نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6

موضوع: سفر به ماه واقعیت یا دروغ؟ آیا آمریکا 40 سال دروغ میگفت؟

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  سفر به ماه واقعیت یا دروغ؟ آیا آمریکا 40 سال دروغ میگفت؟

  قرار بود هرچیزی را که میشنویم باور نکنیم / اما گویا باید هرچیزی را هم که در ظاهر می بینیم نباید حتما باور کنیم ....

  Moon Hoax موضوعی است که یک عده تایید میکنند و سفر به ماه را حاصل شعبده بازی ناسا میدانند.

  مطلب طویل زیر از خبر گزاری فارس گرفته شده است :

  [HR]
  فربه ماه،بزرگترين دروغ قرنبيستم خبرگزاري فارس: ما مداركي داريمكه فرود انسان بر روي ماه در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 دروغي بزرگ بودهاست.


  "دردروغ بزرگ هميشه قدرت معيني از قابليت باور كردن وجود دارد. چراكه افرادزيادي از يك ملت هميشه تحت تأثير عواطف به راحتي گول مي خورندحالا يا عمدييا سهوي. و به خاطر سادگي و بي آلايشي و صداقت باور آنها،راحت تر قربانييك دروغ بزرگ مي شوند تا يك دروغ كوچك. چرا كه آنها خودشاندر موارد كوچك،دروغ هاي كوچك مي گويند و از گفتن دروغ هاي بزرگ شرم دارند(و دولت مرداندر اين مورد شرمي هم ندارند). هرگز به ذهن اين مردم خطورنمي كند كه دروغهاي خيلي بزرگ بسازند و هرگز هم باور ندارند كه ديگرانچنان گستاخ باشند كهاين چنين صداقت را بدنام كنند ولو اين كه مدارك اينچنين دروغي را براي ذهنآنها ثابت كنند آن هم به طور آشكار، باز هم بهدروغ بودن آن دروغ بزرگ شكدارند و همچنان فكر مي كنند كه حتماً توضيحيوجود دارد. چنين دروغ بزرگگستاخانه اي هميشه رد پاهايي پشت سر خود به جايمي گذارد. حتي بعد از اينكه سرهم بندي شد و توسط متخصص هاي جهاني دروغگويي وتمام كساني كه برايدروغ گفتن در هر دروغ گويي با هم همكاري ميكنند، به عنوان يك حقيقت شناختهشد. اين افراد در حال حاضر به خوبي ميدانند كه چگونه از اين دروغ ها براياهداف توسعه طلبانه خود استفاده كنند"
  آدولف هيتلر (1925)
  حتي يكتفاله اي از كيسه ي زباله ي زمين مانند آدولف هيتلر هم ميدانست كه چگونهتوده هاي مردم را با مهارت اداره كند و گول بزند پس شما بهواقع فكر ميكنيد كه آمريكا انسان را بر روي ماه فرود آورده است؟ خوب،دوباره فكر كنيد.ما مداركي داريم كه فرود انسان بر روي ماه در اواخر دههي 60 و اوايل دهه ي70 دروغي بزرگ بوده است.


  براي شروع بهتر است بدانيد كه تنها100 نفر در پروژه فرود بر روي كرهي ماه درگير بوده اند. مركز كنترل درهوستون (Houston) به علاوه بيشترزنان و مرداني كه بر روي اين پروژه كاركرده اند، شكي باقي نمي گذارند كهاين كار يك دروغ بوده است. اما چگونهممكن است؟ خيلي ساده. قدرت كسي كهچنين افتضاحي را به بار آورده هرگز اجازهنمي دهد كه كسي اين تصور راداشته باشد. هزاران نفري كه درگير اين ماجراشده اند، تنها نگران قسمتكوچكي بودند كه مربوط به آنها بود. مهندسان،مكانيك ها، برنامه نويسانكامپيوتري و... كاري نداشتند كه با هم مشتركباشد. بنابراين بيشتر افراداز چيزي از يك پروژه ي هاليوود سر بيرون ميآورد، چيزي نمي فهمند.

  در سال 1962، رئيس جمهور آمريكا، جان افكندي گفت كه يك تصوري ازآمريكا دارد كه تا قبل از پايان اين دهه مي تواندانسان را بر روي ماهفرود آورد و دوباره وي را به زمين بازگرداند. امروز،ما نمي دانيم كه كنديآن روز مي دانست كه اين كار واقعاً ممكن است يا نهاما مدت كوتاهي پس ازترور او، بهترين دانشمند جهان در زمينه ي موشك كه دراين پروژه كار مي كردبه ليندون جانسون اطلاع داد كه علم حداقل تا 30 سالآينده از انجام چنينپروژه اي ناتوان است. حقيقت اين است... در واقع آنهاكمي خوش بين بودند.الآن و اينجا ما 40سال از آن تاريخ را گذرانده ايم وهنوز هم تكنولوژيقادر به فرستادن يك انسان به ماه و باز گرداندن سالم ويبه زمين نيست.قدرت هايي كه در مورد اين كلاهبرداري تصميم گرفتند به ايننتيجه رسيدند كهاگر آنها نتوانستند انساني را به ماه بفرستند وبه سلامت بهزمينبازگردانند، كاري كه آنها بايد بكنند اين است كه از ناسا بخواهند اينچنينپروژه اي را جعل كند و پس از آن ميلياردها دلار از پول ماليات دهندگانكهبراي سرمايه گذاري در اين پروژه در نظر گرفته شده بود را برايخودبردارند. پس از آن، آنها تصميم گرفتند كه واقعاً مي توانند كل اينماجرارا جعل كنند آنهم فقط با قسمتي از پولي كه براي اين كار آماده شدهبود.اين جا در عكس زير مكاني در ايسلند است كه ما فهمديم كه بسياري از كلكهاو دروغ هاي ناسا در آن ساخته شده است.

  در اين جا چند حقيقت وجود دارد كه بايد به ذهن بسپاريد كه نمي شود واقعاً انساني را به ماه فرستاد و غير ممكن است:
  ماهبه طور دائم توسط شهاب سنگ هاي خيلي ريز كه با سرعت بيست هزارمايل در ساعتحركت مي كنند، در حال بمباران شدن است. براي اين كه تصوردرستي داشته باشيدگلوله يك تفنگ با سرعت 800 مايل بر ساعت حركت مي كند.ماه هم هيچ اتمسفريندارد كه سرعت اين شهاب سنگ ها را كم كند. اگر يكي ازفضانوردان يا يكي ازواحدهاي ماه نشين توسط يكي از اين شهاب سنگ ها ضربهاي ببيند حتي اگر اينشهاب سنگ به اندازه ي يك دانه برنج باشد، آن وقت كارتمام است. عجيب اين كهناسا در آن زمان اصلاً نگران چنين موضوعي نبود.

  اين يك مورد واقعاًديگر خيلي خنده دار است. به پوتين هاي نيلآرمسترانگ (اولين انساني كهآمريكايي ها مدعي اند بر روي ماه پاگذاشت)نگاه كنيد. به كف پوتين نگاهكنيد و به عكس كه ناسا ادعا مي كند اولين نقشپوتين بر روي ماه بود.


  ايندونقش هيچ شباهتي به هم ندارند. ناسا سرانجام به خاطر اشتباهشطفره رفت وحالا ادعا مي كند كه پوتين هايي كه آرمسترانگ روي ماه پوشيدهبود قبل ازاين كه ماه نشين اورا سوار كند روي سطح ماه رها شد و به زمينبازگرداندهنشد، مطمئناً همين كه ناسا گفته، درست است...

  يك مشكل ديگر، يك سريامواج كشنده در فضا وجود دارد نه تنها برايفضانوردان بلكه براي عكس هاييكه ممكن است بخواهد گرفته شود هم كشنده استو آنها را از بين مي برد. خيليخنده دادر است كه ناسا سعي كرده كه با حيلهاين رسوايي ديگر را هم از سربگذراند. در يك دقيقه به شما نشان مي دهيم كهچنين عكس هايي كه ناسا ادعامي كند روي ماه گرفته شده است جعلي است.
  ماه بر روي زمين كه 250 هزارمايل با آن فاصله دارد نور مي اندازد،براي اين كه چنين سطحي به اينروشنايي بخواهد وجود داشته باشد، حتما، برايهر كس كور كننده خواهد بود.بنابراين اصلاً فكرش را هم نكنيد كه باتكنولوژي آن روز (حتي امروز) بتوانعكس گرفت كه ظاهر هم بشود. اما هيچكدام از چنين عكس هايي كه فضانوردانگرفتند، كوچكترين مشكلي نداشت.
  نيل آرامسترانگ كسي كه ناسا مدعي استاولين انساني است كه پا بر رويماه گذاشت هم اكنون (اين مقاله قبل از مرگوي تأليف شده بود) دچار بيماريروح شده است چرا كه تمام عمرش مجبور بوده بااين دروغ زندگي كند. عجيب اينكه ما هيچ گاه نديديم كه فضانورداني كه برروي ماه راه رفته اند در يك جمعمردمي از جزئيات اين سفر حرف بزنند. چرااين كار را نكردند؟ ناسا به آنهااجازه نداد.
  در عكس زير كه از ماه نورد گرفته شده ومدعي شده اند كه بر روي ماه حركت كرده است هيچ رد لاستيكي در عقب يا جلوي آن ديده نمي شود.
  بهعكس زير نگاه كنيد علامت آمريكا بر روي سفينه ي ماه نشين با نوارچسب اسكاچچسبانده شده اين نوارچسب حتماً بايد تحمل دماي 400درجه را داشتهباشد آيامي توانسته است؟ من كه مطمئنم نمي توانسته شما چطور؟

  به اين عكسنگاه كيند عكسي است از پيت كانراد از آپولو 12 اگر بهقسمت بالايي كلاهشنگاه كنيد، در قسمت بالا سمت راست انعكاس پروژكتورنورپردازي استوديويي رامي توانيد ببينيد.

