جام جم آنلاين: پدر رايانه هاي خانگي که بهگونه اي آغازگر دوران حرفه اي زندگي افرادي مانند بيل گيتس و پل آلن بودهاست در سن 68 سالگي درگذشت.
دکتر هنري ادوارد رابرتز ، مخترع دستگاه Altair 8800 است دستگاهي که به خاستگاه عصر رايانه هاي خانگي تبديل شد.

پلآلن و بيل گيتس پس از ديدن تصوير اين رايانه بر روي جلد يک نشريه بارابرتز تماس برقرار کرده و به او پيشنهاد دادند تا نرم افزار مورد نيازاين دستگاه را بنويسند. اين نرم افزار Altair-Basic نام گرفت و در واقع بهبنيان فعاليت هاي شرکت مايکروسافت تبديل شد.

به گفته بنيانگذارانمايکروسافت، رابرتز در واقع شانس شناخته شدن را در اختيار دو جوان ناشناسکه قبل از شهرت يافتن رايانه ها به اين سيستم ها علاقمند بودند ، قرارداد. شانسي که گيتس و پل آلن هميشه قدردان آن خواهند بود.

«استيووزنياک» از شرکت «اپل» نيز درباره «رابرتز» مي گويد: وي با برداشتن قدميبسيار حياتي و مهم باعث شد ما به همه چيزي که امروز در اختيار داريم دستيابيم.

رابرتز بنيانگذار شرکت MITS بود که تجارت اصلي آن ساخت وفروش قطعات مدل هاي موشکي به شمار مي رفته است. اين شرکت در دوره اي فروشقطعات ماشين حساب را نيز تجربه کرد که محصولات آن به سرعت در زير سايهشرکتهاي بزرگتر ناپديد شد.

در اواسط دهه 1970 در حالي که اين شرکتبا بدهي هاي بالاي خود دست و پنجه نرم مي کرد، رابرتز ساخت کيت هاي رايانهرا آغاز کرد. نتيجه اين پروژه ساخت رايانه کامل Altair 8800 بود، رايانهاي که با تعدادي کليد کار مي کرد و هيچ نمايشگري نداشت.

تصوير ايندستگاه 395 دلاري که قيمت آن با هزار دلار امروز برابري مي کند، بر رويجلد مجله Popular Electronics منتشر شد و توجه بسياري از جمله بيل گيتس وپاول آلن را به خود جلب کرد.

سپس پيشنهاد نوشته شدن نرم افزار براياين دستگاه از سوي اين دو به رابرتز ارائه شد و اين دو به تدريج به دفترمرکزي شرکت MITS جايي که در نهايت به شرکت مايکروسافت تبديل شد، نقل مکانکردند تا نرم افزار خود را که بعدها Basic نام گرفت، توليد کنند.

براساس گزارش بي بي سي، دکتر رابرتز پدر رايانه هاي خانگي جهان در سال 1977شرکت خود را به فروش رساند و در روز اول ماه آوريل سال 2010 در اثر ذاتالريه مضمن و طولاني مدتي که به آن مبتلا بود درگذشت.

منبع

مهر
به نقل از
jamejamonline.ir