سلامتيران: نتايج تحقيقات دانشمندان دانشگاه باسل سوئيس حاكي است، درحاليكه رژيمهاي كم كربوهيدرات بيشتر باعث كاهش

وزن مي شوند، اما كلسترول خون را افزايش مي دهند.
به گزارش مديكال نيوزتودي، اين دانشمندان دريافتند، پس از 21 ماه، ميزان كلسترول كلي وكلسترول بد افرادي كه رژيم كم كربوهيدرات

مصرف ميكنند، افزايش مييابد. اين درحالياست كه مصرف رژيم كم كربوهيدرات بعد از 6 ماه موجب كاهش وزن بيشتري نسبت به افراد

داراي رژيم كم چربي شده و پس ازگذشت 21 ماه ميزان فشارخون وكاهش وزن درهر2 گروه يكسان است.