انواع بله گفتن عروس خانم هاعروس عادي: با اجازه بزرگترها بله (اين اصولا مثل بچه آدم بله رو ميگه و قال قضيه رو ميکنه.)

عروس لوس: بع..........له!

عروسزيادي مؤدب: با اجازه پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، دايي جون، عمهجون،...،زن عمو کوچيکه، نوه خاله عمه شکوه، اشکان کوچولو، ... ، مرحوم زنآقاجانبزرگه ، قدسي خانوم جون ، ... ، ... (اين عروس خانوم آخر هم يادشميره بگهبله واسه همين دوباره از اول شروع ميکنه به اجازه گرفتن ... !)

عروس خارج رفته: با پرميشن گريت ترهاي فميلي ... اُ يس

عروس خجالتي: اوهوم

عروسپاچه ورماليده: به کوري چشم پدر شوهر و مادر شوهر و همه فک و فاميلاينبزغاله (اشاره به داماد) آره.... ( وضعيت داماد کاملا قابل پيش بينياست)

عروسهنرمند: با اجازه تمامي اساتيدم، استاد رخشان بني اعتماد، استادمسعودکيميايي، ...، اساتيد برجسته تاتر، استاد رفيعي، ... ، مرحوم نعمتا.. گرجي، شير علي قصاب هنرمند، روح پر فتوه مرحومه مغفوره مرلين مونرو،مرحوممارلين ديتريش، مرحوم مغفور گري گوري پک و ... آري مي پذيرم که بهپاي ايناتللوي خبيث بسوزم چو پروانه بر سر آتش ...

عروس داش مشتي: با اجزه بروبکس مُجلي نيست من که پايه ام ...

عروسزيادي مؤمن و معتقد: بسم ا.. الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصرومعين ... اعوذ با... من شيطان رجيم يس و القرآن الحکيم .... الي آخر.... (و در آخر ) نعم

عروس فمنيست: يعني چي؟! چه معني داره همش ما بگيمبله ... چقدر زن بايد توسري خور باشه چرا همش از ما سؤال مي پرسن ! ... يهبار هم از اين مجسمهبلاهت (اشاره به داماد) بپرسين ... (اصولا اين قومفمنيست جنبه ندارن کهبهشون احترام بذارن و يه چيزي ازشون بپرسن ... فقطبايد زد تو سرشون وبهشون گفت همينه که هست مي خواي بخواه نمي خواي هم بهدرک