نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: مگس

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  مگس

  مگس
  مقدمه
  مگسهاجزء حشرات به شمار میآیند و به زیر رده بالداران یا حشرات تعلق دارند وحشرات بالدار دارای زایدههایی به نام دنبالههای شکمی و زواید تناسلیهستند مگسها به راسته دو بالان تعلق دارند. دو بالان جانورانی هستند کهتعداد رگبالها کم است و بالهای پسین تبدیل به دو اندام کوتاه متورم شدهاست که هالتر نامیده میشود بخشهای مختلف بدن مشخص است و شکم دارای 4 تا 9بند است و دگردیسی آنها کامل بوده و لاروهای آنها بدون پا هستند و ضمایمدهانی سوراخ کننده و مکنده دارند. این راسته شامل زیر راستههای متعدد استکه انواع مگسها را شامل میشود.
  زیر راسته راست درزان
  کوتاه شاخان
  شاخکها کوتاه و اغلب سه بندی است.
  خرمگس:تند پروازند و چشمهای جانبی و برگ و نواری دارند. خرطومی برجسته دارند،مگسهای نر گیاهان را میمکند ولی مادهها از خون جانوران تغذیه میکنند.

  دزد مگسان: حشراتی قوی و بدنی خاردار دارند در اطراف دهان یک ریش مویی وجود دارد حشرات دیگر را در حال پرواز شکار میکنند.

  زنبور مگسان: دارای موهای پرپشت و متراکم شبیه زنبورها هستند پاها و خرطوم بلندی دارند.
  زیر راسته پیچیده درزان
  بیشیار مگسان: حشرات فاقد شیار پیشانی در اطراف قاعده شاخکها هستند.

  شهد مگسان: رنگ این حشرات روشن است و فاقد موهای زبرند. از زنبورها یا زنبوران عسل تقلید میکنند. لاروهای آنها از شتهها تغذیه میکنند.


  شیار دار مگسان
  این حشرات دارای حلقهای در اطراف قاعده شاخکهای خود میباشند.
  برمگسان:مگسهایی کوچکند و نوک شکم آنها باریک است. روی بالهای آنها لکههای تیرهعرضی وجود دارند. لاروهای آنها گیاهخوارند و یا داخل میوه زندگی میکنند.

  سرکه مگسان: چشمهای این جانوران معمولا قرمز است. از میوههای گندیده تغذیه میکنند.

  ریشه مگسان: لاروهای آنها روی ریشه یا مواد فاسد شده زندگی میکنند بعضی گوشتخوارند.

  سرامگسان:مگسهایی با اندازههای کوچکند لاروها روی مواد آلی در حال تجزیه رشدمیکنند. بالغها روی پستانداران اهلی و وحشی و حتی انسان و حشرات کامل کهدر بعضی انواع دارای قطعات دهان نیش زننده هستند. از خون انسان و سایرموجودات خونگرم تغذیه میکنند. مگس خانگی دارای ضمایم دهانی اسفنجی است ومیتواند غذاهای انسانی را آلوده کند.

  گوشت مگسان: لاروها از حیوانات مرده ، مدفوع ، فضولات و غیره تغذیه میکنند یا روی بدن حشرات دیگرند.

  تیز مگسان: این حشرات تخمها یا لاروهای خود را روی حشرات دیگر میگذارند.

  اسب مگسان:بالغها بزرگ و به شکل زنبورند و در روی بدن آنها کرک وجود دارد چشمهایمرکب در حیوان نر و ماده از هم مجزا است پرواز سریع دارند و طول عمر درحیوان بالغ کوتاه است.  شفیره زایان
  قطعات شکم نامشخص است پاهای آنها پنجهدار است تخمگذار هستند و در هر مرتبه یک لارو تولید میکنند.
  سگ مگسان:بدنی مسطح و پهن شبیه شپش دارند بالدار یا بدون بالند شکم آنها حجیم استاین مگسها روی پستانداران مخصوصا روی بدن خفاشها زندگی میکنند. انگلهایخارجی میباشند و از خون میزبان تغذیه میکنند.