  حالا يك چيز جالب ديگر، اولين سيگنال هاي ارسالياز ماه ابتدا بهاستراليا رسيده است، استراليايي هاي مي گويند كه در اولينتصوير مخابرهشده ديده اند كه يك نفر يك قوطي كوكاكولا را كه در تصوير بودهاز تصويربيرون پرت كرده است.

  يا مثلاً به اين عكس توجه كنيد كه درآن پرچم آمريكا به آرامي توسطباد در حال تكان خوردن است. جالب اين كه درماه هيچ گونه جريان بادي وجودندارد. چون ماه اتمسفر ندارد.

  برايآنكه سفر به فضا امكان پذير شود، ناسا تأسيس شد. برنامه ي فضاييآپولو اينطور وانمود كرد كه انسان مي تواند به فضا سفر كند و بر روي ماهپياده رويكند. هر كدام از پروژه هاي آپولو با دقت تمرين مي شد و سپس بادقت بسياربيشتر در صحنه هاي نمايش در سايت آزمايشي فوق سري كميسيون انرژياتمي درصحراي نوادا و استوديوهاي كاملاً امن ومحافظت شده والت ديزني كهدر آن يكمدل بزرگ از ماه بود، به صورت فيلم در مي آمد. همه ي اسامي،مأموريت ها،محل هاي فرود و تمام وقايع در برنامه ي فضايي آپولو انعكاسمراسم و تشريفاتسري و سمبل آيين هاي سري پنهان روشنفكران است. شفاف ترينچيز انفجار ساختگيسفينه ي فضايي آپولو 13 كه آكوريس (عصر جديد) ناميدهشده بود، كه در ساعت1:13 (زمان نظامي 1313) در 13 آوريل 1970 رخ داد. اينرخداد استعاره اي ازجشن درگيركردن مرگ و انفجار، شغل تابوت سازي، مشاركتبا جهان معنوي و... دراين پروژه بود. سفرهاي اكتشاف ماه متوقف شدند چراكه ادامه دادن اين دروغبزرگ بدون آشكار شدن آن امكان پذير نبود و البتهآنها ديگر داستاني برايسرهم كردن نداشتند.
  هيچ انساني، هيچ گاه از ارتفاع 300 مايلي بالاترنرفت. در اين ارتفاعفضانوردان تحت فشار تشعشعات كمربند ون آلن بودند والبته كمربند ون آلن ازآنها در برابر بي نهايت تشعشعات كيهاني محافظت ميكرد. هيچ انساني هرگز درهيچ برنامه ي فضايي آشكار براي عموم مردم، دور ماهنگشت، روي آن فرودنيامد و روي ماه پياده روي نكرد، هيچ كس، هيچ وقت. حتياگر چنين چيزي همرخ داده باشد آنهم به صورت واقعي، بايد از تكنولوژي خيليبالايي استفادهشده باشد و هيچ كس هم از آن خبر نداشته باشد (حتي حالا همچنين تكنولوژيپيشرفته اي در اختيار ما نيست).


  آن تشعشعات عظيمكه در كمربند ون آلن با آن روبروي مي شويم، تشعشعاتخورشيدي، پرتوهايكيهاني، روشنايي خيره كننده خورشيد، كنترل دما و خيلي ازمشكلات ديگر بههيچ موجود زنده اي اجازه نمي دهد كه با چنين سطحي ازتكنولوژي كه ما دراختيار داريم، از اتمسفر خارج شود. هر دانش آموز با هوشدبيرستاني با يككتاب فيزيك پايه مي تواند ثابت كند كه فرود آپولو بر رويماه توسط ناساجعلي بوده است.
  اگر باز هم شك داريد، توضيح دهيد كه چگونه فضانوردانروي ماه پيادهروي كردند ،آن هم با لباس فضايي و در معرض نور خورشيد كامل وگرمايي كه درخلأ موجود در سطح ماه با درجه حرارت 256 درجه، آنها را احاطهكرده بود وتازه اينها غيراز اثرات شهاب سنگ هاي آسماني، پرتوهاي كيهاني،پرتوهايخورشيدي و... است. ناسا به ما مي گويد كه ماه هيچ اتمسفري نداردوفضانوردان اين سازمان در خلأ كامل بوده اند.
  گرما با به عنوان حركتو لرزش مولكول هاي ماده معني مي شود. حركتسريع مولكول ها، يعني دمايبالاتر. حركت آرامتر مولكول هاي يعني دمايپايين تر. صفر مطلق دمايي است كهدر آن حركت مولكول ها، متوقف مي شود.براي داشتن گرما يا سرما، بايد ملوكولهايي موجود باشند.
  خلأ حالتي از نيستي است كه هيچ مولكولي وجود ندارد.خلأ هم درجاتيدارد.دانشمندان معتقدند كه خلأ كامل وجود ندارد. فضا شبيهترين چيز به خلأكامل است كه براي ما شناخته شده است. در جايي كه ما بهعنوان فضا ميشناسيم مولكولهاي بسيار كمي وجود دارد كه مفهوم اندازه گيريسرما وگرما درآن غير ممكن است. اين همان دليلي است كه براساس آن ما ازفلاسك يا بطر هايخلأ براي نگهداري مايعات سرد يا گرم استفاده مي كنيم تابدون نياز به دوباره سرد كردن يا دوباره گرم كردن، دماي آنها حفظ شود.
  همهي انواع پرتوها در خلأ حركت مي كنند اما هيچ تأثيري برخلأندارند. پرتوهايگرمايي خورشيد در فضا حركت مي كنند اما فضا را گرم نميكنند. در واقعپرتوهاي گرمايي خورشيد به هيچ وجه تأثيرگذار نيستند تا وقتيكه به مادهبرخورد كنند. حركت هاي مولكولي وقتي انرژي موجب به صورت مستقيمتوسط مادهدريافت شود، زياد مي شوند. زماني كه طول مي كشد تا ماده بر اثرنور مستقيمخورشيد در فضا گرم شود، به رنگ نور، خواص عنصري آن، فاصله ازخورشيد، و نرخجدب موج گرمايي توسط ماده بستگي دارد. فضا داغ نيست. فضاسردنيست.


  اجساميكه گرم مي شوند به وسيله ي فضا نمي توانند سرد شوند. اولينكار براي سردكردن يك جسم اين است كه آن را از معرض نور مستقيم خوشيد دورنگه داريم.چيزهايي كه در سمت سايه ي يك چيز ديگر قرار دارند، عاقبت سردمي شوند، امانه به خاطر اين كه فضا سرد باشد. فضا سرد نيست. گرما و سرمادر خلأ فضاوجود ندارد. قوانين حركت دستور مي دهند تا مولكولها آهسته ترحركت كنند.اگر هيچ منبع گرمايي ديگري نباشد، اجسام بالاخره سرد مي شوند،اما ازآنجايي كه خلأ موجود در فضا يك عايق كامل محسوب مي شود، زمان زياديطول ميكشد تا يك جسم سرد شود حتي زماني كه به طور كامل از معرض امواجگرمايي ياديگر امواج خارج شود.


  ناسا تأكيد مي كند كه لباس هايي كهفضانوردان مثلاً روي سطح ماهپوشيده بودند، داراي تهويه مطبوع بوده است. يكسيستم تهويه مطبوع بدونتبادلگر گرمايي، نمي تواند كار كند. يك تبادلگرگرمايي به طور ساده اينطور كار مي كند كه گرمايي را كه در يك ميانجي مثلگاز فريون، جمع شده استرا مي گيرد و به جاي ديگري منتقل مي كند. براي اينكه سيستم تهويه مطبوعكار كند و گرما را به مكان دوم انتقال دهد، به يكميانجي ديگر كه مولكولهايش گرما جذب كند مثل هوا يا آب احتياج دارد. (اينميانجي دوم درآشپزخانه خانه، هواي موجود در آشپزخانه است). يك سيستم تهويهمطبوع نخواهدتوانست كه در خلأ كار كند. يك لباس فضايي كه در محاصره ي خلأقرار داردنمي تواند گرماي داخل لباس را بگيرد و به مكاني ديگر بدهد. بهياد آوريدكه خلأ يك عايق كامل است. در چنين شرايط محيطي اي، يك انسان درلباس فضاييخود، بريان مي شود.
  ناسا ادعا مي كند كه لباس فضايي آنهابه وسيله يك سيستم آب پايه كهدر لوله هاي اطراف بدن فضانورد كار مي كردهاست، خنك مي شده است كه آن همتوسط يك محافظ مارپيچي در قسمت پشتي لباسفضانوردان، از نور خورشيد محافظتمي شده است.

