پشه
مقدمه
پشههاجزء حشرات بوده و به زیر رده بالداران یا حشرات بالدار تعلق دارند.حشرات بالدار دارای بالند بعضی اوقات بالهای آنها تحلیل رفته و گاهی وجودندارد و دارای زایدههایی به نام دنبالههای شکمی و زاوید تناسلی هستند.پشه ها به راسته دوبالان تعلق داشته و در زیر راسته راست درزان قرارمیگیرند.

راسته دوبالان
تعدادرگبالها کم است و بالهای کم است و بالهای پسین تبدیل به دو اندام کوتاهمتورم شده است که هالتر نامیده می شود بعضی از آنها بدون بالند، ضمایمدهانی آنها سوراخ کننده و مکنده است عده ای از آنها دارای ضمیمه دهانیاسفنجی می باشند که اغلب تشکیل یک خرطوم میدهد بخشهای مختلف بدن مشخص استشکم دارای 4 تا 9 بند است و لاروهای آنها معمولا بدون پا هستند دگردیسیآنها کامل است و غالبا روز پروازند.
زیر راسته راست درزان
لاروهااغلب دارای سر مشخصاند. شفیرهها برهنه میباشند. بالغها از یک شکافمستقیم که در سطح پشتی شفیره تولید میشود بیرون میآیند.
باریک شاخکان

این حشرات دارای شاخکهای بلند میباشند که 6 تا 39 بند دارد.
پشهها
این حشرات باریک و ظریف و خرطوم آنها طویل و در مادهها سوراخ کننده است. بدن آنها قوزدار است.
نحوه تغذیه
نرهایبالغ از شیره گیاهان تغذیه میکنند ولی غذای مادهها منحصرا از خونجانوران است. روی بدن پرندگان ، پستانداران و انسان مینشیند و از خونآنها تغذیه میکنند.
آسیب رسانی
پشههاحشراتی زیان آورند برخی از آنها امراض شدیدی را منتقل میکنند دارای 1500گونهاند مانند کولکس که دارای گونههای مختلفی است. کولکس پیپییان کهمالاریای پرندگان را منتقل میکند پشه مولد مرض مالاریا ، عامل مرضمالاریا را به انسان منتقل مینماید و پشه معمولی شبها از خون انسان تغذیهمینماید ولی ناقل میکروب نیست. این دو حشره بسیار باهم شبیهاند بدن آنهااز فلسها پوشیده شده است شاخکهای آنها بلند است که در نرها شبیه پرمرغ ولیدر مادهها ساده است در خرطوم آنها شش سوزن وجود دارد.

درپشه معمولی ، تخمهایی که حیوان ماده میگذارد چسبیده بهم است و در سطح آبقرار میگیرد، در صورتی که در پشه مولد مالاریا تخمها پراکنده و جدا از همدر سطح آب قرار میگیرد. لارو پشه معمولی دارای لوله تنفس بلندی است وهنگام تنفس لوله را خارج از سطح آب میگذارد و بدن لارو نسبت به سطح آبمایل است در صورتی که لوله تنفس لارو پشه مولد مالاریا کوتاه و بدن لاروآنها موازی سطح آب است. زایدههای دهانی در پشه معمولی کوتاهتر از خرطوم ودر پشه مولد مالاریا زایدههای حسی دهانی مساوی خرطوم است. هنگام نشستنروی دیوار پشه معمولی موازی سطح قرار میگیرد در صورتی که بدن پشه مولدمالاریا عمود بر سطح دیوار است.
منبع
daneshnameh.roshd.ir