احتمالاًبسیاری از ما در مورد این که هنگام مرگ باچه احساسی ممکن است روبرو شویمفکر کردهایم. دانشمندان این موضوع را موردبررسی قرار داده و حقایقی درمورد آن کشف کردهاند.

این حقایق کهدر مجله New Scientistانتشار یافتهاند، شیوههای مختلفی را که یک فردممکن است جان خود را ازدست دهد، مورد بررسی قرار دادهاند. این شیوههاموارد مختلفی نظیر سوختن،غرق شدن و بریده شدن سر را در بر میگیرد.

گفتنی است محققان این یافتهها را با استفاده از پیشرفتهای علوم درمانی و تجربیات بازماندگان خوششانس به دست آوردهاند.

بنابرنتایج این گزارش، علت مرگ در موارد مختلف معمولاً نرسیدن اکسیژن کافیبهمغز عنوان شده است. اما در صورتی که اطلاعات بیشتری نیاز باشد، درزیرپارهای از نتایج تحقیقات پژوهشگران آورده شده است.

غرق شدن
نخست،ترسو وحشت قربانیان را فرا میگیرد و آنها تلاش میکنند تا نفس خود راحبسکنند. این فرآیند حدود 30 تا 90 ثانیه به طول میانجامد. نجاتیافتگانمیگویند زمانی که آب وارد ششها میشود، حسی «سخت و دردآور»تجربهکردهاند اما این حس به سرعت جای خود را به «آرامش و راحتی» میدهد.نبوداکسیژن سبب از دست رفتن هوشیاری، توقف قلب و مرگ مغز میشود.

حمله قلبی
احساسدردو فشار شدید در قسمت سینه، معمولترین نشانه در این نوع مرگ است. اینامربدان دلیل اتفاق میافتد که ماهیچههای قلب در حال تقلی برای دسترسیبهاکسیژن هستند. اختلال در ضربان عادی قلب، از کار افتادن آن را بهدنبالخواهد داشت. از دست رفتن هوشیاری حدود 10 ثانیه طول میکشد و مرگدقایقیبعد فرا خواهد رسید.

از دست رفتن خون
هرفرد که 1.5 لیتراز خون خود را از دست دهد، احساس ضعف و تشنگی در او بهوجود خواهد آمد.زمانی که 2 لیتر از خون بدن از دست رفته باشد، احساسسرگیجه در افراد غالبمی شود و پس از آن فرد از هوش میرود.

برق گرفتگی
برقیگرفتگیخانگی ممکن است قلب را از کار بیندازد و پس از 10 ثانیه فرد رابیهوش کند.این موضوع در مواردی همچنین میتواند منجر به از دست رفتنفوری هوشیاریشود. این در حالی است که ادعاها حاکی از آن است که برخیزندانیان که توسطصندلی الکتریکی اعدام شدهاند، در اثر خفگی جان خود رااز دست دادهاند.

سقوط از ارتفاع
نجاتیافتگان سقوط آزاداغلب این مورد را گزارش کردهاند که گذشت زمان کندمیشود. مطالعه بر روی100 نفر از افرادی که از روی پل Golden Gate درسانفرانسیسکو خودکشی کردهبودند، نشان داد که اکثر آنها به صورت آنی فوتکردهاند.

اعدام (آویزان شدن از طناب)
مجازاتهاییکهدر برخی کشورها برای مجرمین در نظر گرفته میشود و یا خودکشی از اینطریق،باعث مرگ شخص از طریق خفگی میشوند. این عمل ممکن است فرد را ظرف 10ثانیهبیهوش کند اما در صورتی که طناب به شیوهای درست بسته نشده باشد،اینفرآیند ممکن است دقایق زیادی طول بکشد.

آتش
سوختگی،دردشدیدی را منجر میشود و حساسیت پوست را به درد افزایش میدهد.محققانمیگویند پس از تخریب عصبهای سطحی، مقداری از درد ممکن است کاهشیابد امانه زیاد. اما مرگ در آتشسوزی اکثراً به دلیل استنشاق گازهای سمیو خفگیحادث میشود.

بریده شدن سر
بریده شدن سرمیتواند سریع وبدون درد باشد اما به نظر میرسد پس از صدمه دیدن نخاع،هوشیاری همچنانبرای مدت کمی ادامه دارد. محققان میگویند مغز ممکن استهمچنان به فعالیتخود برای مدت 7 ثانیه ادامه دهد. گزارشها از اعدامهایگیوتین در فرانسهحاکی از آن است که چشمها و دهان برخی قربانیان به مدت 30ثانیه از خودحرکت نشان میدادهاند.