نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6

موضوع: رادیو آماتوری

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  رادیو آماتوری

  رادیو آماتور کیست؟


  [JUSTIFY]بهموجب مقررات موجود در كشور، راديوآماتوري نوعي ارتباط راديوئي است كه بهمنظور خودآموزي و تبادل اطلاعات علمي و عملي وبررسيهاي فني ارتباطي، بينراديوآماتورهاي مجاز در دنيا، برقرار ميگردد و راديوآماتور كسي است كهبخاطر علاقه به فن ارتباطات راديوئي و بدون هيچ گونه نظر انتفاعي وسياسي،با دريافت پروانه راديوآماتوري از وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات نسبت بهانجام آزمايشات راديوئي بهمنظور پيشبرد فن راديو و الكترونيك اقداممينمايد.

  راديوآماتوري تنها روش مورد علاقهاي است كه صدها هزارنفر را روزانه در سراسر جهان به يكديگر مرتبط ميسازد بيش از يك و نيمميليون راديوآماتور داراي پروانه تقريباً در تمامي كشورهاي جهان وجوددارند كه بطور آزادانه از ايستگاههاي راديويي خود در منزلشان بهرهبرداريمينمايند.

  تنها تعداد انگشت شماري از كشورها اين فعاليت را غيرمجاز دانستهاند. ITU (اتحاديه بينالمللي ارتباطات) اهميت راديوآماتوريرا با تعريف سرويس آن به مجموعه مقررات خود تعيين نموده است و چنانچه درمدارك آن ذكر شده،" راديوآماتوري سرويسي است براي خودآموزي ارتباطاتراديوئي كه موجب تشويق ارتباطات دوستانه بينالمللي ميگردد."

  بهلحاظ بكارگيري امواج راديوئي توسط راديوآماتورها، تمامي كشورها مقرراتيوضع نمودهاند تا آماتورهاي آن كشور قبل از اقدام به ارتباط راديوئيآزمونهاي فني لازم را گذرانده باشند. هدف از برگزاري پيش زمينههاي فنيكافي براي طراحي، ساخت، نگهداري و بكارگيري تجهيزات خود را در حد بالاتراز استاندارد بدست آورده باشد تا موجب حداقل ريسك ايجاد اختلال راديوئي درساير سرويسها گردد.

  همين آموزشها وآزمونهاي فني است كهراديوآماتورها را تقريباً از تمامي بكارگيرندگان واقعي طيف فركانس متمايزميسازد و در نتيجه شاهد گروه كثيري از جمعيت جهان در مشاغل فعاليتهايمختلف هستيم كه در كنار آن يك راديوآماتور نيز محسوب ميشوند، گروههايجوان دانشجويان و دانشآموزان، اساتيد دانشگاهها، متخصصين رشتههايگوناگون، سياستمداران و شاغلين حرفههاي عمومي، بازنشستگان و ازكارافتادگان و حتي معلولين را ميتوان در زمره راديوآماتورهاي جهان يافت.

  گاهيسطح مهارت علمي و فني راديوآماتورها موجب حيرت همگان ميشود و از جملهميتوان به ساخت بيش از 60 ماهواره راديوآماتوري توسط راديوآماتورهاي جهاناشاره نمود كه تعدادي از آنها هم اكنون نيز در حال سرويسدهي بهراديوآماتورهاي جهان ميباشند.

  راديوآماتورها از طرق گوناگوني با يكديگر ارتباط برقرار مينمايند. اين روشها عبارتند از:
  گفتگوي مستقيم، استفاده از علائم مورس، امواج تلويزيوني وارسال ديتا

  _در گفتگوي مستقيم شكل كار هنگامي كه دريافت علائم راديوئي خوب باشد، مانندمكالمات تلفن است با اين تفاوت كه در هر لحظه فقط يك طرف قادر به صحبتكردن است و طرف مقابل شنونده ميباشد. تعداد بسياري از راديوآماتورها درسراسر جهان به زبان انگليسي گفتگو ميكنند ليكن البته بسياري زبانهاي ديگرنيز در اين روش بكار گرفته ميشوند.

