نويسنده-آپریل دانکن
مترجم: پریسا قادری
ایده های متنوعی درنشریات چاپ و منتشر می شود که گاه در انبوه مطالب به خوبی آشکار نیست.ازآنجا که خواننده علاقه مند به دانستن است، گزینش این مطالب نیز در خورتوجه است چون می تواند دانش و تجربه ارزشمندی تقدیم خواننده کند.«۱۰ راهبرای اداره کمپین تبلیغاتی» از آن دست مطالبی است که مترجم با نگاه خود آنرا برگزیده و سپس به ترجمه آن اقدام کرده است.متن حاضر صاف و سرراست بهاصل موضوع پرداخته و دستورالعمل های کاربردی خوبی دارد که می تواندکارگزاران تبلیغاتی را به خوبی راهنمایی کند از آن رو که هزینه های مطلوبیرا به کار اندازند و پاسخ مطلوبی بگیرند. این در حالی است که کارگزارانتبلیغاتی بیش از دیگران می دانند چه بسیار هزینه های سنگینی که صرف فعالیتهای تبلیغات می شود اما در عمل نتیجه سودمندی عاید نمی شود.از این رو متنحاضر متنی خواندی است با سودمندی های فراوان که در پی می آید.

۱- برنامه بازاریابی شما
هیچچیز بیشتر از برنامه بازاریابی نمی تواند به شما کمک کند تا اهداف خود رابشناسید. شما با خلق و دنبال کردن برنامه بازاریابی خود چیزهای بسیاریراجع به شرکت خود، رقیبان و اهداف بلندمدت خود می آموزید. دانستن اینکه چهنوع تبلیغاتی برای شما بهترین است بسیار ضروری به نظر می رسد.

۲- ایجاد طرح عملیاتی
بهمحض داشتن طرح بازاریابی خود باید یک طرح عملیاتی اتخاذ کنید. این مدل بهشما نشان می دهد چگونه افرادی که مستقل کار می کنند (حتی شرکت هایتبلیغاتی) نقشه و طرح عملیاتی خود را اجرا می کنند. نقشه عملیاتی اطلاعاتضروری به شما می دهد که می توانید در اداره استراتژی تبلیغاتی خود از آناستفاده کنید.

۳- بودجه تبلیغاتی خود را تعیین کنید
اینکهشما چگونه تبلیغ می کنید به بودجه تبلیغاتی شما بستگی دارد. شما نیازدارید هزینه تبلیغاتی خود را درست و با استراتژی به کار برید. اگر شماتنها سهم اندکی از پول خود را به تبلیغات (آگهی) اختصاص دهید به این معنیاست که تمام آن را به محصولی اختصاص داده اید که ساعت دو صبح (از رسانه ایمانند تلویزیون) پخش می شود، اول بدانید چه مقدار پول برای تبلیغات خرجخواهید کرد، آن گاه می توانید تصمیم عاقلانه ای بگیرید که چگونه آن راایجاد کرده و در چه رسانه ای قرار دهید.

۴- فرصت های سازگار با توان مالی خود را آشکار کنید
ادارهکمپین تبلیغاتی شما به این معناست که شما باید خودتان مدیر رسانه خودباشید. شما باید بهترین جای تبلیغ خود و بهترین فرصت متناسب با بودجه خودرا پیدا کنید. اگر شما به بودجه خیلی اندکی محدود هستید می توانید راه هایفرعی بسیاری به جای تبلیغات با هزینه های بالا را پیدا کنید.

۵- مخاطب و جامعه هدف خود را بشناسید
تبلیغاتشما وقتی جامعه هدف خود را تحت تاثیر قرار ندهد موثر نخواهد بود. اولمخاطبان خود را بشناسید قبل از اینکه تبلیغ خود را خلق کنید. مثلاً اگرکارخانه شما اسکوتو برای بزرگسالان تولید می کند نیازی به سرمایه گذاریبرای تبلیغات در شبکه MTV ندارید.

۶- در رسانه های مناسب تبلیغ کنید
شماباید قادر باشید از تمام رسانه ها و ابزارهای تبلیغاتی که در جهت منافعشماست، استفاده کنید. خرج کردن هزینه های بسیار توسط ای میل های تبلیغاتیدر جایی که می توان هزینه تبلیغاتی را صرف تبلیغات چاپی کرد، مشتری هایشما را به کمتر از تعدادی که می توانستید داشته باشید محدود می کند. بههمه رسانه ها فکر کنید به جامعه هدف خود بیندیشید، به برنامه بازاریابیخود نگاهی بیندازید و نقش عملیاتی خود را ببینید سپس تصمیم بگیرید که چهرسانه ای برای تبلیغ و با توجه به هزینه شما بهترین است.

۷- از کار کردن با افراد مستقل نهراسید
اگرنمی توانید از پس هزینه های آژانس های تبلیغاتی برآیید می توانید باطراحان مستقلی کار کنید. حرفه ای ها می دانند که چه چیزی یک تبلیغ خوب رامی سازد. بسیاری از این طراحان مستقل در آژانس های مختلف کار کرده اند درنتیجه شما می توانید از تجربه آنها نیز استفاده کنید. همچنین اینگونهطراحان می تواند به شما کارهای کپی و مواد مرغوب و با قیمت مناسب بدهند.

۸- ثبات مهم است
اگرشما تبلیغات تلویزیونی و رادیویی، تبلیغات چاپی و کمپین های اینترنتی اجرامی کنید در آنها ثبات و یکدستی را حفظ کنید. یک گوینده و موسیقی واحد رابرای تبلیغات خود به کار برید. در اقلام چاپی نیز باید از رنگ ها و فونتهای مشخصی استفاده کنید. از یک شعار استفاده کنید، با این کار همه چیز رابرای مشتری بالقوه خود مثل شعار، رنگ، فونت، گوینده و هر چیزی که به کمپینتبلیغاتی شما مربوط است تثبیت خواهید کرد.

۹- دفعات تبلیغ
خریدنفضایی برای تبلیغ در یک شبکه رادیویی که فقط یک بار ساعت۳۰: ۴صبح پخش میشود خیلی واکنش مخاطب را برنمی انگیزد. شما به تبلیغاتی نیاز دارید کهتعداد دفعات تکرار بیشتری داشته باشد تا شانس اینکه مخاطبان بیشتری را جذبکنید بیشتر شود. اگر شما یک کمپین اینترنتی را اداره می کنید برای تعداددفعات آن تصمیم گیری کنید. دفعه اولی که تبلیغ خود را می فرستید باید بهاین فکر کنید که قرار است چند بار آن را بفرستید و بعدی ها چگونه باشند؟
قبل از شروع به عمل به این سوال ها جواب بدهید تا موفقیت شما افزایش یابد.

۱۰- کتاب ها
زمانیکه تمام اینها به کمک شما نمی آیند و هنوز شما سوالات زیادی دارید و بامشکلات زیادی مواجه هستید، کتاب های زیادی هستند که می توانند برای پیداکردن مخاطب از آنها استفاده کنید. همچنین به دنبال عنوان هایی باشید کهتازه انتشار یافته تا شما را در قله اطلاعات تبلیغات نگه دارد.