با انجام يك تحقيق مشترك بين بخش تحقيقات علوم چوب موسسه و دانشگاه گوتينگن آلمان در خصوص استفاده از ضايعات هرس نخل در توليد MDF, خوشبختانه نتايج حاصله كاملا رضايت بخش بوده و بر پايه اين تحقيق ضايعات هرس نخل را ميتوان در توليد تخته MDF به كار برد.
با انجام يك تحقيق مشترك بين بخش تحقيقات علوم چوب موسسه و دانشگاه گوتينگن آلمان در خصوص استفاده از ضايعات هرس نخل در توليد MDF, خوشبختانه نتايج حاصله كاملا رضايت بخش بوده و بر پايه اين تحقيق ضايعات هرس نخل را ميتوان در توليد تخته MDF به كار برد. در حال حاضر از ضايعات هرس نخل استفاده صنعتي صورت نميگيرد و در صورت احداث كارخانه توليد MDF علاوه بر جلوگيري از خروج ارز, اشتغالزايي و حفظ منابع جنگلي را شاهد خواهيم بود. خلاصهاي از نتايج اين تحقيق بدين شرح ميباشد. ايران كشوري وسيع كه حدود 7 درصد آن توسط جنگل پوشيده شده و بدين خاطر ايران در زمره كشورهايي با پوشش جنگلي كم قرار ميگيرد. ايران در طي دهه 1990 ميلادي مبادرت به واردات انواع تختههاي فشرده (نئوپان, تخته چند لا و MDF) نموده كه ارزبري در حدود 35000000 دلار داشته است. وسعت نخلستانهاي كشور بين 185000-220000 هكتار برآورد ميگردد كه چيزي در حدود 20-22 درصد وسعت نخلستانهاي دنيا متعلق به ايران ميباشد. جهت برداشت خرما (محصول درخت نخل Phoenix dectylifera) با كيفيت مناسب, نخلها ميبايستي همه ساله هرس شوند. هر نخل به طور متوسط در حدود 34 كيلو ضايعات حاصل از هرس توليد مينمايد كه با احتساب 20 الي 27 ميليون تنه نخل موجود در كشور و با احتساب ضريب اطمينان, حداقل 200 هزار تن ماده ليگنوسلولزي همه ساله در كشور قابل دسترسي ميباشد. اين ضايعات قابليت استفاده از صنايع تبديلي از جمله نئوپان و MDF را دارا بوده كه متاسفانه در حال حاضر استفاده صنعتي از اين ضايعات (مواد) وجود ندارد. امكان استفاده از اين مواد اوليه در توليد يك كالاي وارداتي MDF به صورت يك تحقيق مشترك و در مقياس نيمه صنعتي بين بخش تحقيقات علوم چوب و فرآوردههاي آن و يكي از دانشگاههاي كشور آلمان انجام و نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه محصول ساخته شده MDF استانداردهاي بينالمللي و كشور آلمان را دارا بوده و بر پايه نتايج اين تحقيق ميتوان استقرار حداقل دو كارخانه در مناطق جنوبي كشور (استانهاي خوزستان, هرمزگان و يا كرمان را توصيه نمود.استقرار كارخانههاي پيشنهادي دركشور, اشتغالزايي و جلوگيري از خروج ارز و همچنين استفاده از موادي را شامل ميگردد كه تا كنون توجهي بدان نشده و همچنين كاهش فشار بر جنگلها را در پي خواهد داشت. نتايج اين تحقيق علاوه بر اين براي كليه كشورهاي خاورميانه و كشورهاي شمال آفريقا كه آنان همانند ايران داراي نخلستانهاي مناسب هستند نيز قابل توصيه ميباشد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]