نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: <<>> مورچه <<>>

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  <<>> مورچه <<>>

  نگاه اجمالی
  حشراتاجتماعی شامل گونههای بیشماری از زنبورهای عسل ، زنبورهای معمولی و تمامگونههای مورچهها و موریانهها میشود. حشرات اجتماعی در گروههای فامیلیزندگی میکنند و یا به صورت قبیلهای زندگی کرده و لانههای بسیار بزرگمیسازند. در هر قبیله فقط یک حشره ، یعنی ملکه ، تولید مثل میکند. بیشترحشرات دیگر کارگر هستند که به جمعآوری غذا و حفاظت از لانه و نوزادانمشغول هستند.

  مورچه (formica) حشرهای است از راسته نازک بالان کهتیره خاصی را به نام تیره مورچگان در این راسته بوجود میآورد. مورچهجانوری است اجتماعی و آن دارای گونههای بسیاری میباشد و مخصوصا برخیگونههای نواحی حاره مورچههای خطرناک و گوشتخوار هستند. در حدود 8000گونه مختلف از مورچهها شناخته شده است، مورچهها حشراتی هستند که از نظرهوش و غریزه طبیعی کامل میباشند. این حشره در مقایسه با حشرات دیگر ،لانه سادهتری دارد، بیشتر آنها در زیر زمین تونلهایی حفر میکنند، یا بااستفاده از مواد خاکریز درست میکنند.

  نمل به معنی مورچه در قرآن

  آیات16 و 18 و 19 سوره نمل به مورچه اشاره فرموده است. از آیات این سوره بهخوبی استفاده میشود که داستان حکومت حضرت سلیمان جنبه عادی نداشت، بلکهتوام با خارق عادات و معجزات مختلفی بود. در حقیقت خداوند قدرت خود را درظاهر ساختن این حکومت عظیم و قوایی که مسخر آن بود، نشان داد. خداوند درآیه 16 این سوره میفرماید :

  « لشگریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند. آنقدر زیاد بودند که باید توقف میکردند تا به هم ملحق شوند. »

  سپس در آیه 18 میفرماید :

  « بههر حال سلیمان با این لشکر عظیم حرکت کرد تا به سرزمین مورچگان رسیدند. دراین حال مورچهای از مورچگان همنوعان خود را مخاطب ساخت و گفت : ایمورچگان! داخل لانههای خود شوید تا سلیمان و لشگریانش شما را پایمالنکنند، در حالی که نمیفهمند. »

  در آیه 19 : « سلیمان از شنیدن سخن این مورچه تبسم کرد و خندید. »

  در اینجا سلیمان رو به درگاه خدا کرد و چند تقاضا نمود :

  « پروردگارا!راه و رسم شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشتی به منالهام فرما. دیگر اینکه مرا موفق بدار تا عمل صالحی به جای آورم که تو ازآن خشنود میشوی و بالاخره مرا به رحمتت در زمره بندگان صالحت داخل گردان. »

  یعنی هدف نهایی بدست آوردن قدرت انجام عمل صالح است و عمل صالح نیز مقدمهای است برای جلب خشنودی و رضای خدا که هدف نهایی است.


  تنوع مورچهها در هر دسته
  همهمورچهها دارای زندگی اجتماعی هستند، یعنی مورچهها در دستههای جدا از همزندگی میکنند. در هر دسته سه نوع مورچه وجود دارد: ملکه که وظیفه آن تخمگذاری و به دنیا آوردن نوزادان است. عدهای مورچههای کارگر هستند که فاقدبال میباشند و کار آنها جمعآوری دانهها و مواد غذایی و حفر لانه ونگهداری تخمها و نوزادان میباشد. تعداد کمی از افراد یک لانه ، مورچههاینر ماده هستند که دارای چهار بال نازک میباشند. اندازه گروههای مورچههابسیار متنوع است. برخی از این گروهها یا دستهها فقط شامل چند دوجین مورچههستند، در حالی که در دستههای دیگر صدها هزار مورچه فعال زندگی میکنند.
  ساختمان مورفولوژیکی مورچه
  مورچههاگر چه از نظر اندازه ظاهری با یکدیگر فرقهای زیادی دارند، ولی از جهت شکلظاهری کم و بیش شبیه یکدیگر هستند. بر روی سر مورچه یک جفت شاخک یا آنتنوجود دارد. این شاخکها مدام حرکت میکنند، زیرا اینها شاخکهای معمولینیستند، بلکه اندامهای بویایی جانور به شمار میروند. بنابراین مورچه درعین حال که فاقد بینی است، ولی حس بویایی دارد. شاخکها همچنین به مورچهکمک میکنند تا مورچههای دیگر را بشناسند و با آنها ارتباط برقرار کنند.

