پیشنهاد فرمانده پلیس ایران برای حضور قانونی افغان ها در ایران

سرتیپاسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران( پلیس) پیشنهاد کرده کهحضور افغان ها در ایران قانونی شود و آنها نیز تحت پوشش خدمات بیمه ای ومالی و سیاسی قرار بگیرند.

این اولین باری است که یک مقام ارشدایران چنین پیشنهادی را مطرح کرده است. پیش از این دولت ایران تمام توانخود را بر اخراج مهاجران افغان متمرکز کرده بود ولی این برنامه ها موفقیتآمیز نبود.

آقای احمدی مقدم در گفتگو با خبرگزاری دانشجویانایران با اشاره به طرح خروج افغان ها در دو سال پیش گفت :"نتیجه این طرحرا دیدیم، مرغداری ها و گاوداری ها خوابید و زباله های شهرداری درخیابانها ماند."

دولت ایران در طول سالهای اخیر محدودیت هایی رابر اقامت و کار مهاجران افغان وضع کرده تا در چارچوب آنچه طرح بازگشت"داوطلبانه" خوانده شده، آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان کند.

اماگزارش ها نشان می دهد که این برنامه ها موفقیت آمیز نبوده است و تعدادزیادی از کسانی که طبق برنامه دولت ایران به افغانستان فرستاده شده بودند،دوباره بازگشته اند.

پلیس ایران به عنوان بازوی اصلی انتظامیمسئولیت دشواری در این سالها داشته و همواره یک سر ماجرای اخراج افغان هایمهاجر بوده اما اکنون فرمانده این نیرو می گوید: "اگر همه جانبه فکر نکنیمو صرفا بخواهیم پلیس را وارد میدان کنیم که با این موضوع برخورد شود،نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد و زیر فشار بخش اقتصادی، مجبور می شویم کهاین افراد را بازگردانیم."

آقای احمدی مقدم تاکید کرده که "باید شاکر باشیم که افغانی ها در ایران نیروهای کاری هستند و سرشان به کار گرم است."

محدودیت های تحصیلی

سالهایاخیر محدودیت هایی در باره تحصیل اتباع خارجی و فرزندان آنها در مدارس وضعشده است و اتباع خارجی از جمله افغان ها و عراقی ها نمی توانند در مدارستحصیل کنند.

البته دولت ایران در مواردی نیز شرایطی را برایادامه تحصیل فرزندان اتباع افغانی در نظر گرفته بود که بر اساس آن خانوادههای افغان با پرداخت مبالغی مجاز به استفاده امکانات مدارس ایران بودند.

گزارشها نشان می دهد که این محدودیت مشکلاتی را برای خانواده های مهاجران افغانفراهم کرده است و اغلب افغان های مقیم ایران قادر به تامین مبالغ تعیینشده نیستند.

اخیرا نیز طرح تازه ای از سوی ایران مطرح شده است کهبر اساس آن وزارت آموزش و پروش ایران با دولت افغانستان برای "تاسیس مدارسایرانی- افغان در داخل افغانستان" مشارکت خواهد کرد. وزارتخانه های علوم وبهداشت نیز موظف شده اند زمینه حضور اتباع افغان و عراقی دارای اقامت مجازدر دانشگاهها را فراهم کنند.

در سالهای اخیر به این تصور دامنزده شده بود که در میان افغان های مقیم ایران جرم زیاد است ولی آقای احمدیمقدم این طرز تفکر را رد می کند و می گوید:"بین نرخ جرم در افغانها بامتوسط جرم در بین اتباع ایرانی تفاوتی وجود ندارد و بالاتر نیست."

فرماندهنیروی انتظامی ایران تاکید می کند:" حتی اگر در آینده شرایط کشورافغانستان مطلوب شود، بخشی از افغان ها در ایران باقی خواهند ماند."

با این استدلال آقای احمدی مقدم نتیجه می گیرد که "تنها راه حل این مشکل حضور قانونی این افراد در ایران است."

فرماندهنیروی انتظامی می گوید که حضور افغان ها باید قانونی باشد و تحت پوششوزارت کار و امور اجتماعی و همچنین پوشش امنیتی، سیاسی و مالی کشور قراربگیرند.

bbc