  _ در ارتباطات راديوئي بااستفاده از علائم مورس تجهيزات مورد نياز سادهتر بوده و موثرترين روش دربرقراري ارتباطات راديوئي در شرايط ضعيف بودن علائم راديوئي است. يكي ازمزاياي بكارگيري علائم مورس اينست كه در اين روش علائم اختصاري استانداردشدهاي وجود دارد كه موجب ميشود حتي اگر زبان مشتركي بين دو طرفه مكالمهوجود نداشته باشد آنها بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار نمايند.

  _ارتباط از طريق تلويزيون يعني ارسال تصاوير نيز روش ديگري است كه بعضاًمورد بهرهبرداري قرار ميگيرد توضيح اينكه ارسال تصاوير تلويزيوني معمولاًدر فواصل كوتاه انجام ميشود. البته راديوآماتورها روشي ايجاد كردهاند كهبه "جاروب آهسته تصاوير تلويزيوني" معروف است و به آنان اين توان راميدهد كه تصاوير مورد نظر خود را براي فواصل دور نيز ارسال نمايند كهالبته كيفيت اينگونه تصاوير ضعيف و حركت تصوير بسياركند است.

  علاوهبر روشهاي فوق آماتورهاي جهان يك سيستم جهاني از صندوقهاي پستي به همپيوسته را نيز بوجود آوردهاند كه با استفاده از روش "بستههاي راديوئي" (Packet radio) امكان ارسال پيامهاي ديجيتالي را به سراسر جهان با استفادهاز فرستندههاي كم قدرت فراهم ساخته است.

  گسترش اين فن در جهانموجب گرديده است كه بسياري از كشورها جوايزي را به راديوآماتورها اعطانمايند، جوايز اعطائي در برگيرنده گروههاي مختلفي از فعاليتهايراديوآماتوري است منجمله توانائي برقراري تماس با يكصد كشور. همين امرموجب گرديده كه روشي براي تاييد راديوآماتورها پديد آيد.

  اين روشعبارتست از تهيه يك كارت پستال شخصي كه به آن كارت QSL يا كارت تاييد تماسراديوئي ميگويند و راديوآماتور پس از برقراري ارتباط آنرا براي طرف مقابلپست مينمايد.

  طرف مقابل نيز به نوبه خود كارت پستال خود را برايفرستنده ارسال ميدارد. محتواي كارت پستال بر حسب سليقه تهيهكننده متفاوتاست اما در برگيرنده اطلاعاتي شامل تاريخ و ساعت برقراري تماس، فركانسراديوئي بكار گرفته شده وضعيت سيگنال دريافت شده ميباشد .

  بهلحاظ حجم وسيع مبادله اينگونه كارتها در جهان هر كشور در درون تشكيلاتانجمنهاي راديوآماتوري خود اداره اي را براي تسهيل ارسال ودريافت اينگونهكارتها تاسيس نموده است كه با هزينه كمتري اينگونه كارتها از طريق شركتهايپست كشورها ارسال و دريافت مينمايند و سپس خود راساً به توزيع آن بينراديوآماتورهاي كشور متبوعه اقدام ميكنند.[/JUSTIFY]

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: رادیو آماتوری

  تاریخچه  [JUSTIFY]بااطلاعات موجود اولين راديوآماتور جهان پروفسور هيوز انگليسي است كه در سال1879 سالها قبل از هرتز، ماركني و ديگران اولين فرستنده و گيرندههايراديويي تا حدود 200 متر برد را آزمايش نمود. ولي بطور عمومي ماركني مخترعراديو محسوب ميگردد كه در سال 1896 اولين سيستم راديويي را ثبت نمود و درسال 1897 برد حدود 14 كيلومتر سپس 140 كيلومتر را آزمايش نمود و با مخابرهيك حرف مورس از انگلستان تا شمال كانادا (نيوفوندلند) در سال 1901 عصرراديو را عملاً آغاز نمود.

  راديوآماتورهاي اوليه عملاً از همانزمان فعاليت خود را شروع كردند ولي بطور رسمي اولين قانون مربوط به راديو،شامل روش صدور پروانه براي علاقمندان به آزمايشهاي راديويي در 1904 درانگستان به تصويب رسيد و تا سال 1906 بيش از 60 پروانه برايآزمايشكنندگان انگليسي صادر شده بود كه يكي از آنها فلمينگ مخترع لامپراديو و در واقع پايهگذار ارتباطات راديويي جديد بود.

