نتايج يك تحقيق جديد نشان ميدهد كه مغز افراد خجالتي يا درون گرا در واقع جهان را به گونهاي متفاوت از انسانهاي برون گرا، پردازش ميكند.

حدود ۲۰ درصد از افراد با نوعي ويژگي شخصيتي موسوم به «حساسيت ادراكي حسي» يا SPS متولد ميشوند كه اين ويژگي به عنوان يك گرايش يا عامل باز دارنده و يا حتي التهاب عصبي شدت پيدا ميكند.

اين ويژگي در برخي از كودكاني هم ديده ميشود كه خيلي به كندي در يك وضعيت جديد گرم ميگيرند، نياز به تنبيه اندكي دارند، به راحتي گريه ميكنند و سوالات غير معمول ميپرسند يا افكار بسيار عميقي دارند.
محققان در اين پژوهش جديد هم چنين نشان دادند كه اين اشخاص فوق العاده حساس توجه بيشتري به جزئيات دارند و فعاليت مناطق خاصي از مغز آنها به هنگام پردازش اطلاعات بصري بيشتر از كساني است كه فاقد حساسيت بالا هستند. اين پژوهش حاصل مطالعات محققان دانشگاه استوني بروك در نيويورك و دانشگاه جنوب غربي و آكادمي علوم چين است.

افراد با ويژگي حساسيت بالا ترجيح ميدهند زمان بيشتري براي تصميم گيري وقت صرف كنند، هوشيارتر هستند و زمان بيشتري براي انعكاس خودشان نياز دارند و از صحبتهاي كوچك سريعتر خسته ميشوند.

همچنين بر اساس مطالعات قبلي اين افراد از سر و صدا و جمعيت بيشتر آزار ميبينند و تاثير كافئين روي آنها بيشتر است.