امروز 12 عکس از نوزادان بسیار زیبا را برایتان جمع آوری نموده ایم کهتقویم سال 1389 در هر کدام از این عکس ها حک شده است. در واقع هر کدام ازاین عکسها مربوط به ماهی از سال 1389 است که روز شمار آن ماه در گوشه ایاز تصویر به شکل کمرنگی حک شده که شما میتوانید علاوه بر داشتن یک پسزمینه بسیار زیبا از روز شما آن هم استفاده کنید. علاوه بر این در تقویممربوط به هر ماه، روز های تعطیل و سایر جزئیات روزهای هر ماه قرار دادهشده است. همچنین تمام عکسها را در یک فایل PDF و پشت سر هم برایتان قرارداده ایم تا بتوانیم یک سالنامه تصویری بسیار زیبا از سال 1389 را داشتهباشید. کیفیت هر کدام از این تصاویر بسیار عالی بوده و هر یک از انها درسایز 1600x1000 میباشد.