به نام خداوند بخشاینده مهربان


رشید پور:
به تن پوش هشت میلیارد تومانی مغرور نشوید که بسیار خطرناک است . به تمسخر گرفتن اصول اخلاقی جامعه هرگز بخشودنی نیست.

[HR]
سلامآقای ده نمکی . سال نو مبارک . بابت پروژه ی سنگین دارا و ندار به شما وهمکارانتان خسته نباشید می گویم . می دانم که این روزها مشغله ی کاریفراوان دارید . اما انتظار دارم که این چند خط را به دقت بخوانید و اجازهمی خواهم که در محضر افکار عمومی شما را با عنوان رسمی خطاب کنم

جناب آقای ده نمکی

باکنجکاوی تمام اولین قسمت سریال شما را تماشا کردم و آنچه اینک می نویسممفهوم نقد ندارد که با تماشای قطره ای از یک اثر چندین قسمتی نمی توانمنصف بود . همین مقدار بگویم که به نظر می رسد در شغل جدید پیشرفت کردهاید و آخرین ساخته ی شما از آثار بسیاری از مدعیان بهتر است

قبلاخیال می کردم که عوض نشده اید و اصول و ریشه های شما تغییری نکرده و تنهانوع بیان دیدگاهتان را تغییر داده اید که از این بابت در مصاحبه های متعددتلویزیونی و مطبوعاتی به شما تبریک و خوش آمد گفتم . اما حالا احساس میکنم که قضاوتم اشتباه بوده . شما کاملا تغییر کرده اید

جناب آقای ده نمکی

مناخراجی های نخستین حضرتعالی را در جشنواره تماشا کردم و شوخی های هنجارشکن اخلاقی در این فیلم را به ذوق زدگی در ورود به عرصه ی سینما نسبت دادمو با لبخندی از کنار آن گذشتم

اخراجی های واپسین را در دفتر کارتاندیدم و اصرار شما بر استفاده ی مجدد از هجو اخلاقی در بعضی از سکانس ها رابه استقبال تاسف برانگیز عده ای سینما دوست (!) مربوط دانستم

اما حالا کاملا مطمئن شدم که عوض شده اید و حاضرید برای جلب مخاطب به ماجراجویی های هنجارشکن ادامه بدهید

جناب آقای ده نمکی

اگراهالی سینما از وجود برخی محدودیت ها گلایه می کنند منظور آنها مسائلاخلاقی و خطوط قرمز خانوادگی نیست . بسیاری از ایشان از خانواده هاییکاملا سنتی و اخلاق گرا هستند و هرگز حاضر نمی شوند که اصول مورد احترامخانواده های نجیب ایرانی را زیر سوال ببرند که اگر چنین بود هرگز سینمایپیش از انقلاب تا این اندازه منفور نمی شد . خوشحال می شدم اگر از رانتهای ویژه برای شکستن برخی محدودیت های خنده دار استفاده می کردید و نهشوخی های افسار گسیخته با حریم حرمت اخلاقی خانواده ها . لطفا عصبانینشوید . بی راه نمی گویم

من اولین قسمت سریال شما را به همراه خانواده ام تماشا کردم و در یک سکانس خاص جز شرمندگی و خجالت پاسخ دیگری برای اهالی منزل نداشتم

جناب آقای ده نمکی

شمامجاز نیستید با شوخی های سبک و غیر اخلاقی مردم را بخندانید . بسیاری ازخانواده ها این اجازه را به شما نمی دهند . به یاد بیاورید که در یک سکانساز دارا و ندار با حضور چندین دختر جوان به صورت پیوسته از صحنه دار بودنپروژه (!) و یا پاره شدن یک بازیگر صحبت می کنید . مینا و سیمای اخراجی هاهم که جای خود دارد

جناب آقای ده نمکی

فراموش نکنید کهزمانی نه چندان دور در سوگ خدشه دار شدن اصول اخلاقی جامعه از قلم وبسیاری چیزهای دیگر هزینه کرده اید و با کارگردانی فقر و فحشا خود را درمقام مدافع اصول اخلاق و خانواده نشان داده اید

هنوز بسیاری ازمردم شما را انسانی اصول گرا و بازمانده از جبهه و جنگ می دانند و نمیخواهند باور کنند که شما آب پاکی روی دستشان ریخته اید

جناب آقای ده نمکی

سینمابا تلویزیون فرق دارد . سابقه ی تلاش من در این رسانه بسیار بیشتر ازشماست و دقیقا به خاطر همین سابقه به خودم اجازه نداده ام که از هر ترفندیبرای جذب مخاطب استفاده کنم . برادرانه از شما می خواهم که چنین نکنید

جناب آقای ده نمکی

اینرسانه بی رحم است و با کمی صبر تمام حقیقت ها را عریان می کند . به تن پوشهشت میلیارد تومانی مغرور نشوید که بسیار خطرناک است . به تمسخر گرفتناصول اخلاقی جامعه هرگز بخشودنی نیست . این مردم لبخند می خواهند اما نهبه هر قیمتی


با احترام - رضا رشیدپور

[HR]
پاسخ مسعود ده نمکی:


ازهمان موقع که بحث ساخت سریال دارا و ندار بود تاکید من بر نگارشیمتنیانتقادی و هجو طبقه نو کیسه بود که البته در این بخش از متن مجبورشدم خودمبیش از حد وقت بگذارم.
دارا وندار یک سریال سرگرمی ساز صرف نیست و قصد ندارد مخاطب رابخنداند.من درپلان به پلان دارا و ندار به یاد فقر و فحشا می افتادم کهدر شکل داستانیقرار است قصه ای دیگر را طرح کند.
بازبان طنز به مسائل اجتماعی و فاصله طبقاتی و حتی مفهومی معنوی ازدعابپردازد.وقتی که بحث هجو این طبقه نو کیسه به میان می آید بایدبدانیمکه این جماعت اگرچه خود سواد و عرضه توجیه رفتار تحقیر آمیز خودنسبت بهفقرا را ندارند اما در آستین قلم به مزد هائی دارند که با چندرغاز دستمزد و حق التحریر آنها را به کار خواهند گرفت تا این بار نیز بهاسم دفاعاز حریم هنر و رسانه و اخلاق خود را پشت مقدسات پنهان کنند.ازهمین حالاسینه خود را برای قلم های مسموم و زهر دار آنها سپر کردهایم.حالا که مردمبا دیدن صحنه ها و دیالوگ های چند پهلوی سریال احساس میکنند حرف آنها زدهمی شود دیگر ملالی نیست.همه ما همان نقشی را در زندگیبازی می کنیم که خمسهدر سریال بازی میکند و نامش ذبیح است و ذبیح هم یعنیقربانی.از همه آنهاییکه ما را در ساخت این درد نامه یاری کردندسپاسگزارم.از همه بازیگران وعوامل فنی و از مجید اخشابی که با صدایمحزونش زخمه های دل فقرا را فریادکرد.
ما این سریال را ساختیم تااین نو کیسه ها و بلند گو های آنها عصبانیشوند و ازاین عصبانیتبمیرند.قرار نیست پاشنه همیشه بر این در بچرخد کهفقرا قربانی قلم و قدم وهنر حضرات شوند و می شود که گاه جنگ فقر و غنامغلوبه شود.حتی اگر با یک گلبهار نشود...

چرا که در نهایت پیروزی از آن مستضعفین است.


وبلاگ مسعود ده نمکی

[HR]