  سرمورچه شامل مغز ، یک جفت چشم مرکب و آروارههای قوی و دهان است. علاوه برچشم مرکب ، بیشتر مورچهها دارای اندام بینایی دیگری به نام چشم سادههستند. بین شکم و تنه این حشرات پایهای وجود دارد که بوسیله آن شکممیتواند حرکات زیادی در جهات مختلف انجام دهد. مورچههای کارگر دارای سرکوچکی هستند، در صورتی که نر مادهها دارای سری بزرگ میباشند. آروارههایاین حشره نسبتا قوی است و پاهایش به چنگال ختم میشوند.

  بالهای جنسماده حشره مذکور پس از جفت گیری میافتند. عمر مورچههای کارگر 8 تا 10ماه ، مورچه ملکه یک سال و مورچههای نر ماده فقط دو هفته است، یعنی پس ازجفتگیری با ماده میمیرند.
  غذای مورچهها
  هزاران نوع مورچه در جهان زندگی میکنند که هر نوعی زندگی و غذای مخصوص به خود را دارند.


  مورچه خرمن چین : مورچهای است که از گیاهان اطراف خود دانه میچیند و به لانه خود میبرد و از آنها استفاده میکند.

  مورچه شیر دوش یا گلهدار :این مورچهها به شکار شتهها میروند، آنها را گله گله در لانه جایمیدهند و با نواختن ضربههای محکمی بر پهلویشان ، مایع شیرین مزهای ازاندامشان برای خود میدوشند.

  مورچههای باغبان :دسته دیگر از مورچهها باغبانی میکنند، یعنی قارچهای بسیار ریزی رامیپرورند و خوراکشان را فقط از آنها تهیه میکنند. برای کشت قارچها نیازبه باغچهای هم دارند که برای این کار خمیری فراهم میکنند و قارچهای موردنظر خود را بر روی آن میکارند.

  مورچههای آسیابان : این نوع مورچهها با کله بزرگ و فکهای نیرومندشان دانهها را آسیاب میکنند.
  انواع مورچهها
  مورچههایتپه ساز ، همچون مورچههای چوبزی در انگلستان فراوان هستند. این مورچههاچنان بلند خانه سازی میکنند که گاهی ارتفاع ساختمانهایشان به یک متر وپهنای آن به 30 سانتی متر میرسد.

  برخی از مورچهها ، بردهدارهستند، یعنی دسته دسته همچون گروههایی که عازم ماموریت نظامی هستند، بهسراغ مورچههای کوچکتر میروند. تخمها ، کرمها و شفیرههای آنها را غارتمیکنند و از آنها نگهداری میکنند تا بالغ شوند و در این هنگام آنها رابه بیگاری وامیدارند.

  در آفریقای مرکزی ، آمریکای جنوبی و نیزآسیای جنوبی ، پارهای از انواع مورچهها ، گوشتخوار هستند. گاهی آنها رامورچههای قزاق گویند. چون بسیار بیرحم هستند و در ستونهای طولانی مانندنظامیان جنگجو در جستجوی جانداری به راه میافتند تا از گوشت بدن او تغذیهکنند.
  زندگی اجتماعی مورچهها
  در حدود 8000گونه مختلف مورچه وجود دارد و همه آنها در گروههای فامیلی زندگی می کننداین حشره درمقایسه با حشرات دیگر لانه سادهتری میسازد بیشتر آنها در زیرزمین تونلهایی حفر میکنند یا با استفاده از موادی خاکریز (پرچین) درستمیکنند در طول تابستان مورچههای بالدار از لانه بیرون آمده و بطور دستهجمعی حرکت میکنند آنها جفت گیری میکنند و برای تشکیل اجتماع جدیدی پروازکرده و میروند.

