تکنیکجالب، آلکسا دختر هنرمند 23 ساله واشنگتنی درنقاشی اینگونه است که سوژه سهبعدی را تبدیل به یک بعدی می کند. او بجاینقاشی روی بوم، مستقیما روی آدمها رنگ می زند و آنها را به صورت یک بعدیو مسطح در می آورد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]