آغاز كابوس نسل کشي در روانداجام جم آنلاين: 16 سالپيش در روز 7 آوريل سال 1994 ميلادي نسل کشي قوم توتسي ها در رواندا ، يكياز وحشتناكترين وقايع قرن بيستم آغاز شد. در روز قبل از آغاز قتل عامهواپيماي حامل ژوونال هابياريمانا رييس جمهور رواندا از قوم هوتو در شرايطمرموزي بر فراز كيگالي سرنگون مي شود.
درهمان شب راديوهاي افراطي قوم هوتو كه اكثريت مردم رواندا را تشكيل ميدهند، فرياد انتقام از توتسي ها را سر داده و از فرداي آن روز قتل عامسازماندهي شده قوم توتسي با وحشيگري و سبعيت آغاز مي شود.

ظرف 3 ماه 800 هزار نفر كه اغلب آنها توتسي بودند به فجيع ترين وضعي قتل عام مي شوند.

قتلعام 800 هزار زن و كودك و مرد در ميان بي تفاوتي جامعه بين المللي صورت ميگيرد در واقع ، رقابت فرانسه و آمريكا عامل اصلي اين جنايت گسترده بشري دراين كشور كوچك آفريقايي بود.

نزديك به يك دهم جمعيت رواندا فقط درجريان 3 ماه كشته مي شوند.هوتوهاي افراطي كودكان نوزاد را با زدن ضربهچماق به سرشان مي كشتند و زنان و مردان را با داس قطعه قطعه مي كردند.

آنها توتسي ها را در داخل منازلشان زنده زنده به آتش مي كشيدند.حتي هوتوهاي ميانه رو نيز از آتش غضب دژخيمان در امان نماندند.

سازمانملل متحد قبل و در جريان قتل عام يك نيروي حافظ صلح را در رواندا مستقركرده بودند اما آنها قادر به جلوگيري از قتل عام نبودند.

با اينكهرومئو دالر، ژنرال كانادايي ، فرمانده نيروهاي كلاه آبي درخواست نيرويبيشتري براي جلوگيري از كشتار كرد ، اما سازمان ملل متحد تعداد نيروها راكاهش داد.

تا اينكه سرانجام در روز 4 ژوييه سال 1994 ميلادي شهركيگالي توسط جبهه ميهني رواندا كه از توتسي ها تشكيل شده بود ، تصرف ميشود و قتل عام خاتمه مي پذيرد.

به اين ترتيب ، در روز 7 آوريل سال1994 ميلادي قتل عام توتسي هاي رواندا توسط هوتوها آغاز مي شود.يك قتل عامسازماندهي شده كه توسط هوتوهاي افراطي با توسل به وحشيانه ترين روش هاصورت گرفت.

كشتار وحشتناكي كه عامل اصلي آن رقابت فرانسه و آمريكادر اين كشور كوچك مركز آفريقا بود.علاوه بر 800 هزار كشته اين قتل عام بيشاز 5/1 ميليون نفر آواره مي شوند.

امروز افرادي هستند كه همه اعضاي خانواده خود را در اين قتل عام از دست داده اند و در اين جهان پهناور تنها مانده اند.

نسل کشي رواندا يكي از سياهترين صفحات تاريخ جهان در قرن بيستم و شايد در تمام تاريخ بشريت محسوب مي شود.

بهرام افتخاري
jamejamonline.ir