از اول
«من از اول فهمیدم که آخرش چه میشود و حق با من بود چون هنوز به وسط کار هم نرسیدهایم.»
سر بویل رچ، نمایندهی مجلس بریتانیا در قرن هجدهمرأیگیری با قید فوریت
«اگرنمایندگان اصرار داشته باشند که پیش از رأیدادن بدانند به چهچیزیمیخواهند رأی دهند، آن وقت نمیتوانیم تا قبل از روز دوشنبه نتیجه رابهاطلاع عموم برسانیم.»
راسل لانگ، نمایندهی ایالت لوئیزیانا در مجلس آمریکا
معنی و مفهوم
«... اینطور که پیداست این فیلم مفهومی ندارد، اگر هم مفهومی داشته باشد بدون شک بیمعنی است.»
هیأت مدیرهی ممیزی فیلم بریتانیا، دربارهی فیلم جین کلتو با عنوان «کشیش و صدف دریایی»اطمینان
«تنها چیزی که از آن مطمئن هستیم اطمینان خودمان است.»
مأمور رسمی کاخ سفید خطاب به خبرنگار مجله وال استریت، دربارهی جمعآوری آراء توسط رنالد ریگان برای انتخابات دورهی دومقاطعیت
«همانطور که قبلاً گفتهام و دیروز هم گفتم این یکی از مسایل عمدهای است که در ادینبورگ یا حل میشود و یا نمیشود.»
داگلاس هرد، نماینده مجلس آمریکاراههای غیر منطقی
«من از راههای دیگر سعی کردم شما را متقاعد کنم. حالا میخواهم معقول و منطقی باشم.»
از اعضای مجلس آمریکا، به هنگام بحثروز تصمیمگیری
«امروز اساساً روز تصمیمگیری است. ما امروز توافق کردیم که با چیزی که قبلاً در مورد آن به توافق رسیدهبودیم باز هم موافقت کنیم.»
تام فلوز، سرپرست شرکت «سی هاوکز»ماستمالیراسیون
«مشکل...کسری موازنه... یا باید بگویم... یک لحظه اجازه بدهید، مصرف، یادرآمدناخاص ملی، عذر میخواهم... مصرف، حدوداً 23 تا 24 درصد است، البتهقسمتیکه در حال افزایش است، در حالی که درآمدها به همان نسبت ثابتند،یعنی بههمان مقدار که باید باشند هستند که باید آنها را از بخش خصوصیتأمین کنیم.»
رونالد ریگان، در پاسخ به خبرنگارانقورباغههای دمدار
«اگر قورباغهها بال داشتند نمیتوانستند دمهایشان را به زمین بزنند. این فقط یک فرض است.»
جورج بوش پدر، در سفر انتخاباتیاش به هامپشایر، دربارهی افزایش مستمری بیکارانضعف قدرت
«قدرت ما در این است که هیچ ضعفی نداریم. تنها ضعف ما این است که قدرت واقعی نداریم.»
فرانک برویلز، مربی فوتبال دانشگاه آرکانزاس، دربارهی شانس موفقیت تیمشمجلس
«آقای رئیس جلسه! من را روشن میکنید؟
مورفی: فکر میکنم سی سال پیش سعی کردم.»
آن مولر، نماینده ایلت جورجیا، در اعتراض به تام مورفی چون میکروفونش خاموش بودوفاداری
«من دربارهی حکم صادر شده کاخ سفید هیچ نظری ندارم، اما صددرصد از آن حمایت میکنم.»
ریچارد دارمن، وزیر بودجهی آمریکا در دولت بوش پدرموشکهای متعهد
«نه باران، نه برف، نه برگ درختان و نه تاریکی شب هیچکدام موشکهای کروز را از شتاب در رسیدن به اهداف تعیینشده باز نمیدارند.»
آگهی تبلیغاتی شرکت مک دانل داگلاس برای موشکهای تولید شده، سال 1982یادداشتهای ترسناک در صندوق پستی
«تاریخ انقضای شما ماه نوامبر 1986 است.»