  مورچههای صحرا نشین اجتماعی در طول شب یک تودهمخروطی موقت درست میکنند آنها برای این کار از بدنشان استفاده میکنندمورچهها به همدیگر میچسبند و از یک شاخه درخت آویزان میشوند آنهابوسیله پنجههایشان به یکدیگر میچسبند و این مخروط را میسازند. یک لانهمورچه از چندین اطاقچه که بوسیله تونلهایی به هم مرتبط میشوند، تشکیل شدهاست.
  چرخه زندگی مورچه
  چرخه حیات مورچه بسیارجالب است. مادههای یک کلنی یعنی ملکه تا ارتفاع زیادی در آسمان به پروازدر میآیند و نرها نیز به دنبالشان میروند. پس از این پرواز جفت گیری ،نرها فورا میمیرند و ملکه پایین میرود و به تنهایی آغازگر یک گروه یادسته جدید میشود. او آشیانهای حفر میکند و تخم میگذارد. پس از آن کهکرمهایی که فاقد پا هستند، از تخم بیرون میآیند، ملکه مادر به آنها کمکمیکند تا پیلهای به دور خود بتنند. هنگامی که مورچه جوان به اندازه کافیرشد کرد، ملکه یک سر پیله را سوراخ میکند و مورچه را از داخل محفظه خودخارج میسازد. این کارگران تازه نفس ، تقریبا به فوریت زندگی پر کار وفعال خود را آغاز میکنند که وقف ملکه و بقیه اعضای گروه است.

  منبع
  daneshnameh.roshd.ir

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  خطرناک ترين مورچه

  مورچه اي موسوم به بولداگ بوميسرزمين اصلي استراليا و تاسماني ، خطرناک ترين مورچه در جهان بشمار مي رود. از سال 1946 تا کنون 3 مورد حاکي از حمله اين مورچه به انسان و از پا درآوردن و خوردن آن گزارش شده که مورد سوم در نوامبر 1988 رخ داد .


  خطرناک ترين جانور
  سوايبلاي طبيعي ، حوادث و سوانح و جنگها ، پشه آنوفل ناقل بيماري مالاريابزرگترين تهديد براي جان انسانها از عصر حجر تا به امروز به شمار مي رود .طبق گزارش سال 1993 سازمان بهداشت جهاني ، تنها در قاره افريقا سالانه بين4/1 تا 8/2 ميليون انسان به علت ابتلا به اين بيماري مهلک جان خود را ازدست مي دهند .

 3. #3
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: <<>> مورچه <<>>

  مشکل تروریسم تنها در میان جوامع انسانی وجود ندارد زیرا به تازگی جانورشناسان مدارکی ارائه کردهاند که نشان میدهند جانورانی از قبیل مورچه ها نیز از این معضل در عذابند.
  “مارک مافت” اکولوژیستی در دانشگاه کالیفرنیا است که توضیح میدهد برخی از مورچه ها به چه شیوه وحشتناکی اقدام به ترور انتحاری میکنند. وی تصاویری از مورچه های قرمز کارگر به ثبت رسانده است که در آن مورچه ای بدن خود را برای آزاد سازی مایعی به شدت سمیشکاف میدهد، ماده ای که علاوه بر خود مورچه، دشمنانش را نیز در کسری از ثانیه از بین میبرد.
  وی مدارک این اقدام انتحاری مورچه ها را با ایجاد تله ای برای جذب انواع مختلف مورچه ها و سپس مشاهده رفتار آنها برای دستیابی به طعمه جمع آوری کرده است. در این تله که طعمه آن مقداری عسل بود، یک مورچه بافنده و یک مورچه نجار گرفتار شده و یکی از آنها بر سر تصاحب طعمه بدن خود را شکافته و خود و دیگری را از پا درآورد.
  بر اساس گزارش دیسکاوری، “مافت” همچنین مطالعاتی بر روی گونه های برزیلی مورچهها کرده است، گونه هایی که کل آشیانه را یکباره و به دلایلی ناشناخته که میتواند بیماری یا بالا بودن سن مورچه ها باشد نابود میکنند.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •