از جنايتهاي افاغنه در ايران تا پررويي رسانههاي افغاني!

دوروزنامهنگار افغان در سخناني بيپايه مدعي شدند كه حكومت ايران درتيرماه 87 پنج هزار افغاني را زنده به گور كرده است! اين درحالي است كهتجاوز به دختر بچهها و پسران خردسال، كشتن سبعانه صاحبكاران پير و جوان ودزدي و سرقت، به يكي از عاديترين اخبار در زمينه جنايتهاي برخي افاغنهدر ايران تبديل شده است.

برخي سياستهاي منفعلانه وزارتخارجه در برخورد با همسايگان و عدم برقراري رابطه ديپلماتيك قدرتمند باآنها، سبب شده تا كشور ضعيف و تازه به دوران رسيدهاي چون افغانستان نيزبه جوسازي رسانهاي عليه ايران روي آورد.

به گزارش خبرنگار«تابناك»، در همين زمينه عليرغم تحمل و مهماننوازي كه ايرانيها در چنددهه گذشته نسبت به افاغنه مقيم ايران از خود نشان دادهاند و در مقابلبعضا اعمال بسيار خبيثانه و مجرمانهاي برخي از اين مهمانان ناخوانده ازخود نشان دادهاند، از چندي پيش به اين سو، چند رسانه نيمه دولتي و حكومتيافغان اقدام به پخش برنامههايي عليه ايران كرده و در آن دولت جمهورياسلامي را به آزار و اذيت افغانه مقيم ايران و حتي كشتن آنها متهم كردهاست.

از جمله اين برنامهها، مصاحبه هايي بود كه در تلويزيون«امروز» وابسته به نماينده كابل در مجلس افغانستان پخش شده و در آن دوروزنامهنگار افغان در سخناني بيپايه، مدعي شدند كه حكومت ايران درتيرماه 87 پنج هزار افغاني را زنده به گور كرده است! و جزئيات اين ادعانيز در كتابي نوشته و منتشر ميشود.

بنا بر اين گزارش، جرياني ديگرنيز با وقاحت تمام، تحميل خود به مردم و جامعه ايران را اقامت تلقي كرده وطي سلسله برنامههاي بسيار مدعي شدهاند كه در اسلام كسي كه پنج سال دركشوري اقامت! داشته باشد تابعيت آن كشور را دريافت ميكند، ولي با گذشت سيسال هنوز ايران به افغانيهاي مهاجر (مهاجم) تابعيت نداده است.

ايندر حالي است كه به نسبت برخي كشورها مانند پاكستان، مردم و حكومت ايرانبرخورد بسيار صميمانه و انسان دوستانهاي با اين مهمانان ناخوانده داشته وعلي رغم مشكلات بسيار آنان را تحمل كرده است.

گفتني است، تنهامراجعه ساده و سطحي به صفحه حوادث روزنامههاي كشور نشان از فجايع اخلاقيو جنايي تأسفباري كه توسط اين مهمانان ناخوانده بر سر دختران و پسرانايراني آمده داده و گواه خوبي بر تحمل ستودني جكومت و ملت ايران است. بهگونهاي كه تجاوز به دختر بچهها و پسران خردسال، كشتن سبعانه صاحبكارانپير و جوان و دزدي و سرقت به يكي از عاديترين اخبار در زمينه جنايتهايبرخي افاغنه در ايران تبديل شده است.

از سوي ديگر بلاي خانمانسوزترياك و مواد مخدر كه بنا بر گزارش نهادهاي رسمي 75 درصد ترياك جهان درافغانستان توليد ميشود، يكي از گذرگاههاي اصلي عبور آن مرزهاي مخفي وصعبالعبور ايران است كه روزانه و ماهانه چندين كشته و زخمي بر دستانماموران جان بر كف ايراني ميگذارد.

و نكته جالب اينكه بسياري ازمقامات ارشد افغان، خود از دلالان بزرگ و مطرح مواد مخدر در منطقه هستند واين روزها عقدههاي فروخورده از مسائل ديگر را با بهانه قرار دادن افاغنهمقيم ايران در رسانههاي خود مبدل به آتش كرده و به سمت ايران نشانهرفتهاند.

ناگفته پيداست كه در حال حاضر از ميان 1200000 هزارافغاني قانوني مقيم در ايران و 1500000 افغاني غير قانوني مقيم ايرانبسياري نيز بي خطر و حتي از رويه و زندگي خوب و مسلامت آميزي برخورداربوده اند اما چنين برخورد ها و هجوم رسانه اي افغان ها به ايران، موجب آنمي شود تا بر برشمردن لكه هاي سياه چنين مجاورتي بر ادامه اين قبيل پرروييها پايان داده شود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]