یادداشتی از دفتر خدمات کارتهای اعتباریمخالفت با خود
«من برای خودم نظراتی دارم، نظراتی قوی. اما همیشه هم با آنها موافق نیستم.»
جورج بوش پدرواقعیت
«هر چیزی بیشتر شبیه آن چیزی است که الان هست تا آن چیزی که تا بهحال بوده.»
جرالد فورد، رئیسجمهور آمریکاچین از دیدگاه فرانسوی
«چین کشور بزرگی است که چینیهای بسیاری در آن ساکن هستند.»
شارل دوگل، رئیسجمهور فرانسهپاسخهای دندانشکن
«ما در این طرف مجلس آنقدر هم که به نظر میرسیم احمق نیستیم.»
یک عضو مجلس آمریکا در پاسخ به طعنههامرگ
«قبل از اینکه لایحه حکومت مستقل پذیرفته شود آسکویت باید از روی جنازهی خیلیها از جمله خودش رد شود.»
ازنامهای به قلم آاستر یونیوست، دربارهی هربرت هنری آسکویتنخستوزیربریتانیا که لایحهای را برای استقلال ایرلند پیشنهاد کرده بود،سال 1914حقیقت
«بعضی از حقایق راست هستند، بعضی تحریف شده و بعضی دروغ.»
سخنگوی دولت آمریکا، هنگام اظهارنظر در مورد مقالهای دربارهی سیاست خارجیطفره
«خب،من میخواهم این کار را کاملاً به وزیر آموزش و پرورش واگذار کنم.ولی خب،بله، همهی ما، ایشان خیلی سفر میکنند و به خارج از کشورمیروند.خیلیهای دیگر در این وزارتخانه هستند که همین کار را میکنند.قرار است کهیک کنفرانس بینالمللی برگزار کنیم، البته این کنفرانس آنقدرکه به مسایلمحیط زیست میپردازد به آموزش نخواهد پرداخت و کنفرانس خیلیبزرگی هم خواهدبود و همیشه هم این تبادل ایدهها را داشتهایم.»
جورج بوش پدر، فوریه1990 در پاسخ به سؤال دانشآموزی مبنی بر اینکه آیادولت جورج بوشایدههای مربوط به آموزش و پرورش را از کشورهای دیگرمیگیرد؟علم جغرافی
«منظورتان این است که دو تا کره داریم؟»
نامزد سفارت آمریکا درخاور دور، وقتی در کنگره نظر او را دربارهی گزارش مقامات دولتی مبنی بر درگیری بین کره شمالی و جنوبی پرسیدنددانستن
«رئیسجمهور میداند جه خبر است. البته نه اینکه فکر کنید خبری هست.»
رن زیگلر، منشی مطبوعاتی ریچارد نیکسون، دربارهی این شایعه که نیروهای آمریکا به مرزهای لائوس حمله کردهاندملت
«گور پدر ملت! من نمایندهی مردم هستم.»
سناتور ایالت نیوجرسیکوتاه و بلند
«به شما گفتم یکی را بلندتر از دیگری کنید. شما درست برعکس یکی را کوتاهتر از دیگری کردهاید.»
سر بویل رچ، دولتمرد بریتانیاییسناتور آگاه
«یک لحظه صبر کنید! من علاقهای به کشاورزی ندارم. لطفاً دربارهی تسلیحات نظامی صحبت کنید.»
ویلیام اسکات، سناتور آمریکایی، در یکی از جلسههای توجیهی پنتاگون وقتی افسران ارتش شروع به صحبت درباهی سیلوهای موشک کردندآمار
«این اعداد و ارقامی که میگویم از خودم نیست. ازکسی نقل میکنم که خودش از آنها سر درمیآورد.»
یکی از اعضای مجلس آمریکا، هنگام بحثتوقف ابدی
«وقتی دو قطار در یک تقاطع به هم میرسند باید هر دوی آنها توقف کامل کنند و هیچکدام تا موقعی که دیگری عبور نکرده است حرکت نکند.»
قانونی در کانزاس