  صدورپروانه براي علاقمندان در آمريكا اواخر 1912 شروع شد ولي بسرعت پيشرفتبطوريكه تا 1914 انجمنهاي راديوآماتوري در انگلستان امريكا و استراليابوجود آمده بودند.

  انتشار مجلات و كتابهاي مربوط بهراديوآماتوري احتمالاً با Wireless Telegraphy for amateurs در 1907 شروعشد و لزوم داشتن علامت خطاب مخصوص حدود 1910 اولين بار مطرح و بزودي اجراشد بطوريكه در 1913 فهرستي از 405 علامت خطاب ايستگاههاي راديوآماتوريانگليسي چاپ گرديد.

  در سالهاي اوليه عقيده عمومي كارشناسانراديويي اين بود كه ارتباطات در طول موجهاي زير 200 متر براي مسافتهايزياد عملي نيست و لذا اين فركانسها را به راديوآماتورها اختصاص دادند وليآماتورها بزودي تماسهاي تا 1500 كيلومتر و دورتر را انجام دادند و باعثتوجه كارشناسان به طول موجهاي كوتاه شدند.
  با شروع جنگ جهاني اولفعاليت راديوآماتوري عملاً متوقف شد ولي نتايج كار راديوآماتورها باعث شدكه از 1917 حدود 4000 نفر از 6000 راديوآماتور قبل از جنگ به عنواناپراتورهاي ورزيده به خدمت خوانده شدند.

  فعاليتهاي بعد از جنگاول از 1919 شروع شد و در 1921 حداقل 30 ايستگاه امريكا در اروپا دريافتشدند. در 1923 اولين تماسهاي آماتوري اروپا و آمريكا در 110 متر انجام شدو در واقع دوران موج كوتاه شروع گرديد. بعد از آن بود كه راديوآماتورهاابتدا 80 متر و سپس 40 و بالاخره 20 را آزمايش و امكانات اين باندها رامعلوم كردند و باعث مهاجرت سرويسهاي تجارتي به اين فركانسها شدند.خوشبختانه در سالهاي قبل بعلت پيشبيني راديوآماتورهاي اوليه درتوافقنامههاي بينالمللي تعداد باند فركانسي در محدود 10، 15، 20، 40متربه راديوآماتورهاي اختصاص يافته بود.

  با افزايش راديوآماتورها وانجمنهاي ملي در سال 1925 اتحاديه بينالمللي راديوآماتوري IARU وابستهبه اتحاديه بينالمللي ارتباطات (ITU) براي ايجاد هماهنگي بين انجمنهايملي تاسيس گرديد كه هنوز هم اين وظيفه را عهده دارست و در قالب 3 اتحاديهناحيهاي فعاليت ميكند.

  تعداد راديوآماتورها در حال حاضر بيش از3 ميليون نفر ميباشد كه در تمام كشورهاي جهان پراكنده هستند وليراديوآماتورهاي آمريكا و ژاپن بخش عمده اين تعداد را تشكيل ميدهند.[/JUSTIFY]

 3. #3
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: رادیو آماتوری

  [JUSTIFY]تربیت نیروی انسانی[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]: تربيت نيروي انساني
  2: بسترسازي براي نوآوري در الكترونيك
  3: ارتباطات اضطراري
  4: سرگرمي

  دركشورهاي پيشرفته فعاليت راديوآماتوري براي دولتها از ارزش زيادي برخورداراست بطوريكه مثلا در كشور شوروي فعاليت راديوآماتوري وابسته به فدراسيونورزش ميباشد. از نظر آنها كسي كه بتواند يك ايستگاه راديوئي را خوب ادارهكند مثلا بتواند سريع پيغامها را ارسال و دريافت كند مانند يك دونده سريعاست كه ميتواند در اثر ورزش و با تمرين پيغامها را ارسال كند و بايد برايطي مراحل مختلف امتحان بدهد كه اين مراحل شامل ساخت وسيله مخابراتي وارتباط با تعدادي از كشورهاي جهان ميباشد. در كشورهاي ديگر با تشكيلانجمنهاي راديوآماتوري و دادن جوائز باعث فعاليت انجمنها ميشوند.