  ناسا ادعا مي كند كهآب بر روي مارپيچ اسپري مي شده تا لايه اي از يخايجاد شود. ظاهراً پس ازآن، يخ كه آن گرماي عظيم را جذب كرده است بخار ميشده و به فضا مي رفتهاست. در اين مورد دو مشكل وجود دارد كه به هيچ وجهقابل توضيح نيست:
  1-ميزان آبي كه براي انجام اين كار بايد توسط فضانورد حمل شود، حتيبراي زمانبسيار كوتاهي (آنهم براي دماي 155 درجه بالاي نقطه ي جوش آب)آنقدر زياداست كه براي فضانورد امكانپذير نيست.
  2- ناسا ادعا كرده است كه آنها يخدر سطح ماه پيدا كرده اند. ناساادعا مي كند كه محافظت توسط يخ (در برابرپرتوهاي خورشيد) اظهارات جعليآنها را در مورد سيستم تهويه مطبوع را نقضنمي كند.
  اين را به خاطر داشته باشيد. در مورد اين موضوع فكر كنيد آنهم وقتيكه يك روزصبح با يك فلاكس پر از قهوه بيرون مي رويد. در اين موردخيليطولاني و عميق فكر كنيد آن هم وقتي كه يك فنجان قهوه ي داغ (4 ساعت پسازصبح) مي ريزيد تا با نهار بنوشيد. باز هم در اين مورد فكر كنيد كهچگونهچنين چيزي ممكن است آن هم در آخر روز وقتي باز هم يك فنجان قهوه يگرمداريد كه بخوريد.
  قوانين يكسان فيزيكي در مورد هر وسيله اي كه درفضا سفر مي كند،اعمال مي شود. ناسا ادعا مي كند كه فضاپيما به آرامي چرخشمي كرده است تاقسمت هاي قرار گرفته در سايه، به وسيله ي سرماي جان فرسايفضا سرد شود...سرماي جان فرسايي كه وجود ندارد. در واقع تنها كاري كه چرخشسفينه ميتوانسته انجام دهد، آن بوده است كه گرمايي ثابت و حتي بيشتر برايسفينه راسبب شود همانند وقتي كه شما يك هات داگ را روي آتش مي چرخانيد. درواقع يكغذا كه نامش فضانورد آپولو بوده است، پخته مي شده است. حداقل كاريكه ميشود كرد اين است كه وقتي سفينه به زمين بازمي گردد شما دلتان نميخواهد كهدر سفينه را باز كنيد.
  ناسا خودش هم بهتر مي داند كه اگر چنينسيستم خنك كننده اي براي لباسفضانوردان تعبيه كرده بوده است، بايد برايسفينه مدل بزرگترش را قرار ميداده است. هيچ راكتي چنين حجم عظيمي از آب(براي سفينه و فضانوردان) راحتي براي زماني كوتاه نمي توانسته حمل كند.
  آبوزني حدود 62 پوند بر فوت مكعب دارد. فضا و جرم آبي به اين مقدار،براي حملتوسط راكت ها خيلي خطرناك بوده است. هيچ گاه چنين مقدار عظيمي ازآب در هيچمأموريتي نه براي فضانوردان نه براي سفينه ها، حمل نشده است.
  بر روينوارهاي ضبط شده به اصطلاح سفر به ماه، فضانوردان به تلخي ازسرمايي كه درحين سفر نيز بر روي سطح ماه با آن روبرو بوده اند، شكايتكرده اند. آنهاگفته اند از گرماسازهايي استفاده كرده اند كه براي غلبه برسرماي وحشتناكفضا كافي نبوده است. انجام چنين حيله اي هم ضروري بوده استچرا كه مجبور ميشده اند روزي حقيقت را بگويند. حقيقت را. اين حيله همچنينمدركي از خواري وغرور است كه درآن روشنفكران همچنان كارهاي انسان هايمعمولي را انجام ميدهند.
  چيزي كه ما شنيديم در واقع از يك سيستم سرمازاي قوي در صحنه ينمايشو ضبط فيلم مأموريت آپولو 11 بوده است. اين صحنه ي نمايش و فيلم سازيدرسايت آزمايش فوق سري كميسيون انرژي اتمي در صحراي نوادا قرار داشتهاستجايي كه دماي هوا به طور معمول 100 درجه فانهايت است. در گرمايمستقيمخورشيد، فضانوردان هرگز نبايد سردشان مي شده است حتي در فضا كه خلأآن يكعايق كامل است.
  به عنوان مدرك، ماه نشين را كه در مؤسسه ي اسميتسونيان (smithsonian institute) در معرض نمايش عمومي قرار دارد، بررسيكنيد و به هسته يموتور راكت كه درون ماه نشين قرار داده شده است توجه كنيدكه به قمستبالاي نازل راكت در قسمت پايين مركزي ماه نشين متصل شده است.اين همانموتور راكتي است كه مي گويند نيروي اضافه براي فرود بر ماه وبرخاستن ازآن را فراهم كرده است. درنمونه ي واقعي ماه نشين اين موتور راكتموجود استاما در فيلم ها و عكس هايي كه گفته مي شود روي ماه از ماه نشينگرفته شدهاست ديده نمي شود. پس از آن نظري به شبيه ساز ماه نشين بيندازيدو شماخواهيد فهيمد كه دقيقاً كجا چنين حقه اي به صورت فيلم درآمده است.
  يكفكر خوب ديگر هم براي عملي كردن وجود دارد. اين كه اندازه يابعادفضانوردان در لباس هاي فضايي شان و ابعاد واقعي درب ورود و خروج ماهنشينرا اندازه بگيريد. همچنين ابعاد داخلي ماه نشين را اندازه بگيريد و پسازآن خواهيد فهيمد كه فضانوردان (يا همان دروغگوها) نمي توانسته اند بالباسفضانوردي از درب ماه نشين وارد آن شوند يا از آن خارج شوند. (واقعاًحواسپرتي هم حدي دارد). محل لولاهاي درب ورود و خروج توجه كنيد و سپس بهشبيهساز آموزش ماه نشين نگاهي بيندازيد و همه ي ابعاد را اندازه بگيريد(همه يآنهايي كه در بالا گفته ام) و حالا حواستان به محل لولا هاي دربورود وخرج خيلي بزرگتر باشد تا روشن شويد...
  ناسا ادعا مي كند كه لباسهاي فضايي اي كه فضانوردان پوشيده بودند،در سطح ماه فشارشان را 5psiبالاتر از فشار محيط برده اند (فشار خلأ صفرpsi است) ما دستكش هايي را كهناسا ادعا مي كند فضانوردان در دست كرده اندرا امتحان كرديم و فهميدم كهآنها از مواد قابل انعطاف ساخته شده اند وهيچ وسيله ي مكانيكي، الكتريكييا هيدروليكي در آنها تعبيه نشده است تاهنگامي كه آنها را در دست دارند،به انگشتان آنها كمك مي كنند. آزمايش هابه روشني نشان مي دهد كه چنينامكان استفاده كردن از چنين دستكش هايي وجودندارد به طوري كه پوشنده يآنها امكان خم كردن مچ يا انگشتان را برايانجام هيچ كاري ندارد وقتي كه بافشار پنج psi بالاتر از فشار محيط پرشدهباشد، حالا در خلأ باشد يا در جوزمين (فرق نمي كند). به واقع ناسا فيلمها و عكس هايي را نشان داد كهدرآنها فضانوردان از دست ها و انگشتان شانبه راحتي در طي به اصطلاح سفر بهكره ي ماه، استفاده مي كنند. فيلم بهوضوح نشان مي دهد كه به هيچ وجه هيچفشاري درون دستكش ها وجود ندارد...شرايطي كه در آن بيهوش شدن به علت كاهشفشار اتمسفر به صورت آني و انفجاريرخ خواهد داد و نتيجه ي آن تقريباً مرگناگهاني است، اگر واقعاً فضانورداندرمحيط خلأ باشند. اگر باور نمي كنيد،خودتان امتحان كنيد. يك آزمايش سادهاست و لازم نيست كه حتماً متخصص موشكباشيد. اينها چند دليل، از بيش از يكصد دليل ساده و راحت براي اثبات قابلقبول علمي ماجرا بود كه نشان مي دهدچگونه ناسا و برنامه ي فضايي آپولوبزرگترين دروغ هايي بوده اند كه بهمردم راست پندار جهان، قبولانده شده است.
  ماتلاش كرديم كه اطلاعاتي در مورد فعاليت هايي در منظومه شمسي كههمزمان باپروژه ي آپولو فعال بوده اند، تهيه كنيم. فهميديم كه ايناطلاعات براي تمامروزها و تمام سالها قابل دسترسي است، غير از روزها وساعت هايي كه مأموريتآپولو(به اصطلاح) در حال انجام بوده است. ايناطلاعات از هيچ سازمان دولتيشامل ناسا، سازمان ملي اقيانوس و اتمسفر(NOAA) و رصدخانه دريايي قابل تهيهنيست. اين اطلاعاتي است كه به طور عاديجمع آوري مي شود (چيز عجيبي برايپنهان كردن ندارند) و شامل تاريخ هايپرتاب، تاريخ ها و زمان هاي فرود وآسيب هاي سنگين ناشي از پرتوها ميباشد. اين اطلاعاتي است كه بايد وقتي كهفضانوردان با ماه پيما روي ماهحركت مي كرده اند، مشاهده مي شده است، اگركه به واقع فضانوردي روي ماهبوده باشد. اين اطلاعات قابل دسترسي نيست چراكه اثبات خواهد كرد كه آنفضانوردان كذايي مثل سيب زميني برشته شده اند.جسد آنها بايد به زمين بازمي گشت اگر واقعاً آنها، تلاش كرده اند چنينمأموريتي انجام دهند.


