جنگ قدرت در مدل اتومبیل اوباما و مدودوف

اینمرسدس دارایحمام و دفتر کاری با شش خط تلفن است.کابینه ماشین نیز بخاطر حفاظت از رئیسجمهوری از ساختار ماشین کاملا جدااست و در برابر حملات شیمایی نیز در داخلکسی آسیب نمی بیند.

پساز انتشار خصوصیات و قابلیت های ویژه ماشینمخصوص رئیس جمهوری امریکا،روسیه مدعی شد قوی ترین و امن ترین ماشین جهانرا رئیس جمهوری این کشوردارد.

به گزارش فردا، برخی از روزنامه هایروسی دربرابر انتشارخصوصیات ماشین باراک اوباما که یک کادیلاک دی تی اساست به ماشین اختصاصیمدودف اشاره کرده اند که در جهان از لحاظ تکنولوژیبرترین است. مرسدس بنزاس کلاس رئیس جمهوری روسیه که ملقب به هایپو است 60میلیون دلار قیمت دارد.


هایپوکهاز پشرفته ترین تکنولوژی ها بهره برده است دارای بدنه از آهن وتیتانیوماست که ضد گلوله می باشد و هیچ نوع موشک و بمبی بر ان اثرنمیکند. از سویدیگر دوریین هایی درون این ماشین جاسازی شده است کهتوانایی فیلمبرداری درشب را دارد.

این مرسدس دو متر طول دارد ودارای حمام و دفتر کاری باشش خط تلفن است. کابینه ماشین نیز بخاطر حفاظتاز رئیس جمهوری از ساختارماشین کاملا جدا است و در برابر حملات شیمایینیز در داخل کسی آسیب نمیبیند.

چندی پیش نیز برخی رسانههاخصوصیات ماشین اوباما را منتشرساخته و آورده بودند: این خودرو یک لیموزینفوق مدرن است که به لطف استفادهاز طیف گسترده ای از فناوریهای روز دنیابه یکی از امنیتی ترین خودروهایجهان تبدیل شده است. درب این خودرو 20سانتمیتر قطر داشته و به جهت استفادهاز آلیاژهای فلزی بسیار سنگین وزنیمعادل درب کابین هواپیمای بوئینگ 747دارد.


شیشههایاین خودروی به گونه ای در آن جاسازی شده اند که تنها اوباما می تواندبافشردن دکمه مخصوص آنها را پایین و بالا ببرد. در این خودرو به جز لپتاپ وفناوری Wi-Fi از تلفن ماهواره ای و خط ارتباطی مستقیم با معاون رئیسجمهورو پنتاگون نیز استفاده شده است.

باک این خودرو نیز بااستفاده از پوشش فومی بسیار مستحکمی پوشیده شده است تا درصورت برخوردبسیار شدید خودرو با موانع نیز منفجر نشود.

نکتهجالب در اینخودرو، شیشه درب قسمت راننده است. این شیشه تنها 5/7 سانتیمترپایین میآید تا راننده بتواند با عوامل امنیتی صحبت کرده و یا فیشهایمخصوص عبوررا از داخل خودرو پرداخت کند.

شاسی خودرو نیز ترکیبی ازفلزاتفولاد، تیتانیوم، آلومینیوم و سرامیک است که استحکام قابل توجهی بهکل آنداده است. بر اساس گزارش Digg.com، در استفاده از تایرها نیز دقتخیرهکننده ای شده است. این تایرها تقریبا هیچ گاه پنچر نمی شوند و بهجهتاستفاده از لایه فلزی در زیر لایه های رویی، حتی در صورت تکه تکه شدنتایرنیز خودرو می تواند با سرعت بالایی از محل حادثه فرار کند.

درداخلبدنه خودرو، اسلحه ویژه ای مجهز به فناوری مادون قرمز قرار دارد.همچنینچندین واحد خونی از اوباما نیز در این بدنه جاسازی شده است تا درمواقعلزوم از آن برای حفظ جان رئیس جمهور در جریان تصادفات استفاده شود.