[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
حضوربیش از 2 میلیون و 500 هزار افغانی ضمن اشغال یک میلیون و 600 هزار فرصتشغلی در کشور،باعث بروز مشکلات و معضلاتی در حوزه هایامنیتی،بهداشتی،اجتماعی و فرهنگی شده است.[JUSTIFY]براساسآمارها بیش از 2 میلیون و 500 هزار مهاجر افغانی در ایران حضور دارند کهاین تعداد،یک میلیون و 600 هزار فرصت شغلی را در کشور تصاحب کرد ه اند.

بهگزارش «جوان آنلاین» ،از این تعداد استان تهران 59 درصد را به خود اختصاصداده که 323209 نفر از این افراد در این استان دارای مجوز بوده و 480000نفر نیز بدون مجوز هستند.

براین اساس، شهرستان پاکدشت با کسب 28 درصد و شهر تهران با 2درصد بیشترین و کمترین افغانی را در خود جای داده اند.

همچننی79000دانش آموز مجاز و 25273 دانش آموز غیر مجاز افغانی در ایران به تحصیلمشغولند.با وجود اعلام مبادی ذیربط مبنی بر ساماندهی وضع افاغنی در ایرانو لزوم اقدامات کنترلی روی انها متاسفانه تاکنون اقدام موثر و پیشگیرانهدر این مورد صورت نگرفته است.

حضور بیش از 2 میلیون و 500 هزارافغانی ضمن اشغال یک میلیون و 600 هزار فرصت شغلی در کشور،باعث بروزمشکلات و معضلاتی در حوزه های امنیتی،بهداشتی،اجتماعی و فرهنگی شده است.

کارشناسانو مقامات امنیتی و انتظامی آگاه در این زمینه،نفوذ فرهنگ بیگانه از طریقازدواج افاغنه با هموطنان ایرانی؛شیوع بیماری های واگیردار بدلیل عدمنظارت شبکه های بهداشت و درمان کشور، بروز نابسامانی های اقتصادی وبالاخره صرف شدن هزینه و انرژی زیاد از سوی پلیس در این مورد را ازجملهآسیب ها و خطرات جدی وجود افاغنه غیر مجاز دانسته اند.[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]