  به علاوه، اگر تمام دلايل بالا را كناربگذاريم فيلم ها و عكس هاييمأموريت آپولو به راحتي جعلي بودن آن را اثباتمي كند. هر كسي با كمترينسطح اطلاعات درباره ي استوديوهاي فيلم برداري،استوديوهاي نورپردازي وواقعيت هاي فيزيكي ماه به راحتي مي تواند ثابت كندكه مدارك بصري پروژه يفضايي آپولو (عكس ها و فيلم ها) توسط ناسا جعل شدهاست. هيچ فيلم رنگي ايبراي بشر اين قدر شناخته شده نيست كه شامل چنينجزئيات عالي در سايه ها وقسمت هاي روشن عكس هايي كه گفته مي شود روي ماهگرفته اند، باشد.

  هر عكاسحرفه اي كه اين عكس ها را ببيند به شمامي گويد كه چنين عكس هايي در محيطهاي كنترل شده اي گرفته شده اند و چنينعكسي متعلق به محلي با تابش مستقيمنور خورشيد، و آنهم در خلأ نيست. بعضياز اين اشكالات و اختلاف ها در عكسها چنان است كه حتي كساني كه هم كه خيليخوش بين هستند، وقتي اين اختلافاترا براي آنها روشن كني به مِن و مِنشنيدني اي مي افتند. بعضي ها واقعاًبه يك شوك آرام فرو مي روند. برخي درهم مي ريزند و گريه مي كنند. من خودمكساني را ديده ام كه به شدت عصبانيشده اند و در حالي كه اين عكس ها راپاره مي كنند، جيغ هم مي زنند.
  كلينيكنكت (kleinik nekt) فرمانده ي عمليات هاي ناسا در زمان پروژهي آپولو، الآنهم "عضو فراماسونري سي و سومين مرتبه " است و برادرش همحاكم مطلق و مشهورهيئت سي وسومين مرتبه از رسم اسكاتلندي باستاني وپذيرفته شده ي فراماسونرياست (فرماسونري يعني فراموش خانه) اين عضويتجايزه ي او براي مقاومت درچنين ماجرايي بوده است. همه ي گروه اولينفضانوردان فراماسون بوده اند.عكسي از نيل آرمسترانگ (اولين كسي كه مثلاًروي ماه پياده شد) در خانه يمعبد واشينگتن وجود دارد كه در آن نواري كهعلامت فراماسونري است روي راناو آنهم بر روي ماه قرار دارد. همه ي اعضايبلند پايه ي رسمي ناسا جزءاشراقيون، ماركسيست ها يا كمونيست بوده اند وهستند.
  اتحادجماهير شورويفقط يك برنامه ي فتح ماه سرنشين دار را برنامهريزي كرده آن طور كه منتحقيق كردم كيهان نوردهاي شوروي وقتي كه از كمربندون آلن بالاتر رفته اند،جزغاله شده اند. شوروي هيچ گاه دوباره تلاشي برايفرستادن انسان به كمربندون آلن يا بالاتر از آن صورت نداد. (كاري شبيهكاري كه عقل سليم مي كند).وقتي كه انسان نمي تواند از تشعشعات سنگينكمربند ون آلن جان سالم به درببرد، چگونه مي تواند روي ماه فرود آيد؟اتحاد جماهير شوروي برنامه يفرستادن انسان به ماه را منحل كرد.
  اثري كه اين ماجرا بر روي انسان هايجهان داشت، اين بود كه اگر ما ميتوانيم به ماه سفر كنيم، ديگر موجوداتزنده ي كيهان هم مي توانند به زمينما سفر كنند. سناريوي حمله ي بيگانگانبه زمين از آن زمان مرسوم شده است.
  فاش سازي هاي اخير در باره ي طبيعتكلاهبردار ناسا و برنامه ي فضاييآپولو كه توسط اداره ي اطلاعات وديگرانصورت گرفت موجب سيل تبليغات وبرنامه ي تلويزيوني شد تا مردم گول خورده درخواب عميق جهالت باقي بمانند.بلندپروازترين آنها "آپولو 13 " و "از زمينتا ماه " هستند كه در هر دوبازيگر و تهيه كننده ي معروف، تام هنكس كاركرده است.

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: سفر به ماه واقعیت یا دروغ؟ آیا آمریکا 40 سال دروغ میگفت؟

  حقايق آپولو


  1- نيل آرمسترانگ هم اكنون ( اين مقاله قبل از مرگآرمسترانگ تهيه شدهاست) هم اكنون از بيماري روحي رنج مي بود. كه نتيجه يمستقيم قراردادن اوبه عنوان سنگ بناي بزرگ ترين دروغ تاريخ است. شايد هماز اين كه تعدادبيشماري سايت اينترنتي او را دروغگو مي خوانند.
  2-شايعه اي هست كه مي گويد فضانورد آپولو 12 پيت كنراد (peteconrad) قصدداشته كه در جشن سي امين سالگرد ازدواجش در منظر عموم از جعليبودن فرود برماه پرده بردارد. او در يك تصادف با موتورسيكلت، يك هفته قبلاز سي امينسالگرد ازدواجش كشته شد.
  3- هم اكنون، براي شاتل فضايي 66 ساعت طول ميكشد كه به ايستگاهفضايي بين المللي كه در 185 مايلي سطح زمين قرار دارد،برسد. ناسا مي گويدكه آپولو 13 از وقتي كه از زمين بلند شد، 55 ساعت طولكشيد كه در فاصله ي200 هزار مايلي زمين به مشكل برخورد. (185 مايل در 66ساعت با تكنولوژيامروز و 200 هزار مايل در 55 ساعت با تكنولوژي 40 سالپيش) بهتر است بهكسي ديگر نگوييد. شايد مسخره تان كردند.
  4- يوري گلر(Uri Geller) يكي از افراد سرشناس جهان در وب سايت خودش،مي گويد كه عكسهاي ناسا از برخي برنامه هاي آپولو به طرز احمقانه اي، جعلو ساخته شدهاند، و مي پرسد كه چرا؟ يوري دوست صميمي فضانورد آپولو 14،ادگار ميچل(Edgar Michell) است. حالا ما از او مي پرسيم كه چرا از دوستخودت نمي پرسيكه چرا عكس ها جعلي هستند؟
  5- رئيس، ليندون جانسون، اسناد مشخصي ازآپولو را طبقه بندي كرد ودستور داده تا سال 2026 از طبقه بندي خارج نشود.اين كا را كرد تا تمامكساني كه در پروژه ي آپولو درگير بوده اند، مردهباشند و فراموش شدهباشند، و هيچ كسي براي عيب جويي كردن زنده نمانده باشد.اگر كسي بخواهدحقيقت پشت سر برنامه ي آپولو را بداند، لازم نيست تا 2026صبر كند. همينالآن بر همه آشكار است.
  6- در اوايل دهه ي 1960 مسئولانناسا طي جلسه اي پشت درهاي بسته،فهميدند كه سفر انسان به ماه قبل از 1970امكان پذير نيست. پس تصميمگرفتند كه اين قضيه را در پروژه ي آپولو 11 عمليكنند آنهم با جعل كردنقضيه، به اين اميد كه بعدها بتوانند به ماه سفر كنندو اين حقه را مخفي ومدفون نگه دارند كه هرگز موفق به سفر واقعي به ماهنشدند.
  7- نويسنده معروف سي كلارك از آپولو11 به عنوان "حفره اي درتاريخ "ياد مي كند و مورخ بزرگ اي.جي.پي تيلور از آپولو11 به عنوان"بزرگتريناتفاقي كه در طول زندگي اش نيفتاد " ياد مي كند.
  8- ناسا درآن زمان ماه نشين را تكميل نكرده بود. اكنون 40 سال از آنتاريخ مي گذرد وناسا هنوز نتوانسته يك راكت كه به ماه برود و برگردد رابسازد كاري كه ادعامي كند 40 سال پيش انجام داده است. آن هم با سرنشين.
  9- فيلمي كه ازدرون كپسول تمام آپولوها (تأكيد مي كنم تمام آپولوها)گرفته شده است، يكنور آبي كم رنگ را نشان مي دهد و همچنين خميدگي زمين رانيز از پنجره يفضاپيما نشان مي دهد. اين فيلم به ادعاي ناسا در نيمه يراه سفر به ماه ودر تاريكي و سياهي فضا گرفته شده است. اين نور آبي ثابتمي كند كه كپسولفقط در حال چرخش به دور زمين بوده است.
  10- تصاوير ماه كه در سايت ناساديده مي شود جعلي هستند و در آنهاپشت صحنه ي تئاتر ديده مي شود. عكس ها يكخط سياه كه با مداد كشيده شدهاست را در جايي كه پس زمينه به نور روز درآسمان مي رسد آشكار مي كند كهدر آنجا به طور ناگهاني تاريك مي شود.
  11-ماه نشيني كه در آخرين مأموريت ها استفاده شده است دقيقاً مانندهمان نمونههاي اوليه است به طور مثال هيچ گونه اصلاحي در آن صورت نگرفتهاست. حمل ماهنشين به ماه حتي اگر خيلي كوچكتر هم مي شده است، غير ممكنبوده است.