  فعاليتراديوآماتوري در كشورهاي پيشرفته با تشكيل انجمنهاي راديوآماتوري باعثگسترش فعاليت عده زيادي از جوانان در امر مخابرات و الكترونيك ميشود. ابنانجمنها با دادن آموزش به جوانان و افراد علاقمند به مخابرات عده زياديرا در علوم مخابرات و الكترونيك تربيت ميكنند. اين افراد با ساخت وسائلمخابراتي و آزمايش آنها در خانههاي خود تجربياتي كسب ميكنند كه اينتجربيات در صنايع بكار رفته و باعث پيشرفت مملكت ميشود و از طرفي صنايعبا استفاده از تجربيات و ايدههاي اين افراد به ابداع و ساخت وسائل جديديدر صنعت نائل ميشوند. اين چرخه فعاليت راديوآماتورها كه به نفع دولت وصنايع است باعث ميشود كه هر ساله عده زيادي از افراد كشور بخصوص جوانهاكه آموزش فني ديدهاند وارد بازار كار شوند و اين امر باعث ميشود تا دولتو صنايع بدون اينكه مخارجي براي آموزش آنها صرف كنند از اين افراد آموزشديده استفاده نمايند.

  به طور خلاصه با فعاليت راديوآماتوري نهتنها اين افراد وقت اضافي خودشان را صرف امور فني ميكنند بلكه با فعاليتراديوآماتوري در كشور ميتوان افرادي را هر ساله بدون داشتن بار مالي برايدولت و بخش خصوصي صنايع تربيت كرد.

  همانطور كه گذشته نشان دادهراديوآماتورها با فعاليتهاي فني و تجربيات و تحقيقات خودشان باعث ابداع ونوآوريهاي جديد در علوم مخابراتي، بخصوص در صنايع مخابراتي شدهاند مانندبهرهبرداري از موج كوتاه و يا استفاده وابداع طريقه ارتباطي SSB، تلفنهمراه، اينترنت و همچنين با پرتاب بيش از 60 ماهواره كه تماماً بوسيلهراديوآماتورها سرمايهگذاري، ساخته و مورد بهرهبردادري قرار گرفته استوديگر فعاليتهايي كه در اين خلاصه نميگنجد.
  راديوآماتورها بامطالعه در انواع طريقههاي ارتباطي از فضا و بلعكس و نحوه انتشار امواج،بخصوص سختافزارها و نرمافزارهائي كه جهت بهرهوري هر چه بيشتر ازارتباطات بوسيله ماهواره انجام ميدهند و با تجربياتي كه از اين طريق بدستآوردهاند موفق به ساخت ايستگاههاي تمام اتوماتيك زميني و ايستگاههايراديوآماتوري كنترل ماهواره و پروتكل ارتباطي معرف اينترنت AX25 كه ازابداعات راديوآماتورها ميباشد، منجر شده كه جهت پخش و ارتباط با ماهوارهمورد استفاده قرار ميگيرد همينطور با مطالعه در انتقال تصوير در فركانس 7و 2 گيگاهرتز كه با تكنولوژي زمان يشرفت ميكند در آينده باعث بهتر شدنارتباطات راديوئي خواهند شد.

  بايد توجه كرد كه فعاليتراديوآماتورها فقط به مسائل فني محدود نميشود بلكه خيلي از راديوآماتورهاعلاقه چنداني به ساخت وسائل مخابراتي ندارند بلكه علاقه دارند با شخصديگري در كشور خود و يا در كشور ديگري ارتباط برقرار كنند تا از تجربياتشغلي و زندگي او استفاده كرده و يا گاهي فقط صرفا جهت گذراندن وقت باراديوآماتور كشور ديگر تماس برقرار مينمايد.

  در اكثر اوقاتراديوآماتور براي احترام و يا علاقه خودشان كه بتوانند بهتر و راحتتر بايك راديوآماتور كشور ديگر در باره او يا در باره تجربيات او صحبت كننداقدام به يادگيري زبان همديگر ميكنند چه به صورت كامل يا محدود.

