تحقیقات جدید نشان میدهد زنها بیش ازاندازه درباره هر چیزی احساس گناه میکنند ، این در حالی است که این موضوعدر مورد مردان چندان صادق نیست.

برای مثال یک زن میتوانددر مورد هر چیزی مانند بچههایش ، کارش ، همسر و حتی حیوان خانگی خوداحساس گناه کند.این در حالی است که معمولا این احساس گناه در مردان بسیارکمتر است.
دانشمندان اسپانیایی در آخرین تحقیقات روانشناسی خود متوجهشدند مردان معمولا چندان احساس گناه نمیکنند.این در حالی است که ایناحساس میتواند در زنان حالت افراطی به خود گرفته و حتی زندگی آنها رامختل کند.
به همین دلیل روانشناسان معتقدند باید برنامههایی در حینتحصیلات گنجانده شود که احساس گناه را در میان زنان کاهش دهد و در عین حالاین حس را اندکی در مردان تقویت کند.
به اعتقاد روانشناسان اگر بتوانکمبود این حس را کمی در مردان برطرف کرد ، آنگاه از نظر آنها ابوقریبدیگر یک زنان عادی و ناشناخته به حساب نمیآید و آنها نیز حس میکنند درآنجا فجایعی اتفاق افتاده است.
کریستینا هوف سومرز فیلسوف آمریکایی دراین باره گفت : هر زمان که ما مردان و زنان را مطالعه میکنیم متوجهمیشویم احساسات در زنها بسیار پیچیدهتر است .
الیزابت شرتکلیفروانشناس دانشگاه نیو ارلئان در این باره گفت : حقیقت این است که مردانکمتر احساس گناه میکنند چون آنها کمتر احساس یک دلی و دلسوزی برایدیگران دارند.در واقع این تکامل است که مردان را به این صورت بار آوردهاست.
برای بررسی این موضوع محققان مطالعه ای را روی 360 زن و مرد از سهگروه سنی انجام دادند.از این افراد خواسته شد احساس خود را در زمانهایمختلف مانند وقتی که تولد همسر یا یکی از دوستان خود را فراموش میکنندبیان کنند.
در نهایت دانشمندان متوجه شدند احساس گناه در هر سه گروهسنی در زنان بسیار بیشتر از مردان است.البته زمانی که سن مردان بالامیرود میزان این حس در مردان بیشتر به زنان نزدیک میشود.البته تعدادیاز روانشناسان معتقدند تفاوت بین زنان و مردان بیشتر ژنتیکی است.
سیمونبارون کوهن از عصب شناس دانشگاه کمبریج در این باره گفت : مغز زنان بیشتربرای دلسوزی کردن و عواطف ساخته شده است ، در حالی که مغز مردان برایفهمیدن و تحلیل کردن طراحی شده است.
این تفاوتها تقریبا از روزهای اولزندگی دیده میشود.برای مثال در یک بیمارستان نوزادان دختر با احتمالبیشتری نسبت به پسرها زمانی که صدای گریه میشوند شروع به گریه کردنمیکنند.به همین دلیل است که اسباب بازیهای پسرها معمولا ماشین و کامیوناست و اسباببازی های دخترها عروسک .
البته این احساس برای مردانفایدههایی نیز دارد.برای مثال آنها راحتتر میتوانند دست به خطر بزنندو با نگرانی کمتری تصمیمات خود را عملی کنند.اما از سوی دیگر در حالاتبسیار شدید مردان ممکن است با احتمال بیشتری دست به ارتکاب جرم بزنند وحتی تجاوز و قتل کنند.
البته راههایی برای افزایش حس همدردی و دلسوزیدر بین مردان وجود دارد .برای مثال زمانی که مردان با زنان مصاحبت میکنندیا دارای خانواده میشوند ، میزان هورمون تستسترون در خون آنها کاهش پیدامیکند و همین عامل آنهار ا مهربانتر و دلسوزتر میکند.

ام اس ان ، 12 مارس...ترجمه خبر انلاین