رييس اداره ژئودزي و ژئوديناميك سازمان نقشهبرداري كشور گفت: كشور ايران تحت تاثير فشارهاي صفحه بزرگ و بيحركت اوراسيا و صفحه متحرك عربستان هر سال دو سانتيمتر كوتاه ميشود.

دكتر "حميدرضا نانگلي" روز پنجشنبه در گردهمايي علمي تخصصي زلزله و مقاومسازي به خبرنگار ايرنا گفت: فشارهاي وارده به پوسته زمين در ايران باعث بروز گسلها و چينخوردگيهايي در كشور ميشود طوري كه سال گذشته در منطقه زاگرس هفت ميليمتر و در منطقه تهران و البرز سه تا پنج ميلي متر كوتاهشدگي مشاهده شد.

نانگلي از ايجاد ايستگاههاي دايمي ‪ GPS‬با نام شبكه ژئوديناميك سراسري در كشور خبر داد و افزود: با نصب ‪ ۱۰۶‬ايستگاه ‪ GPS‬در نقاط مختلف كشور حركات پوسته زمين به صورت روزانه مانيتور (مشاهده) ميشود و در اين روش بجاي روش قبلي كه حركات زمين سالانه مورد بررسي قرار ميگرفت، تمام تغييرات و تحركات از قبيل نشستها، حركات افقي و عمودي (قائم) روزانه مورد بررسي قرار ميگيرد.

وي به ميدانهاي سرعت كه از نتايج سيستم ‪ GPS‬است، اشاره كرد و اظهار داشت: از طريق ميدانهاي سرعت، نرخ لرزش گسلها مشخص ميشود و براساس نتايج به دست آمده از طريق مدلسازيهاي انجام شده، شعاع و مناطق پرتنش در معرض خطر شناسايي ميشوند.

رييس اداره ژئودزي و ژئو ديناميك سازمان نقشهبرداري كشور كمبود بودجه را از محدوديتهاي نصب ايستگاه ‪ GPS‬در استان مازندران عنوان و تصريح كرد:
اگر استانداري، ارگانها و مسوولان با استفاده از بودجه استان اقدام به خريد دستگاه ‪ GPS‬كنند، مازندران نيز با نصب اين دستگاه وارد شبكه ژئوديناميك سراسري كشور خواهد شد.

نانگلي گفت: تا شش سال آينده تعداد ايستگاههاي ‪ GPS‬كشور به ‪ ۷۰۰‬واحد خواهد رسيد.‬

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]