جنگهاي انفصال آمريكا پايان يافت

جامجم آنلاين: 145 سال پيش در روز 9 آوريل سال 1865 ميلادي نبرد آپوماتوكسميان ارتش ايالات شمال وارتش كنفدراسيون جنوب به جنگ هاي انفصال آمريكاخاتمه داد. ژنرال اوليس سيمپسون گرانت ، ژنرال ارتش شمال 6 روز قبل از اينتاريخ شهر ريچموند، پايتخت كنفدراسيون جنوب را تصرف كرده بود.
درخاتمه نبرد آپوما توكس ژنرال رابرت ادوارد لي فرمانده ارتش جنوب با 26هزار سربازي كه برايش باقي مانده بود ، تسليم ژنرال گرانت مي شود و بقيهنيروهاي جنوبي نيز يك ماه بعد به نوبه خود تسليم مي شوند.

جفرسونديويس رئيس جمهور كنفدراسيون جنوب تلاش مي كند به مكزيك فرار كند ، اماتوسط يك سرهنگ سوار نظام شمال دستگير شده و مدت 2 سال را بدون محاكمه درزندان سپري مي كند.

اين شكست قطعي جنوبي ها پس يك جنگ بي رحمانه چهارساله بود كه طرفين متخاصم نزديك به 4 ميليون سرباز را بسيج مي كنند.

درجريان جنگ انفصال 359 هزار از نيروهاي جنوب و 258 هزار نفر از نيروهايشمال به قتل مي رسند كه بايد به اين تعداد چند صد هزار غيرنظامي نيز كهكشته شدند را افزود.

به اين ترتيب ، در روز 9 آوريل سال 1865ميلادي با پيروزي نيروهاي شمال در نبرد آپوماتوكس جنگ هاي انفصال يا جنگداخلي آمريكا خاتمه مي يابد.

خونبارترين و سخت ترين جنگ براي ايالات متحده يك جنگ خارجي نبود ، بلكه اين كشور بيشترين تلفات را در يك جنگ داخلي داشت.

بهرام افتخاري
jamejamonline.ir