  12-ماه پيما داراي تايرهاي قابل بادكردن بود كه اگر از قبل بادشدهبود وبه ماهرفته بود، آنجا منفجر مي شد. حالا اگر بدون باد هم به ماه ميرفت، آنجاهوايي براي باد كردن آن وجود نداشت. سنجابهاي حرفه اي پروژه يآپولو ميگويند كه ماه پيما داراي تايرهاي ماه پيما همراه با شبكه فلزيمحكم بودهاست. بله، ماه پيماي موجود در موزه كه از اواسط دهه ي هفتاد(پنج شش سال پساز اولين سفر به ماه) به جا مانده است، چنين خصوصيتي دارد.چرا كه سنجابهافهميدند كه تايرهاي باد شونده به هيچ وجه (چه در زمين بادشوندوچه در ماه)در ماه قابل استفاده نيستند. ناسا 40 سال وقت داشته استكه به اصلاحاشتباهات ساده و آشكار برنامه ي آپولو بپردازد. هر وقت كسيايرادي مي گرفتهاست، ناسا اين اشتباهات را اصلاح مي كرده است و چيزي نميگفته است مثلاًآنها نمي توانند بگويند چرا اين همه چيز خلاف قاعده دراولين محل فرود وجوددارد. در هر صورت من عكس هايي از ماه پيما كه تصور ميشود بر روي ماه بودهاست، در اختيار دارم كه دقيقاً همان تايرها و حتي والوهاي تايرهايي رادارد كه در مركز هوايي كندي استفاده مي شود به عبارتديگر آنها يك نوع و يكجنسي هستند. از زماني كه چنين اشتباه بزرگي در وبسايت من مثل بمب منفجرشد، تصاوير اوليه كه از نماي نزديك از ماه پيما بودو در اينترنت قرارداشت، تغيير كرده است.
  13- غير ممكن بوده است كه بتوان لباس فضايي ایدر اختيار داشت كهآنهم بر روي ماه با آب خنك شود، در حالي كه دماي بيروندر نقطه ي جوش آبباشد. و هيچ جايي براي پراكنده كردن گرما در آن وجودنداشنه باشد.
  14- براساس تحقيقات مركز تحقيقات لانگلي (LongleyResearch Center)در هميتون ويرجينيا، ماه پيما ابتدا از جايي آويزان بودهاست و دقيقاً درهمان زماني كه در ماه دروغين ادعا مي كنند كه حركت مي كردهاست، به آراميپايين آورده شده است. (در عكس ديديد كه هيچ رد تايري در جلوو عقب تايرهايماه نشين نيست).
  15- فضانوردان هم از چنين چيزي آويزانبوده اند تا كم وزني درسطح ماهرا نشان دهند. عكس هاي سايت Reality را باعكس هاي سايت ناسا مقايسهكنيد.نوسان غير منطقي زياد پاي عقبي در هر دو سريعكس، يكسان است.
  16- فيلم هايي كه مي گويند توسط آپولو8 كه مثلاً دورماه گشته استگرفته شده است، دقيقاً همان فيلم هايي است كه براي مأموريتآپولو 11 نشانداده شده است. به جز اين كه معكوس شده است و وارونه گشتهاست. رشته كوههايتادپول لايك (tadpole like) را چك كنيد.
  كاري كه ناساانجام داد اين بود كه سطح ماه دروغين را در مركز تحقياتلانگلي (LRC) فيلمبرداري كرد، در يك مسير رفت، سپس دوربين را معكوس كردوسطح را در جهت معكوسفيلم برداري كرد چيزي كه در فيلم ها مشهود است وديدهمي شود.
  17- فيلمهايي كه نشان مي دهد آپولودور ماه گشته است، توسط يك دوربينسوار بر ريل كهبه آرامي دور مدل گچي ساختگي ماه مي چرخد، گرفته شده است.
  18- جيمزلاولكه از روي يك متن پيش نوشته در شبيه ساز ماه نشين برايفيلم بالا مي خواندهاست در جايي از فيلم مي گويد كه "ظاهراً ماه اصلاًخاكستري بوده است. هيچرنگي در كار نبوده است. مثل يك مجسمه گچي به نظر ميآيد. اين صدا خيليپيشتر از مأموريت آپولو ضبط شده است. با دقت به ايننوار گوش دهيد (باهدفون) ببينيدكه اوبه سختي تلاش مي كند جلوي خنده ي خودرا بگيرد. چرا كسيكه ديگر بايد فكر كند چنين مأموريت عظيم و بزرگي چيزخنده داري است؟ جواباين است كه به واقع آن ماه كذايي يك مجسمه ي گچيواقعي بود كه وي به آناشاره مي كرد.
  19- در يك مصاحبه ي تلويزيوني بين شينامك دونالد ومدير اجراييناسا، دن گلدن (Dan Golden) (معروف به Dan Dare) در سال 1994،دن گلدنآشكارا پذيرفت كه انسان نمي تواند از مدار زمين خارج شود، ماداميكه برپرتوهاي كيهاني غلبه كند. او در حالي اين سخنان را گفت كه هيچ اشارهاي بهپروژه آپولو در 25 سال قبل از آن نكرده بود، مأموريتي كه تصور مي شودكهانسان 250 هزار مايل از مدار زمين دور شده است.
  20- نيل آرمسترانگهيچ عكس يادگاري يا چيزي شبيه به آن از سفر مثلاًبه ماه ندارد. اما او عكسهاي فراواني از روزهاي تست خلباني اش جمع كردهبود. آرامسترانگ كه خود ميدانست اين حماسه آمريكايي يك دروغ بزرگ است، ازطرف ناسا مجوزي براي داشتناين عكس ها نداشت.
  21- در سال 2009 ناسا هنوز به تكنولوژي فرستادنانسان به ماه وبرگرداندن ايمن وي از ماه نرسيده است. خوب انجام چنين كاريدر سال 1962،يعني 40 سال پيش واقعاً يك شاهكار صنعتي و فضايي بوده است.شما كه در اينمورد شكي نداريد؟

  انگيزه هايي در مورد اين حقه ي كثيف:


  چندين نظريه در مورد علت چنين حقه اي توسط نظريه پردازان اين ماجرا بيان شده است:
  1-پرستيژ جنگ سرد: ايالات متحده آمريكا فهميد كه براي او خيلي حياتياست كهدر رقابت فضايي برنده شود آنهم در برابر اتحادجماهير شوروي. رفتنبه ماهخيلي خطرناك و البته پرهزينه بود. عليرغم توجه شوروي و گوش به زنگبودن آن،بيل كيسينگ (Bill keysing) ادعا مي كند كه براي آمريكا جعل كردنچنين چيزيخيلي راحت تر بود و در نتيجه موفقيت را تضمين مي كرد. آنهم بهتراز زمانيكه واقعاً بخواهد بر روي كره ماه فرود بيايد.
  2- پول: ناسا در آن زمانهزينه ي سفر به ماه را 30 ميليارد دلارآمريكا برآورد كرد. بيل كيسينگ ادعامي كند قسمتي از چنين پولي مي توانستانگيزه لازم براي صدها نفر جهت شركتدر اين حقه باشد.
  3- خطر: اين بحث و جدل ها به اين نتيجه رسيدندكهمشكلات اوليه برايسفر به فضا غير قابل حل كردن است ولو اين كه شما تيممجهز و با پول كافيبراي حل چنين مشكلاتي داشته باشد. كيسينگ ادعا كرد كهشانس موفقيت برايفرود بر روي كره ي ماه فقط 17 هزارم درصد بود.
  4- حواسپرتي مردم: با توجه به اظهارات نظريه پردازاني كه ادعا ميكنند چنين پروژهاي حقه اي بيش نبوده است، آمريكا از حواس پرتي عمومي مردمدر جنگ ويتناماستفاده كرد. فعاليت هاي آمريكا براي فرستادن انسان به ماهناگهان متوقفشد، مأموريت هاي از قبل برنامه ريزي شده كنسل شد و همه ياينها تقريباً درهمان زماني كه آمريكا از جنگ ويتنام دست كشيد، متوقف شد.(اما برنامه آپولوچندين سال قبل از پايان جنگ ويتنام، متوقف شد).
  5- وفاي به عهد: براياين كه قول رئيس جمهور فقيد آمريكا جان اف كنديبراي فرستادن انسان به ماهو بازگرداندن وي به زمين قبل از پايان دهه ي 60عملي شود.

