تجاوز جنسي، ره‏آورد دموكراسي آمریکا براي مردم افغانستان
[JUSTIFY]يكروزنامهنگار آمريكايي با اشاره به اقرارهاي نظاميان كانادايي مستقر درافغانستان گزارش كرد كه سربازان و پليس افغان كه تحت آموزش نيروهاي غربيقرار دارند اقدام به آزار و اذيت جنسي كودكان مي‏كنند بدون اينكه واكنشياز سوي نظاميان غربي ديده شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]به گزارشفارس، پايگاه اينترنتي "كانترپانچ " (Counterpunch) در مقاله‏اي به‏قلم"ديو ليندورف " (Dave Lindorrf)، نويسنده و روزنامه‏نگار آمريكايي ساكنفيلادلفيا نوشت: هدف اعلام شده از جنگ در افغانستان توسط دولت "باراكاوباما " عبارت است از شكست دادن طالبان و استقرار نظامي دموكراسي درسراسر اين كشور. يكي از لوازم تحقق چنين هدفي، ايجاد ارتش و پليس بوميافغان است كه از فساد به‏دور بوده و به حقوق مردم افغانستان احترام بگذارد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بااين حال، گزارش‏ها نشان مي‏دهند كه نه تنها چنين ارتش و پليسي ايجاد نشدهاست، بلكه "نيروي بين‏المللي امنيت و كمك‏رساني " (ISAF) نيز مجبور شده تااز ترس برانگيخته شدن اعتراض ساير كشورها و همچنين بخاطر در خطر قرارنگرفتن نيروهايش در افغانستان چشم خود را بر برخي جنايات وحشتناك آنچهارتش و پليس بومي افغان مرتكب مي‏شود، ببندد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بهنوشته اين روزنامه‏نگار آمريكايي، مسئله اين است كه در مناطق تحت نظارتنيروهاي كانادايي در قندهار، سربازان و پليس افغان به شكل مستمر اقدام بهتجاوز و آزار جنسي كودكان افغان مي‏كنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]* پايگاه‏هاي نيروهاي كانادايي، مامني براي جنايتكاران![/JUSTIFY]
[JUSTIFY]براساس گزارشي كه روزنامه "اوتاوا سيتيزن " (Ottawa Citizen) در پاييز گذشتهمنتشر كرد، مقامات نظامي - قضايي كانادايي و برخي سربازان اين كشور شكايتكرده‏اند كه نيروهاي امنيتي افغان با آوردن پسر بچه‏ها به پايگاه‏هاينيروهاي كانادايي اقدام به آزار و اذيت جنسي ايشان مي‏كنند. بر اساس همينگزارش، سربازان كانادايي گفته‏اند كه مقامات ارشد پايگاه‏ها از كنار اينشكايات به سادگي گذشته‏اند چون از بازتاب عمومي آن در هراس بوده‏اند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ايننويسنده آمريكايي افزود: گزارش روزنامه اوتاوا سيتيزن همچنين بيان مي‏داردكه به گفته "ژنرال جي. سي كولين " (J.C. Collin)، فرمانده نيروهاي زمينيكانادايي در بخش‏هاي مركزي، پليس نظامي كانادايي‏ها هم در اين خصوص شكايتداشته و تاكيد كرده است كه به ايشان دستور داده شده تا در چنين مواردغيراخلاقي دخالت نكنند.
فرماندهي نظامي كانادايي‏ها در افغانستانهمچنين مدعي شده است كه اگر چه آزار و اذيت جنسي كودكان در قوانينافغانستان منع شده است اما اين مسئله از نظر فرهنگي در اين كشور پذيرفتهشده، لذا نيروهاي كانادايي نبايد در اين مسئله فرهنگي دخالت كنند![/JUSTIFY]
[JUSTIFY]نويسندهكتاب "پرونده‏اي براي اعلام جرم " تصريح كرد: اين اظهارنظر اين سوال را دراذهان ايجاد مي‏كند كه از نظر نيروهاي غربي ديگر چه جناياتي در فرهنگافغانستان جا افتاده كه نبايد در آنها دخالت كرد؟! شايد ظلم به زنان كهبخشي از فرهنگ افغان است يكي از آنها باشد. رشوه‏خواري و اخاذي همهمين‏طور!
بر اساس اين شواهد عيني، پليس در افغانستان نيرويي فاسداست و ارتش هم در فساد دست كمي از آن ندارد. اگر واقعا فساد در فرهنگافغانستان پذيرفته شده باشد پس انجام دادن آن كار سختي نيست. از همه اينهاگذشته بايد به معاملات مواد مخدر اشاره كرد كه لاجرم بخشي از فرهنگافغان‏هاست![/JUSTIFY]
[JUSTIFY]* چرا سربازان آمريكايي در خصوص اين جنايات سكوت پيشه كرده‏اند؟[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اينتحليلگر آمريكايي در ادامه نوشت: در اينجا بايد از سربازان كانادايي كهتاب اين جنايت را نياوردند و علي‏رغم سرپوش گذاشتن فرماندهانشان بر آنسعي كردند تا آن را افشا كنند تقدير كرد. البته آمريكايي‏ها بايد از خودبپرسند كه چرا در آمريكاي به اصطلاح بااخلاق، صداي يكي از نيروهاي اعزاميبه افغانستان هم در خصوص رفتار نادرست نظاميان افغان در نيامده است؟! خيليبعيد است كه آنچه در پايگاه نظاميان كانادايي رخ داده، در پايگاه‏هايمربوط به آمريكايي‏ها رخ نداده باشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دراين خصوص دو احتمال وجود دارد: احتمال اول اينكه سربازان آمريكايي تمايلندارند كه از دستورات مافوق سرپيچي كرده و مسئله را علني كنند و احتمالدوم اينكه ... .
ليندورف ادامه داد: رسانه‏هاي آمريكايي ظاهرا ازاين‏گونه داستان‏ها خوششان نمي‏آيد لذا تمايلي به تحقيق در اين خصوص نشاننمي‏دهند. اين مسئله تنها به افغان‏ها ارتباط دارد و كيست كه به افغان‏هااهميت دهد؟ ژورناليسم آمريكايي تنها به هموطنان خودش كار دارد. (يادآوريمي‏شود كه در گذشته افتضاحي از سوءاستفاده جنسي در سفارت آمريكا در كابلهم رخ داده بود.)
<S1>[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]<S1>[/JUSTIFY]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]