  همينطورعلاقمند به دانستن موقعيت محل زندگي از جمله كشور و شهر آماتورهاي ديگر،آب و هوا و آداب و رسوم ملل مختلف ميباشند. حتي در بعضي مواقع مثلا يكپزشك در باره تجربيات پزشكي خود و يا يك كشاورز مجارستاني با يك كشاورزآرژانتيني در باره هرس درخت سيب يا پرورش دام و طيور اطلاعات ردو بدلميكنند.


  راديوآماتورها در مواقع ضروري بلحاظ اينكه خودداراي وسائل و تجهيزات مخابراتي هستند ميتوانند در مواقع اضطراري مانندزلزله، سيل و طوفان به كمك همشهري يا هموطنان خود شتافته و با برقراريشبكه مخابراتي موقت براي درخواست كمك و يا هماهنگي با گروههاي كمكرسانيآنان را ياري دهند. در اكثر كشورهاي جهان راديوآماتورها بصورت داوطلب باشهرداريهاي شهر خودشان ارتباط دارند و در مواقعي كه شهرداري احتياج بهبرقراري ارتباط ضروري خارج ار شبكه عمومي دارد، يا وقتي كه شبكه عمومي ازكارافتاده از اين افراد با تجربه استفاده ميشود و در مقابل شهرداريها بااطلاع از اينكه اين افراد در مواقع ضروري به كمك آنها خواهند آمد محلي رابراي تشكيل جلسات، نمايشگاه و يا محل ايستگاه راديوآماتوري و يا حتي درمواقعي كه امكان داشته باشد تجهيزاتي را در اختيار آنها ميگذارند و درمقابل اين راديوآماتورها با ترتيب دادن جلسات و دادن آموزش كمكرساني بهقدري از اهميت بالايي برخوردار است كه هر ساله در دنيا راديوآماتورها يكمسابقه در يك روز معين برگزار ميكنند و كليه آنها با دستگاههاي خود درخارج از شهرها يا در نقاط دور افتاده اقدام به تبادل پيغام مينمايند و بهراديوآماتورهائي كه بتوانند در مدت 10 ساعت از 24 ساعت با سادهترين وسيلهمخابراتي بدون استفاده از سيستم برق شهري بيشترين پيغامها را به دورتريننقاط مخابره كنند جوائزي داده ميشود. در اين روز صدها هزار راديوآماتوربه خارج از شهرها ميروند و با استفاده از وسايل ساده از قبيل بيسيم دستيو ثابت و با كمك وسايل حملونقل از قبيل موتور سيكلت و حتي دوچرخه، بالن،و غيره به مبادله پيغام ميپردازند و انجمنهاي راديوآماتوري هم باامكانات خودشان با انجمنهاي ديگر و افراد راديوآماتور ارتباط برقرارميكنند تا هم افراد در اين نوع ارتباطات اضطراري آموزشهاي لازم راببينند و هم به نواقص تجهيزات و يا نقاط كور ارتباطي منطقه خودشانپيببرند.

  اين آموزشها اضطراري به خوبي در سال 1964 در زلزلهآلاسكا و چند سال بعد زلزله مكزيكوسيتي مشهود بود و فعاليت كمكرسانيراديوآماتورها به قدري چشمگير بود كه رئيس جمهور آمريكا و همچنين رئيسجمهور مكزيك گروه راديوآماتورهايي كه از كشورهاي خارج براي برقراري ارتباطجهت كمكرساني جمع شده بودند را مورد تشويق قراردادند.

  در سال1959 براي اولين بار از ضربان خانم بيماري از يك كشتي در اقيانوس كبير كهعازم آمريكا بود بوسيله يك راديوآماتور ايتاليائي كه تصادفاً در كشتي بودبا يك راديوآماتور در كشور كانادا به صورت رله اطلاعات را به راديوآماتوردر شهر شيكاكو ارسال كرده و پس از بررسي دستور درمان براي دكتر كشتي ارسالميشود جالب توجه است كه همين عمل ارسال اطلاعات بزشكي ضربان قلب يااطلاعات مغزي را براي آزمايش و بهرهبردراي از يك آمبولانس در حال حركت درلوسآنجلس به وسيله ماهواره راديوآماتوري اسكار 5 به يك بيمارستان در كشورآلمان ارسال ميدارند و بدين وسيله راديوآماتورها توانستند از ماهوارهاسكار 5 جهت پيدا كردن موقعيت كسي كه در يك مكان دور افتاده احتياج به كمكدارد استفاده كنند از اين نمونه فعاليتهاي انساني ميتوان هزاران نمونهنام برد كه در اين زمان نميگنجد.