 3. #3
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: سفر به ماه واقعیت یا دروغ؟ آیا آمریکا 40 سال دروغ میگفت؟

  مقايسه تكنولوژي آمريكا با شوروي:


  در زمان پروژه ي آپولو 11، شوروي 5 بار بيشتر از آمريكا پروازهايسرنيشين دار به فضا فرستاده بود شوروي براي اولين بار به موارد زير دستيافته بود:
  1- قراردادن اولين ماهواره ي ساخت بشر در فضا (اكتبر 1957، سفينه اسپوتنيك 1)
  2- فرستادن اولين موجود زنده به فضا، سگي ماده به نام لايكا (نوامبر 1975، اسپوتينيك 2)
  3- اولين بازگشت سالم موجودارت زنده از مدار به زمين شامل 2 سگ، 40 موش، 2 موش صحرايي (آگوست 1960، اسپوتنيك 5)
  4- اعزام اولين انسان به فضا، يوري گاگارين، همچنين اولين انساني كه به دور فضا گشت (آوريل 1961، وستوك 1)
  5- اولين دارنده ي همزمان 2 سفينه ي فضايي در مدار (آگوست 1962، وستوك 3 و وستوك 4)
  6- اولين زن در فضا، ولنتينا ترش كف (ژوئن 1963، وستوك 6، به عنوان قسمتي از دومين پرواز سفينه هاي فضايي دوبل شامل وستوك 5)
  7- اولين راهپيمايي فضايي (EVA) (مارس 1965 voskhod2)
  در 27 ژانويه سال 1967 سه فصانورد آپولو1 در حين آزمايش در قسمت پرتابدر آتش سوختند و جان باختند. اولين پرواز سرنشين دار در آپولو 7 صورت گرفتدر اكتبر سال 1968 (يك سال قبل از سفر به ماه) و 21 ماه پس از آن آتش سوزي(اگر امريكا پس از 1 سال از اولين پرواز سفينه سرنشين دار به فضا توانست،انسان را روي ماه فرود آورد آيا شوروي پس از 40 سال نمي توانست).

 4. #4
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: سفر به ماه واقعیت یا دروغ؟ آیا آمریکا 40 سال دروغ میگفت؟

  چند سؤال اساسي:


  1- در مورد سنگ هايي كه از ماه آورده شده اند چه مي گوئيد، اين سنگ ها ثابت مي كنند كه فرود روي ماه واقعاً صورت گرفته است؟
  پاسخ: نه اين طور نيست. اين سنگ ها بيشترين تاكتيك مورد استفاده يناسا و PAN است، اما هيچ چيز را ثابت نمي كند. ناسا مدت ها قبل از مأموريتآپولو به توليد سنگ هاي شبيه سازي شده ي ماه مي پرداخته است كه اين موضوعدر كتابي كه در سال 1966، سه سال قبل از آپولو 11، چاپ شده است، اثبات شدهاست. اين سنگ هاي شبيه سازي شده از سنگ بازالت و نمونه شهاب سنگ هاي پيداشده در آنتراكتيكا ساخته شده است. اين سنگ هاي شبيه سازي شده كه بهدانشگاه هاي سرتاسر جهان فرستاده مي شود به نظر واقعي مي رسد. (كه اين طورنيست). اين سنگ هاي شبيه سازي شده، البته از هر نمونه سنگ موجود روي زمينمتفاوت به نظر مي آيد و ناسا هم همين را مي خواهد. اين دليلي است براي آنكه زمين شناسان مي گويند چنين سنگ هايي در هيچ كجاي زمين پيدا نخواهد شد.البته كه چنين نيست چون اين سنگ ها فقط توسط ناسا توليد شده است و با سنگهاي اصلي متفاوت است. ناسا سنگ هاي شبيه سازي شده و غبارهاي شبيه سازي شدهي ماه را آن قدر ارزان توليد كرده است كه بابتش لازم نيست پولي بدهد، غيراز هزينه ي حمل و نقل آن.
  2- چرا آنها تلسكوپ هابل را روي ماه تنظيم نمي كنند تا مصنوعات دست بشر را كه در ماه جا مانده است ببينيم؟
  هابل از اموال ناسا است و توسط ناسا هم هدايت مي شود، كسي كه كل اينماجراي ساختگي را راه انداخت. بنابراين نمي توان كاري كرد. به عنوان راهحلي دفاعي، ناسا به خبررسان ها و سايت هاي علمي پول هايي پرداخت كرد، (مثلفيل پليت (Phit Plait از Bad astronomy) تا ادعا كنند كه تلسكوپ هابل قابلبه انجام چنين كاري نيست و نمي تواند محل هاي فرود را ببيند. اما واقعاًچه درجه اي از تفكيك پذير (Resulation) براي آنها مورد نياز است؟ هابل درواقع مي تواند تا 50 متري سطح ماه را ببيند. چيزي كه به اندازه كافي هستتا بتوان مصنوعات بشري به جا مانده روي ماه (به ادعاي ناسا البته) را ديد.
  حالا شما توجه كنيد كه سطح ماه، ابر يا اتمسفري ندارد كه نشود آن راديد. ناسا در واقع تصاوير با كيفيت بسيار بالايي از ماه در اختيار دارد كهآنها را در اختيار رسانه ها نمي گذارد چرا كه اولين چيزي كه مردم ميخواهند اين است كه چيزهايي كه روي سطح ماه جا مانده است را ببينند ومسلماً چيزي هم در آنجا نيست.
  3- در مورد بي وزني چه مي گوييد، آيا چنين چيز در زمين و با گرانش قوي آن امكان دارد؟
  اين هم يكي ديگر از ادعاهايي است كه در عين خنده دار بودن، هيچ چيز راثابت نمي كند. فيلم در نور كم گرفته شده است، به علاوه يك فيلم سياه وسفيد با كيفيت خيلي پايين است. از آنجايي كه چنين تجربه اي در فاصله يزيادي از دور بين صورت گرفته است، به راحتي مي تواند چيزي جعل كند. آيا بايك طناب و چند حقه ي سينمايي نمي توان چنين كاري كرد. من مي خواهم بهشعبده بازي نظير دويد كاپرفيلد اشاره كنم. كسي كه شيرين كاري هاي خيليبزرگتري انجام داد (حقه هاي بصري) آن هم در فاصله ي يكي دو متري ازتماشاچي. يكي از شيرين كاري هايي كه خود او هم در آن شركت داشت، نصف كردنبدن خودش با يك اره برقي بود. پس از 2 تكه ي جدا شده ي بدن او به دو طرفصحنه ي نمايش برده مي شود. اگر طرفداران فرود بر روي كره ي ماه واقعي بودنآن را قبول دارند، آيا قبول مي كنند كه ديويد كاپرفيلد هم واقعاً به دوتكه بريده شده بود؟
  4- چرا ستاره شناسان بزرگي مثل سربرنارد لاول (Sir Bernard Lobell) وپاتريك مور (Patrick Moore) از اين ناسا در اين ماجرا حمايت مي كنند، اگركه مي گوييد چنين چيزي صحنه سازي است؟
  داشنمندان و ستاره شناسان سراسر زمين به خوبي مي دانند كه چنينماجرايي ساختگي است، اما از ناسا طرفداري مي كنند تا به اطلاعات حساسي كهاز تلسكوپ هابل به زمين ارسال شده است دسترسي داشته باشند. آنها نميتوانند به ناسا دهن كجي كنند كه در اين صورت ناسا آنها را از دستيابي بهچنين اطلاعات گرانبهايي محروم مي كند. اطلاعاتي كه واقعاً مورد نيازهستند.
  5- در مورد انعكاس دهنده ي ليزري كه در سطح ماه قرار داده شده است و با آن مي توانند فاصله ي زمين تا ماه را بفهمند چه مي گوييد؟

