گیاهان یکدیگر را از وجود دشمن با خبر میکنند


تازه ترین نتایج یک تحقیق نشان میدهد که گیاهان این قابلیت و توانایی را دارند که یکدیگر را از وجود دشمن با خبر کنند. این تحقیق در گروه گیاهپزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی `پردیس` کرج انجام گرفته و نتایج آن در معتبرترین مجلههای علمی، پژوهشی جهان از جمله `‪ `Biological control‬و `‪ `Appl.Entomology‬به چاپ رسیده است.

سرپرست تیمی که این تحقیق را انجام داده است، گفت: بر اساس این تحقیق گیاهان هنگامی که از طرف حشرات گیاهخوار از جمله کنه یا شته مورد حمله قرار میگیرند، یکدیگر را از وجود دشمن مشترک آگاه میسازند. زبان مشترک گیاهان، ساطع کردن بو و برجای گذاشتن مواد شیمیایی هنگام مواجهه با دشمن است.

گیاهان همچنین قادرند بویی از خود منتشر کنند که باعث جلب شکارگر- های حشرات گیاهخوار شود. به طور مثال، هنگامی که آفتهایی نظیر شته یا کنه بر روی گیاه لوبیای سبز قرار میگیرد، گیاه از طریق بزاق دهان آنها، متوجه حضورشان شده و از خود بویی متصاعد میکند که ضمن اطلاع به دیگر گیاهان هم نوع، `سن اوریوس` را که از صیادان این حشرات هستند به طرف خود جلب میکند.

این تحقیق بیانگر آن است که گیاهان خود دارای شعور هستند و میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. وی افزود از نتایج این تحقیق میتوان در برنامههای کنترل آفات استفاده کرد و به عنوان مثال با پخش این بو قبل از هجوم آفات به گیاهان، ضمن کاهش مصرف سموم شیمیایی، زمینه رشد هرچه بیشتر حشرات مفید را فراهم ساخت.

عاشوری که ریاست اداره پژوهش دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی `پردیس` کرج را نیز به عهده دارد یادآور شد: تحقیقات این گروه برروی جنبههای مختلف `رایحههای القایی گیاهان` ادامه دارد. این طرح تحقیقاتی توسط یک تیم هشت نفره به مدت دو سال در گروه گیاه پزشکی آزمایشگاه اکولوژی و رفتارشناسی حشرات دانشگاه تهران که در پردیس کرج واقع است به نتیجه رسیده است.


ایرنا