بهگزارش شیعه آنلاین به نقل از سیاست روز، اخيراً روابط عمومي يكي ازبانكهاي كشور در اقدامي تاملبرانگيز به منظور تبليغ و فعاليت فرهنگي يكحلقه سيدي بازي به عنوان "هديه بانك كودك و نوجوان" به كودكان ارائه دادهكه در اين بازي به يك مكان مقدس با عنوان نماد دين مبين اسلام توهينشدهاست.
در هديه فرهنگي اين بانك بازياي به نام "ترول" (Troll) وجوددارد كه فرد بازيكننده ميبايست براي رفتن به مرحله بعد مسجدي را تخريبكند. ضمن اينكه در اين بازي حيواناتي چون موش و ارواح سرگردان از اين مكانمقدس خارج ميشوند.