راز زندگي ۱۰۰ ساله

بر اساس يك تئوري، بين تعداد فرزندان و طول عمر والدين رابطه عكس برقرار است.

«يك كشاورز جوان با ۴ فرزند يا بيشتر»؛ اين الگويي است كه بنا بر يكي از تازهترين تحقيقات، مرداني كه ميخواهند به سن ۱۰۰ سالگي برسند، بايد رعايت كنند.

اين تحقيق كه بر اساس كارتهاي مخصوص سربازگيري در جنگ جهاني اول انجام شده، پيشنهاد ميكند كه رعايت وزن متعادل در جواني، كشاورزي و داشتن تعداد زيادي فرزند، همگي از عواملي هستند كه سن مردان را از يك قرن ميگذرانند.

بنا بر اين تحقيق، يكي از اين عوامل، به طور خاص، غيرقابل پيشبيني بوده است. دستيار اين تحقيق، لئونيد گاوريلو ميگويد: تعجب كرديم كه داشتن بيش از ۳ فرزند، باعث افزايش طول عمر ميشود. بر اساس عقل سليم و تحقيقاتي كه گروههاي ديگري قبلا انجام داده بودند، انتظار نتيجهاي كاملا خلاف نتيجه فعلي را داشتيم.

لئونيد گاوريلو كه همراه همسرش، ناتاليا گاوريلو، رهبري اين طرح را به عهده داشتند، هر دو در مركز دانشگاهي بررسي سن در شيكاگو فعاليت دارند. گاوريلو، يكي از سرپرستان تحقيق طول عمر، هفته گذشته در جلسه ساليانه مجمع امراض كهنسالي آمريكا در سانفرانسيسكو يافتههاي اين طرح را ارائه كرد.

گروه گاوريلو، آمار ضروري و ديگر اطلاعات را مدتها جمعآوري كرده و دلايل طول عمر برخي از افراد را دنبال كردند و در همان مرحله به نتايج جالبي رسيدند: احتمال ۱۰۰ ساله شدن كودكاني كه از زنان زير ۲۵ سال متولد شدهاند به نسبت كودكان متولد شده از زنان ۲۵ ساله يا بيشتر، ۲ برابر است.

تحقيقات جديد در مورد مردان بر اساس گنجينه اطلاعات مربوط به مردان آمريكايي قرن ۲۰ به دست آمده كه به تازگي از طريق اينترنت قابل دسترسي است: كارتهاي ثبت شده از دوران سربازگيري جنگ جهاني اول، از ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۸، قانون تقريبا از تمام مردان بزرگسال ۴۶ ساله يا كمتر خواست تا كارتهاي مخصوص سربازگيري را پر كنند؛ كارتهايي كه در آنها از مشخصات فيزيكي و اجتماعيشان سؤال شده بود.

در اين تحقيق، خانم و آقاي گاوريلو با استفاده از اطلاعات امنيت اجتماعي، حدود ۲۴۰ مرد متولد در سال ۱۸۸۷ را شناسايي كردند كه حداقل تا سن ۱۰۰ سالگي زندگي كرده بودند.

مطالعه ۱۷۱ مورد از اين تعداد كه مشخصات فيزيكي و اجتماعي آنها تا سن ۳۰ سالگي از طريق كارتهاي سربازگيري جنگ جهاني اول به دست آمده بود، تصوير كوتاهي از زندگي در آن زمان را در اختيار پژوهشگران قرار داد.

تيم شيكاگو اين اطلاعات را با اطلاعات مربوط به كارتهاي سربازگيري گروهي از مردان آمريكايي متولد شده در سال ۱۸۸۷ كه به طور تصادفي انتخاب شده اما به سن ۱۰۰ سالگي نرسيده بودند، مقايسه كرد.

نتايج شگفتانگيزي به دست آمد. اولين نتيجه، افزايش شانس دستيابي به سن ۱۰۰ سالگي و ارتباط مستقيم آن با افزايش تعداد فرزندان يك مرد تا سن ۳۰ سالگي بود.

اين اطلاعات نشان داد كه احتمال دستيابي به بيش از يك قرن زندگي براي يك مرد ۳۰ ساله در سال ۱۹۱۷ با يك تا ۳ فرزند در مقايسه با مردان بدون فرزند در همان سن، ۶۱ درصد بيشتر است.

البته بر اساس همين تحقيق، شانس زندگي يك مرد تا سنين بسيار بالا، با داشتن ۴ يا بيشتر فرزند تا سن ۳۰ سالگي افزايش مييابد.آرنولد ميتنيتسكي، يكي از محققان طول عمر و پروفسور در رشتههاي پزشكي عمومي، رياضيات و آمار دانشگاه دالهاوزي در هاليفاكس كانادا ميگويد: نتيجه به دست آمده با تئوري متداولي كه تحقيقات طول عمر نشان ميداد، متفاوت است: بر اساس اين تئوري، بين تعداد فرزندان و طول عمر والدين رابطه عكس برقرار است.

گاوريلو اينطور ميانديشد كه علت اين امر، كمك فرزندان در زمان بزرگسالي و كهنسالي فرد است.

او ميگويد: صاحب فرزندان متعددي شدن، نشاندهنده سلامت عمومي فرد و جذابيت در امر ازدواج است كه ميتواند منجر به ازدواج در سنين كمتر شود، در نتيجه فرد تا سن ۳۰ سالگي صاحب فرزندان بيشتري ميشود.

به عقيده گاوريلو، ممكن است سلامت و تندرستي فرد كه احتمال ازدواج و باروري را در وي افزايش ميدهد، به افزايش طول عمر او نيز كمك كند.

يافته ديگر اين بود كه كشاورز بودن (همانطور كه در كارتهاي مخصوص سربازگيري ذكر شده) شانس ۳ برابر شدن طول عمر يك مرد را ۲برابر ميكند. البته همانطور كه انتظار ميرفت، چاقي- به آن اندازه كه دانشمندان فرد را قويبنيه و نيرومند مينامند- احتمال كلي زندگي طولاني را از يك مرد سلب ميكند.

در واقع، احتمال زندگي ۱۰۰ ساله در مرداني كه هيكل لاغر يا معمولي دارند نسبت به مردان تنومند، ۲ برابر است.

اما، بهطور شگفتانگيزي، براي داشتن زندگي ۱۰۰ ساله، تفاوت چنداني بين لاغر و ضعيف بودن هيكل يك مرد با معمولي بودن هيكل او وجود ندارد كه اين موضوع با نتيجه مطالعات جانوران تقابل دارد؛ مطالعهاي كه نشان داده است رعايت رژيم غذايي كمكالري و در نتيجه لاغر بودن، طول عمر را افزايش ميدهد.

خصوصيات ديگر نيز- شامل وضعيت تاهل و مهاجرت تا سن ۳۰ سالگي- تاثير چنداني بر طول عمر نداشتند.در نهايت اين گروه كشف كردند كه ارتباط مستقيمي بين بلند بودن قد با احتمال زندگي تا ۱۰۰ سالگي، البته به عنوان يكي از عوامل حاشيهاي، وجود دارد.

او تاكيد ميكند كه دلايل زيادي وجود دارد كه نشان ميدهد يافتههاي مربوط به زنان بدون شك متفاوت خواهند بود. ضمن اين كه براي رسيدن به جواب اين سؤال، نياز به تحقيق و آمار مشابهي است.

منبع : همشهری