  تلفنهاي همراه امروزه نتيجهتجربيات برقراري ارتباط شبكههاي رله در بلنديها و يا قلهها بابيسيمهاي دستي راديوآماتورها كه از طريق اين رلهها متصل به يك يا چند خطتلفن بودند و با محل كار يا خانه خودشان ارتباط برقرار ميكردند ميباشد.درآمريكاراديوآماتورها با دريافت مجوز نصب اين رلهها بايد يك كانال دراختيار پليس مبارزه با مواد مخدر جهت برقراري ارتباط بگذارند كه به اينوسيله پليس بدون پرداخت مبلغي، صاحب يك شبكه سراسري ميشود. امروزه باپيشرفت وسايل و امكانات مخابراتي راديوآماتوري از اين رلهها براي كارهاياضطراري مانند درخواست آمبولانس جهت تصادفات در جادهها يا در مواقعگردباد و طوفان استفاده ميشود و درمواقع عادي از اين رلهها براي ردوبدولكردن پيغامهاي دوستي و آموزشي توسط راديوآماتور استفاده ميشود. يكي ازاهداف راديوآماتوري تربيت اپراتور راديوآماتوري ميباشد كه حتي امروزه باپيشرفت ارتباطات در كشتيها و هواپيماها به خصوص در سفارتخانهها مورداستفاده قرار ميگيرد. به خاطر داريد كه چند ماه پيش در اثر غرق زيردريايي شوروي سابق تنها ارتباط با افراد گرفتار شده قبل از مرگ در اينزيردريائي به وسيله ارتباط تلگرافي مورس با زدن علائم مورس به بدنه اينزير دريائي انجام شد.

  سالانه راديوآماتورها مسابقههايي برگزارميكنند كه باعث ميشود آنان در امر ارسال پيغامها با استفاده ازتكنولوژي جديد ورزيده شوند. اين مسابقات از طرف آماتورهاي كشورهاي مختلف وانجمنهاي راديوآماتوري به صورتهاي مختلف با جائزههاي نفيس ترتيب دادهميشود. مثلا راديوآماتورهاي كشور ژاپن در آخرين هفته روز تعطيلي فصلپائيز مسابقهاي دارند كه هر ساله صدها راديو راديوآماتور در سراسر جهاندر آن شركت ميكنند. در اين مسابقه فردي كه بتواند بالاترين امتياز رابدست بياورد از كشور ژاپن يك ايستگاه كامل ارتباطي شامل گيرنده، فرستنده،آنتن و كامپيوتر با مقدار زيادي ملزومات دريافت ميكند. آماتوري كه بتواندبا آماتورهاي خارج از قاره آسيا ارتباط برقرار كند براي هر ارتباط 3امتياز دريافت و اگر سن راديوآماتوري كه با آن تماس گرفته از 70 سال بيشترويا از 13 سال كمتر باشد 6 امتياز دريافت ميكند و هرچه با كشورهاي بيشتريارتباط برقرار نمايند امتياز بيشتر بدست ميآورند و اگر همين كار را درباندهاي ديگر راديوآماتوري انجام بدهد امتيازهاي ديگري خواهند گرفت. يامسابقهاي كه كشور اوكراين هر ساله ترتيب ميدهد ميبايد يك پيغام سه حرفيرا به يك ايستگاه ديگر مخابره كنند و راديوآماتوري كه بتواند تعداد زيادياز اين پيغامها را دريافت و مخابره كند امتياز بيشتري بدست ميآورد. نوعديگر اين مسابقهها بدين صورت است كه راديوآماتوري كه بتواند با قدرت كمبا تعداد زيادي راديو آماتوري كه آنها هم با قدرت كم كار ميكنند در خارجاز قاره خودشان تماس برقرار كند و بالاترين امتياز را بياورد جوائزي اهداميشود در بعضي كشورها مسابقاتي كه در اصطلاح به آن خرگوش و روباه ميگويندبرگزار ميشود. و به اين صورت است كه فرستنده ضعيفي را در گوشهاي ازمحدوده وسيع پنهان نموده وآماتورها بايد با گيرندههاي ساخت خود مكان دقيقآن را مشخص نمايند و به نفرات برگزيده كه در مدت زمان كمتري بتوانند موفقبه اين عمل شوند جوائزي اهدا ميشود و اهميت آن در اين است كه آماتورهابراي پيداكردن سريعتر محل فرستنده كم قدرت بايد با اتكا به تجربيات خود وساخت گيرندههاي حساس و نيز آنتنهاي جهتي دقيق محل آن را بيابند.

