معرفي نرمافزار: Handy Recovery

بازگرداندن اطلاعات پاكشده هارد يكي از ضروريترين و حياتيترين نيازهاي كاربران حرفهاي است كه ميتواند از احساس شكست و افسوس و دوباره كاريهاي بيشمار جلوگيري کند.

نرمافزارهاي متعدد و ضعيف و قوي بسياري در اين زمينه عرضه و معرفي شدهاند ولي يكي از كوچكترين و در عين حال محبوبترين نرمافزارهاي بازيابي اطلاعات حذف شده از ديسك، نرمافزار قدرتمند Handy Recovery است كه چندي است آخرين نسخه خود را تحت عنوان Handy Recovery 4.0 عرضه كرده است.

اين نرمافزار قادر به بازيابي انواع فايلهايياست كه به دلايل مختلف مانند حملات ويروسها، مشكلات سيستم و هارد، ايرادهاي نرمافزاري و حتي فرمت کردن يك پارتيشن حذف شدهاند.

يكي از مفيدترين ويژگيهاي نرمافزار Handy Recovery قابليت Explorer مانند آن است كه به شما امكان كاوش در هاردتان و در ميان فايل ها و پوشهها را ميدهد با اين تفاوت كه به آساني قادر به ديدن تمامي فايلهاي حذفشده هارد خود نيز خواهيد بود و ميتواند با چند كليك ساده در صورت امكان آنها را بازيابي كنيد!

برخي از ويژگيهاي كليدي نرمافزار Handy Recover 4.0:

* پشتيباني سيستمهاي FAT12/16/32, NTFS و NTFS5+ EFS file
* هنگام حذف شدن يك فايل اطلاعات مربوط به آن در يك فايلي تحتعنوان File Record آن ذخيره ميشود كه معمولاً نرمافزارهاي عادي بازيابي اطلاعات به سراغ آن رفته و به بازيابي فايل حذفشده ميپردازند.
ولي گاهي پيش ميآيد كه آن فايل نيز آسيب ديده و يا حذف شود. در چنين وضعيتي Handy Recovery با استفاده از ويژگي Disk Scanning In-Depth به جستجوي عميق درايو براي يافتن فايل و بازيابي آن ميپردازد!
* گرفتن ايميج كامل از يك پارتيشن و ذخيره آن بر روي يك پارتيشن ديگر بهعنوان نسخه پشتيبان
* نمايش احتمال موفقيت بازيابي و سلامت هر فايل در كنار آن.
* بازيابي فايلها از پارتيشنهاي حذفشده و يا فرمتشده! بسياري از فايلها پس از انجام عمليات Quick Format يا فرمت سريع هنوز قابل بازيابي توسط نرمافزارهاي قدرتمند بازيابي هستند كه Handy Recovery در صورت امكان اين كار را براي شما انجام ميدهد.
* قابليت فيلترينگ براي جستجوي هرچه دقيقتر براي فايلهاي حذفشده بر حسب نام، تاريخ، سايز و ديگر مشخصات...
* قابليت بازيابي فايلهايي كه بدون رفتن به سطل زباله ويندوز حذف شدهاند.
* بازيابي ساختمان فايل حذف شده.
* فيلترگذاري براي نمايش تنها فايلهاي حذفشده.منبع : همشهری