بزن داشتن مرد، در كنار هم بيشترين دلايلي است كه زنانبراي دادخواست طلاق خود بيان ميكنند.
بداغي تصريح ميكند: در واقع هيچ زني فقط به خاطر اينكه شوهرش بيكار استيا دست بزن دارد اقدام به طلاق نميكند، هميشه چند علت در كنار هم پاياين زنها را به دادگاه ميكشاند.
وي اضافه ميكند: اكثر زنهايي كه طلاق ميگيرند احساس ميكنند بعد ازطلاق همه مشكلاتشان حل ميشود حال آنكه طلاق تنها نوع مشكلات را تغييرميدهد و آنها را از بين نميبرد.
معاون حقوقي رئيس جمهور ادامه ميدهد: بايد علت بروز طلاقها را مورد بررسي قرار دهيم تا آمار طلاق را در جامعه كاهش يابد.
گزارش از مريم خلجي