  ازطرف ديگر اكثر كشورها مانند ايتاليا، كره، برزيل و حتي تبت براي اينكهراديوآماتورها با راديوآماتورهاي آن كشورها ارتباط برقرار كنندگواهينامهها و يا جوائزي اهدا ميدكنند. مثلاً آماتوري كه بتواند دوارتباط با 10 ايالت مجارستان برقرار كند يك گواهينامه دريافت ميكند و اگراين تعداد به 15 ايالت برسد يك گواهينامه ديگر برقرار ميكند. كشور رمانيگواهينامه به صورت مدال به رنگ طلا و نقره و برنز ميدهد. يكي از اينگواهينامهها از طرف كميتهاي براي آماتوري كه بتواند با 100 كشور ارتباطبرقرار كند صادر ميشود كه اين گواهينامه افتخار زيادي براي هر آماتورميباشد. در فن و تكنولوژي راديوآماتوري داشتن اين گواهينامه مانند دريافتجايزه اسكار ميباشد و افتخار يك راديوآماتور در اين است كه به بالاترينحد از نظر تكنولوژي در سختافزار و نرم افرار نائل شود. [/JUSTIFY]

 4. #4
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: رادیو آماتوری

  رادیو آماتورها و سوانح ملی
  بروزسوانح بزرگ اعم از طبيعی نظير سيل، زلزله، آتشفشان يا سوانح بشری نظيرانفجارات هسته ای، جنگهای داخلی و غيره هميشه از دغدغه های بزرگ بشر درطول تاريخ بوده و تلاشهای فراوانی جهت کاهش خسارات و تلفات اين سوانح صورتپذيرفته است. همزمان با تلاشهای انجام شده جهت جلوگيری از وقوع چنين حوادثناگوار، تلاشهای زيادی نيز صورت گرفته تا اگر به هر دليل اينگونه حوادث رخدهند بتوان خسارات و لطمات ناشی از آنها را به حداقل رساند.
  يکی ازمهمترين عوامل کاهش خسارات اين حوادث، گزارش سريع و صحيح وضعيت به مقاماتمسئول و نيز ايجاد هماهنگی بين نيروهای امدادی بعد از بروز حادثه می باشد.از آنجا که معمولا" بعد از وقوع اين حوادث، کليه زيرساختهای اساسی شهرینظير مخابرات، تخريب و يا غيرفعال می شوند لذا يک سيستم کارآمد و سريعارتباطی در اين مناطق يک گام اساسی و نیز یک شرط لازم برای موفقيتهای بعدیدر امر کمک رسانی به حساب می آید. اهميت ارتباطات اضطراری و نقش آن درفعاليت های امدادی به حدی است که سازمان جهانی مخابرات (ITU) دهها کنفرانسمنطقه ای و بين المللی را در اين خصوص برگزار کرده و قطعنامه های مختلفیبين کشورها به امضاء رسانيده است. همچنين گروههای خاصی برای بررسی اينموضوع خصوصا" در بخش های ITUR و ITUD تشکيل شده است. يکی از مهمترين خروجیهای اين گروهها و زيرشاخه های مرتبط با ارتباطات اضطراری، کتاب جامعارتباطات اضطراری می باشد که توسط گروه مطالعاتی 2 بخش ITUD تهيه شده است.
  راديو آماتورها و سوانح
  راديوآماتوریيکی از سرويسهای شناخته شده و قديمی در ITU می باشد که دارای مشخصات وويژگيهای منحصر بفردی در بين بقيه سرويسهای راديويی است.
  قابليت هایخاص راديوآماتورها آنها را به مهمترين و کاراترين ابزار مخابراتی در هنگامبروز سوانح بزرگ تبديل نموده است. راديوآماتورها می توانند در هنگام بروزسوانح نقش يک سرويس عمومی را ايفا نمايند. مهمترين خصوصيت اين سرويس درجهبالای استقلال و انعطاف پذيری و نيز نياز به منابع بسيار محدود فنی وانسانی می باشد که آن را به کارآترين ابزار مخابراتی اضطراری تبديل مینمايد.
  اولين قابليت اين سرويس در هنگام بروز يک سانحه، توانايي آن درفراهم نمودن يک کادر فنی متخصص و آموزش ديده و دارای مهارت های عملی میباشد. اين نيروها می توانند انواع سيستمهای راديويی را آماده و قابلکارسازند. اکثر اين کاربران شرايط مشابهی را جهت راه اندازی يک سيستمراديويی با حداقل امکانات و شرايط نامناسب تجربه کرده اند.
  از آنجاييکه کشورها بجای تخصيص يک فرکانس خاص، باندهايي را به اين کاربران اختصاصداده اند لذا آنها دارای مهارتهای بی نظيری در مباحث انتشار امواجراديويی، طراحی و نصب آنتنها و روشهای حذف تداخلات و در نهايت ايجاد يکارتباط سالم راديويی در بدترين شرايط فنی را دارند. نيز از آنجا که اينکاربران مالک تجهيزات فنی و مخابراتی خود می باشند لذا نهايت صرفه جويي دراستفاده از اين سيستمها و نيز نحوه بهترين استفاده از باتری ها را آموختهاند.
  با توجه به موارد فوق کشورها حداکثر استفاده را از اين قابليت هابرده و با مديريت قبلی و هماهنگی بسيار ساده با اين کاربران توانسته انددر مواقع اضطراری عدم وجود يا ضعف سيستمهای مخابراتی (overloading) ملی راپوشش داده تا پياده سازی يک سيستم کارآمد که معمولا" چند هفته ای بطول میانجامد، يک سيستم ساده ولی کارآمد مخابراتی را در لحظات اوليه ولی حياتیبحرانها در اختيار داشته باشند.
  موارد زير بعضی از فعاليت های اين گروهکاربران را در مواقع اضطراری در بعضی از کشورها شرح می دهد. اميد است کهبا گسترش و مديريت صحيح سرويس راديوآماتوری در کشور، ايران نيز بتوانند ازقابليت و منافع بی شمار اين سرويس در مواقع اضطراری بهره مند شود.