  در سال 1946، دانشمندان در آمريكا توانستند يك سيگنال راديويي به سطحماه ارسال كنند و با موج راديويي برگشتي از ماه توانستند فاصله ي دقيق ماهرا به دست آورند. در اوايل دهه ي 60 ناسا فهميد كه مي تواند اين آزمايش راخيلي بهتر هم انجام دهد و اين كار را با يك باريكه پرقدرت نور ليزر با دقتبيشتري انجام دهد. در اين سناريو، نور ليزر از ماه به سمت زمين منعكس وبرگشت مي شود، دقيقاً همان طور كه نور خورشيد از ماه به زمين منعكس ميشود. در 9 مه ي سال 1962 (بيش از 7 سال قبل از آن كه آپولو 11 مثلاً برروي ماه نشست) يك ليزر پرقدرت يا قوتي با موفقيت روي سطح ماه تابانيده شدو به زمين منعكس شد تا فاصله ي دقيق ماه از زمين بدون آنكه لازم باشد،چيزي در سطح ماه تعبيه شود، مشخص شود. هيچ منعكس كننده ي ليزري روي سطحماه نيست و هرگز هم نبوده است. ناسا هم اكنون از همان روشي استفاده مي كندكه در سال 1962 قبل از حقه ي فرود بر ماه، از آن استفاده مي كرد. اتفاقاًناسا برنامه اي دارد تا بتواند با يك ليزر پرقدرت تر فاصله ي دقيق مريخ تازمين را محاسبه كند. آيا باز هم اين جا مي گوييد كه فضانوردان منعكس كنندهي ليزري روي ماه گذاشته اند تا فاصله ي آن با زمين را اندازه بگيرند؟

  6- چرا آمريكا فرود بر روي ماه را جعل كرد، آيا از نظر آنها شوروي احمق بود؟

  نه آنها كاري نكردند كه روسها را احمق جلوه بدهند. و هيچ كس هم قبولندارد كه روسها آن قدر احمق باشند كه اين گونه گول بخورند؟ روسيه در آنزمان (و حتي الان در بعضي قسمت ها) (1) فناوري فضايي پيشرفته تري ازآمريكا داشت و حتي در زمان سخنراني كندي مي دانست كه فرستادن انسان به ماهو برگشت وي از ماه غير ممكن است. اين ماجرا جعل شد تا به غرب ثابت شود كهآمريكا در تكنولوژي فضايي از شوروي برتر است (در زمان مسابقه فضايي آمريكاو روسيه، هميشه در هر كاري روسها، اولين بودند، مثلاً فرستادن اولين انسانبه فضا) چرا كه دنياي غرب ايمان خود در مورد قدرت آمريكا را از دست دادهبود وآمريكا هم چنين ارتباط ضعيفي با خود را نمي توانست، شاهد باشد. هيچرقابت فضايي آن طور كه ناسا ادعا مي كند وجود نداشت. روسيه به هيچ وجه،هيچ گاه قصد فرستادن انسان به ماه را نداشت چرا كه مي دانست و البتهآزمايش كرده بود كه چنين كاري غير ممكن است.
  7- آيا ريچارد نيكسون در پس اين قضايا بود؟
  اگر چه نيكسون مسئول مأموريت هاي آپولو در آن زمان بود، مستقيماًمسئول چنين كاري نبود، اگر چه كه او مي دانست يا حداقل بايد مي دانست كهآنها در حال جعل اين ماجرا هستند. برنامه ريزي و آماده سازي شرايط ساختناين ماجرا در اوايل دهه ي شصت صورت گرفت و از اين نظر ليندون بي جانسونرئيسي بود كه در پروژه ي آپولو بيشترين اطلاعات در اختيارش بود.

  8- در مورد اين همه انسان كه در پروژه ي آپولو درگير بوده اند، چه مي گوييد، آيا هيچ كس نمي خواسته كه اين راز را فاش كند؟

  طرفداران مي گويند كه نيم ميليون نفر انسان در اين پروژه درگير بودهاند، اما اين آمار شامل تمام مهندسان دون پايه در تمام شركت هاي سراسردنيا هم مي شود. حالا اگر يك مهندس در كارخانه اي در سياتل دارد قطعه ايمي سازد و رئيس او به او مي گويد كه اين قطعه را براي پروژه ي آپولو ميسازيم، آيا اين مدركي دال بر رخ دادن فرود بر روي كره ي ماه مي شود؟ البتهكه نه. اين كه مدرك نمي شود. ولو اين كه اگر آن مهندس مي دانست كه هرگزاين قطعه را براي سفر به ماه نساخته اند، باز هم پيش همه است كه به كره يماه رفته است تا اين كه يك جورهايي احساس غرور كند. قطعات مورد نياز برايآپولو در كارخانه هاي مختلف بسياري در سراسر جهان ساخته شد. مثلاً منعكسكننده ي ليزري كه تصور مي شود بر روي ماه قرار گرفته است، توسط فرانسهساخته شده است. ناسا يونيت را از كمپاني فرانسوي گرفت و اين آخرين چيزيبود كه آنها ديدند. احتمالاً اين قطعه در جايي مثل لانگي بايگاني شده است،اما چيزي كه با اطمينان مي شود گفت اين است كه اين قطعه روي ماه نيست. آياآن مهندسان فرانسوي مدركي براي فرود انسان بر روي ماه محسوب مي شوند؟
  نه، البته كه نه، افراد خيلي كمتري (كمتر از 200 نفر) مستقيماً دراين ماجرا درگير شده اند تا تعداد افرادي كه شاهد وقوع اتفاق واقعي هستند،به حداقل برسد. هيچ نيازي نيست كه آنها حرفي بزنند و افشاگري بكنند چونآنها واقعاً نسبت به آمريكا حس وطن پرستي دارند و هيچ چيز در مخالفت اينقضيه نخواهند گفت. حتي اگر دروغ بزرگي به مردم قبولانده شده باشد. ايندليل اول، اما دليل دوم، آنها به ميليون ها دلار پول نياز ندارند تا بهفكر آينده ي خود باشند، چون همين الان پول زيادي از ناسا بري ساكت ماندنمي گيرند.
  9- چرا روسيه براي فاش كردن اين دروغ كاري نكرد؟

  اين هم يكي ديگر از دستاويزهاي طرفداران واقعي بودن اين ماجرا است.اما آنها در واقع بر حقيقتي تكيه كرده اند كه روسيه چگونه پيشرفت هاي فضايي آمريكا در اوايل دهه ي شصت را مسخره مي كرد (طي دوره يخورشچف/كندي). خروشچف هميشه شكست هاي امريكا را به سخره مي گرفت و پروازفضايي آلن شيارد را كه 15 دقيقه بيشتر طول نكشيده بود، در برابر آنچه روسها انجام داده بودند، پرواز يك كك خوانده بود. اما وقتي كه دوره ي خروشچف در سال 1964 به پايان رسيد، رهبر جديد روسيه، برژنف هرگز آمريكا رامسخره نكرد و روسها فقط سرشان به كار خودشان بود. اما چيزي كه خيلي ازمردم نمي دانند اين است كه جعلي بودن فرود بر روي كره ي ماه، در همان زمان، هم در روزنامه هاي روسيه و هم در روزنامه هاي سراسر جهان مورد بحث وتأييد قرار گرفته بود اما آن داستان ها از طرف رسانه هاي غربي بايكوت شده بود. به ياد آوريد كه در سال 1969 شوروي كشوري بود كه در همه جا جاسوسداشت (يك نمونه از اين جاسوس ها: كيم فيلبي رئيس بخش ضدشوروي سازمانجاسوسي خارجي انگليس موسوم به MI6 خود جاسوس شوروي بود و تا دهها سال هرشب چمداني از اسرار و مدارك وزارت خارجه ي انگليس را مثل زنبيل سبزي برايگرفتن ميكرو فيلم به خانه هاي امن (كا گ ب(سازمان جاسوسي شوروي) مي برد).
  روسيه مي توانست براي جهان فاش كند كه اين ماجرا، جعلي بوده است واحتمالاً اين كار را مي كرد اگر خورشچف همچنان بر سر قدرت بود اما كشورهاي غربي به آساني اين كار را دليلي بر حسادت روسيه بر پيروزي آمريكا بر روسيه در اين رقابت مي خواندند. اما روسها برنامه ي بهتری در سر داشتند، براي اين كه بدانيد اين برنامه چه بوده است بايد با نحوه ي كار ايدئولوژي كمونيست ها در سال 1969 آشنا باشيد.

