نيويورك تايمز: يك بررسى ۲۰ساله مبتلا به ديابت نوع يك نشان مى دهد كه كنترل دقيق خون خطر بيمارى هاى

قلبى را تا نصف كاهش مى دهد. اين پژوهش جديد كه در شماره اخير «نشريه پزشكى نيوانگلند» به چاپ رسيده است، به گفته دكتر

ويليام تى سفالو سرپرست بخش تغذيه و بيمارى هاى مزمن دانشگاه ايالتى لوئيزيانا يك تحقيق تعيين كننده به حساب مى آيد. به گفته

او «گرچه حفظ ميزان قند خون به طور دقيق كار مشكلى است، اما نتايج اين تحقيق نشان مى دهد اين كار ارزشش را دارد.» در اين

تحقيق ۱۴۰۰ بيمار مبتلا به ديابت نوع يك براى دو دهه مورد پيگيرى قرار گرفتند، ديابت نوع يك شكل كمتر شايع بيمارى ديابت است. اين

نوع ديابت در ابتداى زندگى شروع مى شود و ناشى از ناتوانى بدن در توليد انسولين است.