صالح به مهر خبر داد:
دامنه ملی "دات ایران" تاماه آینده می آید/ ثبت آدرسهای اینترنت به فارسی

مدیرثبت دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی از بکارگیری دامنه هایملی اینترنتی دات ایران با خط فارسی تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: بهاین ترتیب ثبت آدرس اینترنتی وب سایت های فارسی با خط فارسی به راحتی ممکنمی شود.
علیرضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخذ موافقتسازمان نظارت بر نامها و ارقام اینترنتی (آیکان) برای استفاده از دامنهاینترنتی به خط فارسی گفت: موافقت نهایی این سازمان تا یک ماه آیندهدریافت می شود.
وی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه دانشهای بنیادی مراحلمقدماتی مجوز موافقت از سازمان آیکان را دریافت کرده است گفت: پروسهموافقت نهایی آیکان با این درخواست رو به اتمام است و طبق زمان بندی اینسازمان از ماه آینده، دامنه ملی را به صورت دات ایران و به خط فارسیخواهیم داشت.
با دریافت حق استفاده از دامنه دات ایران، ثبت آدرساینترنتی وب سایت های فارسی بدون پسوند دات ir و با خط فارسی به راحتیممکن می شود و کاربران دیگر مجبور نخواهند بود برای تایپ کردن نشانی هایاینترنتی، زبان صفحه کلید سیستم خود را تغییر دهند.
دامنه ملی تاکنون به چهار کشور امارات متحده عربی، روسیه، مصر و عربستان سعودی داده شده است.

خبرگزاري مهر

mehrnews.com