مارمولک خزنده ای بسیار مفید هست


مارمولکهای خانگی جزء گروه سوسمارها از خزندگان میباشند. این مارمولکها بدنی نرمو لطیف دارند که در خانه های مسکونی در نقاط مختلف ایران پراکنده شده اند.با توجه به نوع آب و هوا نوع مارمولک خانگی نیز تفاوت میکند اما به طورکلی یک گونه مارمولک خانگی کوچک بنام Cyrtopodion scabrum در اکثر اماکنهای مسکونی ایران زندگی میکنند. بر اساس باورهای عامه مارمولکهای خانگیسمی میباشند و سم سیانور دارند. معمولا بر اساس شایعات دم این مارمولک هاحاوی سیانور است که خانواده ای ۷ یا ۸ یا در برخی مواقع ۱۰ نفره را کشتهاست. بر اساس شایعات مارمولک در غذا افتاده و باعث مرگ خانواده شده است.

شایعهمذکور نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان وجود دارد (De Silva ۲۰۰۵) .سمی بودن مارمولک ها چه در خانه یا طبیعت فاقد بنیاد علمی میباشد. بر اساستحقیقات نویسنده (Torki ۲۰۰۷) مارمولک های خانگی یا دیگر مارمولک های(=سوسمارهای) موجود در طبیعت فاقد سمیت اند. متاسفانه سمی بودن مارمولک هاآنچنان برای مردم جوامع مختلف جا افتاده است که هر چه سعی بر رد این موضوعاز طریق افراد علمی میشود متاسفانه فایده ای ندارد. امید است که با خواندناین موضوع هموطنان محترم دید بدی را که نسبت به مارمولک های خانگی دارنداز بین ببرند.

مارمولک های خانگی علاوره بر اینکه سمی نمیباشند ودر دمشان سم سیانور وجود ندارد، بلکه سودآور میباشند. چرا که مارمولک هایخانگی حشرات موذی را صید نموده و از تخم آنها نیز استفاده میکنند. اینموضوع به بهداشت خانه و جوامع مسکونی کمک مینماید.نویسنده: دکتر مهرداد حلوائی

منبع
iranpest.blogfa.com