  نحل مگسان:حشراتی ریزند یا فاقد بالند و یا بالهای کوتاهی دارند عموما انگلند و رویزنبورها مخصوصا زنبوران عسل انگل میشوند. برولاسکا فاقد بالند و روی ملکهو حیوان نر زنبوران عسل زندگی میکنند.
  منبع
  daneshnameh.roshd.ir

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: مگس

  مقدمه

  مگسها جزء حشرات بهشمار میآیند و به زیر رده بالداران یا حشرات تعلق دارند و حشرات بالداردارای زایدههایی به نام دنبالههای شکمی و زواید تناسلی هستند مگسها بهراسته دو بالان تعلق دارند. دو بالان جانورانی هستند که تعداد رگبالها کماست و بالهای پسین تبدیل به دو اندام کوتاه متورم شده است که هالتر نامیدهمیشود بخشهای مختلف بدن مشخص است و شکم دارای 4 تا 9 بند است و دگردیسیآنها کامل بوده و لاروهای آنها بدون پا هستند و ضمایم دهانی سوراخ کننده ومکنده دارند. این راسته شامل زیر راستههای متعدد است که انواع مگسها راشامل میشود.


  کوتاه شاخان

  شاخکها کوتاه و اغلب سه بندی است.

  خرمگس:

  تندپروازند و چشمهای جانبی و برگ و نواری دارند. خرطومی برجسته دارند، مگسهاینر گیاهان را میمکند ولی مادهها از خون جانوران تغذیه میکنند.

  دزد مگسان:

  حشراتی قوی و بدنی خاردار دارند در اطراف دهان یک ریش مویی وجود دارد حشرات دیگر را در حال پرواز شکار میکنند.

  زنبور مگسان:

  دارای موهای پرپشت و متراکم شبیه زنبورها هستند پاها و خرطوم بلندی دارند.

  زیر راسته پیچیده درزان

  بیشیار مگسان: حشرات فاقد شیار پیشانی در اطراف قاعده شاخکها هستند.

  شهد مگسان:

  رنگ این حشرات روشن است و فاقد موهای زبرند. از زنبورها یا زنبوران عسل تقلید میکنند. لاروهای آنها از شتهها تغذیه میکنند.

  شیار دار مگسان

  این حشرات دارای حلقهای در اطراف قاعده شاخکهای خود میباشند.

  برمگسان:

  مگسهاییکوچکند و نوک شکم آنها باریک است. روی بالهای آنها لکههای تیره عرضی وجوددارند. لاروهای آنها گیاهخوارند و یا داخل میوه زندگی میکنند.

  سرکه مگسان:

  چشمهای این جانوران معمولا قرمز است. از میوههای گندیده تغذیه میکنند.

  ریشه مگسان:

  لاروهای آنها روی ریشه یا مواد فاسد شده زندگی میکنند بعضی گوشتخوارند.

  سرامگسان:

  مگسهاییبا اندازههای کوچکند لاروها روی مواد آلی در حال تجزیه رشد میکنند.بالغها روی پستانداران اهلی و وحشی و حتی انسان و حشرات کامل که در بعضیانواع دارای قطعات دهان نیش زننده هستند. از خون انسان و سایر موجوداتخونگرم تغذیه میکنند. مگس خانگی دارای ضمایم دهانی اسفنجی است و میتواندغذاهای انسانی را آلوده کند.

  گوشت مگسان:

  لاروها از حیوانات مرده ، مدفوع ، فضولات و غیره تغذیه میکنند یا روی بدن حشرات دیگرند.

  تیز مگسان:

  این حشرات تخمها یا لاروهای خود را روی حشرات دیگر میگذارند.

  اسب مگسان:

  بالغهابزرگ و به شکل زنبورند و در روی بدن آنها کرک وجود دارد چشمهای مرکب درحیوان نر و ماده از هم مجزا است پرواز سریع دارند و طول عمر در حیوان بالغکوتاه است.

  شفیره زایان

  قطعات شکم نامشخص است پاهای آنها پنجهدار است تخمگذار هستند و در هر مرتبه یک لارو تولید میکنند.

  سگ مگسان:

  بدنیمسطح و پهن شبیه شپش دارند بالدار یا بدون بالند شکم آنها حجیم است اینمگسها روی پستانداران مخصوصا روی بدن خفاشها زندگی میکنند. انگلهای خارجیمیباشند و از خون میزبان تغذیه میکنند.


  نحل مگسان:

  حشراتیریزند یا فاقد بالند و یا بالهای کوتاهی دارند عموما انگلند و روی زنبورهامخصوصا زنبوران عسل انگل میشوند. برولاسکا فاقد بالند و روی ملکه و حیواننر زنبوران عسل زندگی میکنند
  __________________
  سایت دانشجو

 3. #3
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: مگس

  خرمگس

  منبع:mumbojumbo.ir/


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •