جغرافياي گياهي (Phytogeography) شاخه اي از جغرافياي زيستي (Biogeography) است كه به پراكنش جغرافيايي گونه هاي گياهي مي پردازد. اين علم با همه جنبه هاي پراكنش گياهان از عوامل كنترل كننده پراكنش يك گونه منفرد تا فاكتورهايي كه تركيب جوامع و فلور مناطق مختلف را تحت تاثيرقرار مي دهند سر و كار دارد و در يك جمله دانش مطالعه عوامل طبيعي پراكنش جغرافيايي گياهان است. گياهشناسان مختلف تقسيم بنديهايي را از نظر جغرافياي گياهي براي رويشهاي جهان ارئه كرده اند.. در اين تقسيم بنديها، به واحدهايي به نامهاي Kingdom، Subkingdom، Region ، Subregion ، Province ، Territory و ... بر مي خوريم. يكي از تقسيم بنديهاي مهم را آرمن تاختاجان ، گياهشناس بزرگ ارائه كرده است. طبق ديدگاه تاختاجان، رويشهاي جهان به ششKingdom ، هشت Subkingdom، سي و پنج Region و صد و پنجاه و دو Province تقسيم مي شود.

Holarctic Kingdom,Palaeotropic Kingdom,Neotropic kingdom,Cape kingdom,Australian Kingdom,Antarctic Kingdomبرخي اصطلاحات جغرافياي گياهيKingdom : توسط سطوح بالاي خانواده ها، زير خانواده ها و طايفه هاي بومي (اندميك) و هم چنين سطوح بالاي اندميسم گونه اي مشخص مي شود.

Region : توسط سطوح بالاي جنسهاي بومي و اندميسم گونه اي مشخص مي شود.

Province : توسط سطوح بالاي گونه هاي بومي مشخص مي شود .

منابع :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید].

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید].

en.wikipedia.org/wiki/floristic-province.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]