[JUSTIFY]اتحادیه های صنفی زیر مجموعه ای از نهادهای مدنی و مردمی بزرگ و موثر در اقتصاد کشور محسوب
میشوند که بر اساس قانون نظام صنفی وظایف مشخص ومعینی را عهده دار می باشندتا بتوانند با اتکای به آن ضمن ایفای نقش و وظیفه خود از حقوق تمامی اصنافو مصرف کنندگان نیز دفاع نمایند در همین راستا و به منظور آشنایی بیشتر باتاریخچه و عملکرد اتحادیه صنف کتاب ،نوشت افزار ،رایانه و ماشینهای اداری به معرفی این مجموعه پرداخته خواهد شد. آغاز تشکیل اصناف بنا بر نظر بعضیاز محققین پس ازظهور اسلام و پس از ظهور قرامطه و بنا بر نظر برخی دیگرادوار پیش از اسلام است .در رسائل اخوان الصفا و قدیمی ترین مواضع اصناف وطبقات آنها اشارت رفته است افراد آن صنف به اقتضای رسم جوانمردی در غم وشادی همدیگر شریک بوده اند . به عنوان مثال اعضاء هر صنف در مراسم عروسی یا عزا به یاری یکدیگر می شتافتند و همکاری و همدردی داشته اند ولیکن هرصنفی نسبت به صنف دیگر اغلب نوعی رقابت و هم چشمی داشته است .
چنانچهبر اساس نقل ابن بطوطه وقتی سلطان ابو اسحاق پادشاه شیراز می خواست در آنولایت قصری نظیر قصر کسری بسازد برای کندن پی آن بین اصناف مختلف شیرازرقابتی بارز و شدید وجود داشت . در عهد صفویه وقاجاریه نیز هر یک ازاصناف رئیسی داشت که او را کدخدا یا باشی می نامیدند کدخدا غالباًانتخابی وگاه موروثی بود او به کمک ریش سفیدان صنف به دریافت مالیات ورفع اختلافات جزئی و عادی بین اعضاء اهتمام می ورزید عضویت در هر صنف غالباً در گرو گذراندن دوره شاگردی و نیل به مرحله استادی در حرفه وپیشه خاص آن صنف بود و در بعضی موارد با گذراندن امتحان و پس از موفقیت با دادن ولیمه انجام می شد. وجود اصناف در طول تاریخ منحصربه ایران نبوده و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته و حتی در برخی ازکشورها در ایجاد یا سقوط حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشتند.
مجموعهامور اصناف در سالهای قبل از انقلاب یعنی تا سال ۱۳۵۰ در شهرداریهامتمرکز بوده و صدور پروانه کسب نیز توسط شهرداریها انجام شده است . درسال ۱۳۵۰ اولین قانون نظام صنفی تصویب و به موجب آن اتاق اصناف تاسیسگردیده و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحد های صنفی شد .اتحادیه های صنفی که قبلاً به طور خود جوش برای انجام هماهنگی بین کاراعضای هر صنف به وجود آمده بودندبیشتر امور مربوط به تهیه کالا ، قیمتگذاری ها و موارد تشکیلاتی و اداری را سامان
می دادند .از زمان تشکیلاتاق اصناف پروانه های کسب شهرداریها تبدیل به پروانه کسب صادر از ایناتاق با نظارت اتحادیه صنفی شده وپرونده واحدهای صنفی نیز در اتحادیهتشکیل می گردید در حقیقت اتحادیه ها عملاً همکاری خود را با عنوان زیرمجموعه اتاق اصناف با این سازمان جدید التاسیس شروع کردند. سال ۱۳۵۷ باپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اتاق اصناف منحل و در ابتدا کمیته امور صنفیبرای ساماندهی و اداره امور اتحادیه ها و اصناف تشکیل گردید سپس در سال۱۳۶۱ شورای اصناف تاسیس و کلیه امور هماهنگی و ساماندهی مربوط به کمیتهامور صنفی و اتحادیه ها به این شورای جدید التاسیس منتقل گردید.
شورایاصناف متولی امور اصناف در راس اتحادیه های صنفی قرار گرفت در این زمانکار صدور پروانه به وسیله اتحادیه ها و شورای اصناف توامان انجام میگردید .سال ۱۳۶۸ با اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی مجامعامور صنفی تاسیس و امور اصناف از شورای اصناف تحویل این مجامع گردید قانوننظام صنفی مصوب ۱۳۵۰ توسط شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ اصلاح و در سال ۱۳۶۸با اصلاح مجدد آن در مجلس شورای اسلامی ،مجامع امور صنفی با تفکیک صنوفتحت عنوان مجمع توزیعی – خدماتی و تولیدی –خدمات فنی تاسیس گردیده و شروعبه کار نمودند. علیرغم اینک قانون ن .ص در سال ۶۹ و۷۱ با اصلاحاتی درمجلس روبرو شد هیچ گاه نتوانست خواسته های اصناف را به طور کامل بر آوردهنماید. لذا با پیگیری مجامع امور صنفی خصوصاً با تدوین پیش نویس قانوننظام صنفی وارسال آن به وزارت بازرگانی تغییر قانون یاد شده مورد درخواست از سوی مجامع امور صنفی قرار گرفت در سالهای 77-78 پیش نویس هایقانون نظام صنفی به نظر خواهی مجامع صنفی سراسر کشور گذارده شد و سالهای۷۹-۸۰ نیز در کمیسیون لوایح هیئت دولت مورد بررسی وکار شناسی قرار گرفت وبالاخره در ابتدای سال ۸۱ طرح قانون نظام صنفی توسط نمایندگان مجلس ومتعاقب آن لایحه نظام صنفی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
ازخرداد۱۳۸۱اینلایحه در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی و کارشناسی قرارگرفت در طول ۲۱ ماه نمایندگان اصناف و دولت به همراه نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی این قانون را مورد بحث وبررسی قرار دادند و با تغییراتعمده در مفاد آن نهایتاً در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی ومتعاقب آن در مورخه ۲۸/۱۲/۸۲به تایید شورای نگهبان رسید این قانون درابتدای سال ۸۳ به دولت ابلاغ و از اردیبهشت ۸۳ لازم الاجرا شد. لذا هماکنون کمیسیون نظارت ،مجامع و اتحادیه ها بر اساس قانون جدید انجام وظیفهمی کنند.

اتحادیه رایانه و فن آوری اطلاعات شهرستان تنکابن<o></o>[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]زیر مجموعه ها
کمیسیونهای پنج گانه به ترتیب:۱-کمیسیون رسیدگی به شکایات ۲-کمیسیون حل اختلافات۳-کمیسیون بازرسی واحد های صنفی ۴-کمیسیون فنی ۵-کمیسیون آموزش

بخش مالی
در آمدها و هزینه ها که منابع آن دریافت حق عضویت سالیانه و حق پذیرش واحد های صنفی جدید طبق نظام صنفی می باشد.
امکانات
این اتحادیه مجهز به اتوماسیون اداری بوده و با پرسنل متخصص خدمات صنفی در رابطه با همکاران و ارباب رجوع را انجام می دهند.[/JUSTIFY]