آیا کفشدوزکها مفیدند؟
هنوز بسیاری از مردم نمی دانند که کفشدوزکها حشرات مفیدی هستند، البته همه کفشدوزکها نه، ولی اغلب آنها
حشراتی بسیار سودمندند.
کفشدوزکها،حشرات مضر مانند شته ها را شکار می کنند. آنها قدرت پرواز زیادی دارند. بافرا رسیدن فصل سرما به محلهای زمستانه خود مهاجرت می کنند اما دوباره دربهار سر و کله شان لابه لای بوته های سبزیجات و شاخ و برگ درختان پیدا میشود که به دنبال شکار هستند.
کفشدوزکها به وسیله حشره شناسان تقسیمبندی گشته و از روی نقطه های روی بالهایشان شناسایی می شوند. بعضی از آنهافقط از حشره بخصوصی تغذیه می کنند مثلاً نوعی کفشدوزک که فقط به خوردنشپشک استرالیایی علاقه مند است اما برخی دیگر از کفشدوزکها تغذیه از انواعشته را ترجیح می دهند. با همه اینها وقتی کفشدوزک گرسنه باشد دیگر نوعشکار برایش زیاد فرقی نمی کند، تا جایی که اگر با بی غذایی روبه رو شودممکن است نوزادان و لاروهای جوان خود را نیز مورد حمله قرار دهد. ضمناآنها بدشان نمی آید که گاه گداری سری به لانه مورچه ها بزنند و میهمانشانشوند. در این صورت مواد غذایی مورچه ها را نیز نوش جان می کنند.
شناسایی کفشدوزکهای مفید:
همانطور که گفته شد همه کفشدوزکها مفید نیستند. مثلاً کفشدوزکهای جالیز، آفاتیجدی برای خربزه و سایر گیاهان جالیزی به حساب می آیند. همچنین کفشدوزکچغندر که خسارت قابل توجهی روی برگهای چغندر و اسفناج به بار می آورد، امااز آنجایی که اکثر آنها سودمند هستند امروزه انواع مفید را شناسایی و درآزمایشگاه تکثیر نموده و در مزارع و باغات رها می کنند.
کفشدوزکهای مفید
عبارتند از:
کفشدوزکهای نوزده نقطه ای، یازده نقطه ای، دو نقطه ای، ده نقطه ای، چهار لکّه ای و کفشدوزکهای کروی.
تخمگذاری:
مهمترینکفشدوزک مفید، کفشدوزک هفت نقطه ای است. این حشره در مدت یک ماه می تواندسیصد عدد تخم بگذارد، جالب اینکه هر کفشدوزک توان نابود نمودن چهارصد شتهرا دارا است.
روش مبارزه کفشدوزکها
با شته ها:
کفشدوزکهایمفید با حرص و ولع زیاد به سوی شته ها حمله ور گشته و لاروهای جوان ونوزادان شته ها را می خورند، اما برای تخمگذاری نیز شته ها را شکار کرده وتخمهای خود را در داخل شکم شته ها قرار می دهند. به این ترتیب تخمکفشدوزکها، از مواد غذایی داخل شکم شته ها تغذیه نموده و رشد می کنند، اماشته هایی که مورد حمله قرار گرفته اند به سرعت نابود خواهند شد. مورچه هاتخم شته ها را به لانه خود می برند تا وقتی تخمها رشد کردند و به شته کاملتبدیل شدند از مدفوع آنها که عسلک نامیده می شود تغذیه کنند. در بسیاری ازاوقات کفشدوزکها تخمهای شته ها را از چنگ مورچه ها خارج ساخته و از آن خودمی سازند.
منبع
hawzah.net