یکی از بستگانمون یک چراغ مهتابی شارژی بهم داد تا درستش کنم که مدارش در شکل های زیر آمده:

کار هایی که انجام دادم:
1)کلیه مقاومت ها تست شده ( فقط مقاومت R1 در شکل آخر از مقدار طبیعی یکمبیشتر بود یعنی 4.7 اهم باید باشد که اهم متر مقدار5.5 اهم را نشان داد)
2)کلیهدیود ها با روشی که شما گفتید تست شدند ( البته شما گفتید با رنج 2000 اهمتست کنم که همه آنها از یک طرف اهم داشتند و از طرف دیگر اهم نداشتند امااز طرفی که اهم داشتند بین مقادیر 1230 تا 1330 نشان داده شد)
3)خازن پلی استر قرمز رنگ وهمچنین خازنهای آبی رنگ (C3 & C4 ) هیچ گونه اهمی نداشتند
4) سلف مدار با مد بیزر تست شد اتصالی وجود نداشت
5)خازنهای الکترولیتی را هنوز چک نکردم
6)ترانزیستورها را چک کردم و البته به آنها هم شک دارم چون ترانزیستور هاییکه به هیت سینگ وصل است مقادیر BC با BE تقریبا برابر بود ولی پایه E با Cهیچ گونه اتصالی نداشت
7) چوک مدار را هم چک نکردم