  در آن زمان اتحاد شوروي تصور مي كردكه جاودانه خواهد ماند و هرگز تصور نمي كرد كه به 20 كشور تقسيم شود ونهايتاً براي 50 سال عمر كند. راه حل آنها براي اين كار ناسا اين بود كه عقب بنشينند و حرفي نزنند و در امن و امان تصور كنند كه در آينده اي نه چندان دور تمدن غرب از خواب بيدار خواهد شد و خواهد فهميد كه دولت آمريكابه آنها دروغ گفته است. اين كار خيلي ها را در برابر آمريكا قرار خواهدداد و رسانه هاي غربي احساس خواهند كرد كه رودست خورده اند و احمق به نظرآمده اند و بيشتر از اين نمي توانند به آمريكايي ها اطمينان كنند. اين دقيقاً همان چيزي بود كه شوروي انتظار داشت، رخ دهد مثلاً رسانه هايي درمقابل منبع صحيح و موثقي قرار بگيرند كه بيشتر از اين قابل اعتماد نيست.اگر روسيه همچنان دولت كمونيستي بود، رهبران آن به دولت آمريكا مي خنديدندكه اين گونه توسط شهروندان خودش تحت فشار قرار مي گيرد.
  و در پايان هيچ چيز را اگر باور نكرديد، اشكالي ندارد. فقط به من بگوييد چرا در 40 سال پيش انسان به ماه رفت و سالم برگشت، اما حالا ديگرقادر به چنين كاري نيست؟

  پي نوشت :


  1- آمريكا به علت نياز به فناوري و همكاري فضايي و تكنولوژيكي روسيه،شركت هاي صنعتي روسيه را كه با ايران همكاري مي كنند و همزمان در صنايع فضايي با آمريكا همكاري مي كنند را تحت تحريم قرار نمي دهند.


  منابع:
  1. Theconspiracyzone.podcastpeople.com
  2. Wikipedia.org
  3. moondeception
  ................................................................ ...................................................

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

 5. #5
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: سفر به ماه واقعیت یا دروغ؟ آیا آمریکا 40 سال دروغ میگفت؟

  تصاویر مرتبط:
  اهتزاز درفش ایالات متحده در باد ماه ! 6. #6
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: سفر به ماه واقعیت یا دروغ؟ آیا آمریکا 40 سال دروغ میگفت؟

  از روزی که اولین فضانوردان قدم بر روی کر ماه گذاشتند گروهی (بیست درصد مردم ایالات متحده ) این ادعا را قبول نمی کردند و می گفتند که این فیلم ها و تصاویر در استودیوهای هالیوود تهیه شده است. اصولا در ایالات متحده اصطلاحی به نام تئوری توطئه Conspircy Theory وجود دارد که بر طبق آن هیچ چیز آن طور که باید به نظر نمی آید. جان کندی را آزولد اسوالد نکشته بلکه وی توسط سازمان سیا کشته شده، مه نوردان سفر خود را در هالیوود انجام دادند نه در کره ماه...
  یک کانال تولویزیون آموزشی در ایالات متحده به نام اکتشاف (Discovery) که برنامه های علمی و متنوع تهیه میکند مدتی است که سریالی را به نام افسانه شکنان My Busters درست کرده که در طی آن افسانه های مختلف مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرند و در پی آن صحت و سقم آن اثبات میشود. در یکی از برنامه های این کانال افسانه شکنان به مسئله رفتن فضانوردان به کره ماه پرداخته و تصمیم گرفتند که ببینند آیا عللی که ناباوران برای عدم انجام این پرواز ارائه می دهند درست است یا خیر. به طور کای ناباوران چهار دلیل را برای تلبی بودن این سفر ارائه می دهند:
  1- جای پای این فضانوردان در خاک ماه اینقدر تمیز و واضح است که فقط با شن خیس می توان چنین اثری را درست کرد و در خاک یا شن خشک این امر غیر ممکن است زیرا در ماه آب وجود ندارد.
  2- سایه یکی از این فضانوردان با سایه چند سنگی که در اطراف اوست در یک سمت موازی نیستند. اگر منبع نوری فقط خورشید باشد باید تمام سایه ها در یک سمت و جهت باشد، پس این عکس در استودیو و با استفاده از چند پرژکتور گرفته شده است.
  3- عکس پیاده شدن باز آلدرین از مهنورد در حالی که تمام مهنورد در سایه قرار دارد آنقدر روشن است که این فقط یک مونتاژ می باشد.
  4- پس از نصب پرچم ایالات متحده روی ماه پارچه پرچم آن مانند پرچمی که باد به آن می خورد برای چند ثانیه ای حرکت مینماید. کره ماه که هوا ندارد و باد ندارد چگونه ممکن است که این پرچم تکان بخورد؟ پس این ویدیو نیز در استودیو تهیه شده است و برای بهتر نمایش دادن پرچم از پنکه جهت تکان دادن آن استفاده می کنند.
  تیم افسانه شکنان دست به کار شدند و یک به یک این تئوری ها را مورد بررسی قرار دادند. پس از بررسی خاک ماه و مصاحبه با دانشمندان به این نتیجه که شنهای روی ماه دارای اشکال تیز هستند و چون در آنجا باد وجود ندارد که این شنها روی یکدیگر بغلتند و هموار بشوند، در صورت بسته شدن نقشی بر روی آن این نقش میتواند ثابت بماند و شن ها پس از برداشتن کفش از بین نخواهد رفت. برای آزمایش این موضوع یک اتاق بی هوا را اجاره کردند و با دریافت شن مشابه شن های کره ماه از ناسا یک کفش فضانوردی را نیز گرفته در داخل این اتاق توسط دستگاهی کفش را با وزن مشخص روی شن فشار دادند. پس از برداشتن کفش نقش آن کاملا تمیز باقی مانده بود. پس این یک دلیل خوب برای رد سفر ماه نبود.
  برای بررسی دلیل دوم تیم افسانه شکنان با درست کردن یک ماکت چهار متر در چهار متر و درست کردن سطح آن مانند کره ماه و نصب یک ماکت مه نورد و چند قطعه سنگ فضایی را بوجود آوردند که در آن بتوانند اثر نور را روی سایه ها اندازه بگیرند.با تغییر زاویه پرژکتور بالاخره حالتی بوجود آمد که سایه فضا نورد و سنگ ها دیگر موازی نبودند و عینا شبیه عکس فضانورد در ماه بودند پس ثابت شد که این عکس هم دلیل نرفتن فضانوردان به ماه نبوده است. جالب است که در پایان هر آزمایش یکی از دو کلمه Confirm به معنی تایید افسانه و یا Bust به معنی شکست افسانه نشان داده میشود و تا اینجای برنامه هر دو تئوری ناباوران شکست خورده بود.
  برای قسمت سوم سطح میز 4*4 با موادی که از نظر انعکاس نور با مواد روی کره ماه یکی بود درست شد و ماکت فضانورد بر روی پله های ماکت مه نورد قرار گرفت و با یک دوربین عکاسی هاسل بلاد ( مانند دوربینی که فضانوردان استفاده میکردند ) از این مه نورد و فضانورد عکس برداری شد. با این که مه نورد در سایه قرار داشت ولی شفافیت عکس فضانورد و ضریب انعکاس نور سطح زمین باعث شد که عکس فضانورد خیلی روشن و عکس مه نورد تاریک بیافتد.باز هم تایید شد که آن عکس واقعی بوده و این تئوری نیز رد شد.
  در قسمت آخر جالب ترین مسئله یعنی باد خوردن پرچم باید تایید میشد. پرچمی پارچه ای به طول و عرض پرچم نصب شده در ماه درست شد ابتدا آن را در روی زمین عادی نصب کردند که به علت حرکت دست فضانورد پرچم چند ثانیه ای تکام خورد. سپس همین کار را در اتاق بدون هوا با استفاده از دستکش مخصوص توسط فردی که در بیرون اتاق نشسته بود انجام شد و بر اثر حرکات دست فضانورد برای فرو کرده پرچم در خاک پرچم شروع به تکان خوردن کرد که این تکان خوردن شبیه وزیدن باد بود و جالب اینجاست که این تکان خوردن پرچم در شرایط بی هوایی تا چندین ثانیه ادامه داشت و حرکت پرچم مانند هوای آزاد به این زودی ها متوقف نمیشد. علت آن نبودن هوا در اطراف پرچم و نبودن مقاومت هوا بود که باعث میشد پرچم از حرکت باز نایستد. با رد شدن آخرین تئوری دیگر جایی برای فکر ناباران و بداندیشان باقی نماند.
  ماهنامه نوآور شماره 66 اسفند 88

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. چگونه میشود به خواب دیگران رفت؟
  توسط صبا68 در انجمن ارواح (Ghosts , Spirits )
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۲۳ شهریور ۹۰, ۱۶:۲۹
 2. چگونه میشود به خواب دیگران رفت؟
  توسط صبا68 در انجمن قدرت های روحی و فراروانی ( Spiritual Powers - ESP )
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۹۰, ۰۶:۱۶
 3. طناب دار صدام چند گره داشت؟
  توسط حسن2568 در انجمن تاریخ جهان
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۲۹ فروردین ۸۹, ۲۳:۰۵
 4. در جلسه شورای روابط خارجی امریکا چه گذشت؟
  توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار سیاسی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۲۱ شهریور ۸۷, ۱۷:۳۸
 5. فال > از اول تا پانزدهم آبان بر شما چه خواهد گذشت؟
  توسط M.MEDICAL در انجمن انجمن دوستی و دوست يابی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۰۵ آبان ۸۶, ۲۰:۰۲

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •