ترکیه به افغانستان هم چنگ اندازی کرد//ظهور جریانات پان ترکیسم در افغانستان


[JUSTIFY]برگرفته شده از خبرگزاری افغانی خاوران:[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]توطئهعلیه فارسی زبانان همیشه از جمله برنامه های منظم حکومت های بر سر اقتدارافغانستان بوده که به استثنا چند مورد محدود همه در صدد تضعیف موقعیتفرهنگی زبان فارسی دری در افغانستان بوده اند و اینکه چرا تا کنون با وجودتمام تلاش ها نتوانستند به هدف خود برسند نشان دهنده غنای فرهنگی تاجیکانو زبان فارسی دری می باشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
البته زبانفارسی دری در افغانستان شکل فرا ملیتی را دارد و تنها منحصر به تاجیکاننمی باشد بلکه تمام ملیت های ساکن افغانستان که به این زبان تسلط دارندفارسی زبان به حساب می آیند صرف نظر از پیوند های خونی و تباری شان.همچناناز نظر تاریخی فارسی زبانان مردمی فرهنگی و مسالمت جو بوده اند و هرگز دربین فارسی زبانان تبار و نژاد بر فرهنگ چربی نکرده است. این آزاد اندیشی وعدم تعصب باعث ازدیاد سخن گویان به این زبان شیرین در طول تاریخ شده است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
ولیصاحبان توطئه هرگز آرام نمی نشینند و این بار نیز در صدد ایجاد نفاق و جداسازی فارسی زبان کشور اند به صورت مشخص باید از ظهور پان ترکیسم البته بهصورت منفی آن بین ملیت هزاره و قزلباش یاد کرد. با وجود اینکه هزاره ها وقزلباش ها اهل تشیع می باشند ولی از نظر فرهنگی کاملاً با تاجیکان مشابهمی باشند و دارای زبان و فرهنگ مشترک می باشند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
البتهاشتباهات و بی مهری از سوی بعضی حلقات تاجیک در جریان جنگهای کابل صورتگرفته بود ولی با این همه بریدن از فرهنگ مشترک کاری کاملاً خطا و نادرستمی باشد و این جریانات هرگز به نفع شان نخواهد بود و باعث ضعف شان خواهدشد و پیامد های کاملاً معکوس به بار خواهد آورد. البته امکان دارد عده ایاز رهبران تحمیلی به ترویج پان ترکیسم و ...................... در بینشان بپردازند ولی اکثر هزاره ها و قزلباش ها هرگز دنباله رو آنها نخواهندبود چه اینکه با وجود تقلب گسترده در جریان انتخابات ریاست جمهوری و باوجود حمایت بی دریغ سران قبیله گرا و به همکاری پان ترکیست ها و رهبرانیکه خود را به آنها تحمیل کرده اند شاهد آرای بالای محترم داکتر عبداللهعبدالله در انتخابات بودیم و اگر تقلبی صورت نمی گرفت قطعاً جناب آقایداکتر عبدالله به کرسی ریاست جمهوری می رسید. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
کسانیکه ادعای رهبری را بین هزاره ها می کنند وقتی عده ای کوچی مانند لشکر مغولبه مناطق مرکزی سرازیر می شوند در لانه های خود پنهان می شوند و به جایموضع گیری شفاف به مصلحت گرایی می پردازند و وقتی فتنه فروکش کرد خود رافرزند گرگ می خوانند. ولی ظاهراً در افغانستان گرگ ها تبدیل به گوسفند شدهاند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
بهتر است به جایائتلاف با سران قبیله گرا دوباره به فرهنگ مشترک خویش روی آورند واختلافاتی که وجود داشته را به گفتگو حل و فصل کنند در غیر آن قبیلهگرایان آنها را هر چه بیشتر تحقیر خواهند کرد و مانند گوسفندان بدون چوپانخواهند درید.[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]نویسنده: زرافشان[/JUSTIFY]

[JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [/JUSTIFY]