  هند:
  در29 اکتبر سال 1999 در ايالت Orissa در سواحل شرقی هند توفان سهمگينی باسرعت بيش از 300 کيلومتر باعث خرابی و آب گرفتگی بخش وسيعی از اين ايالتشده و حدود 1300 روستا به کلی تخريب شد، تمام راهها و جاده ها غيرقابلاستفاده شده، خطوط انتقال قدرت و نيز ايستگاههای مخابراتی بکلی تخريبشدند. بعلت عدم وجود تجهيزات زيربنايي اوليه هيچ اطلاعی از وسعت خرابی،نوع کمکهای لازم ومحل نيازها در دسترس نبود. در 30 اکتبر (يکروز بعد ازحادثه) راديوآماتورهای هندی(انجمن ARSI) با تجهيزات مخابراتی HF و VHF خودبا وسايل شخصی يا به کمک دولت به محل حادثه رفته و به نصب ايستگاههای خودپرداختند. در شهر اصلی ايالت (Bhubaneshwar) تنها دو خط تلفن قابل استفادهوجود داشت. راديوآماتورها يک ايستگاه اصلی را در محل ساختمان مخابرات اينشهر بر پا نمودند. و بقيه ايستگاهها در کل ايالت پراکنده شدند. باارتباطاتی که توسط راديوآماتورها برقرار شد، کمکهای هوايي تا حد زيادیبصورت کاملا" هوشمندانه و صحيح بدست نيازمندان اضطراری آن رسيدند بطوريکهتوزيع دارو و کمکهای اوليه در يک حد استاندارد بين تقريبا" تمامی حادثهديدگان پخش شد. در سه هفته اول حادثه تنها وسيله ارتباطی ايالت،راديوآماتورها بودند که به بهترين وجه و با کمترين هزينه و امکاناتتوانستند نياز ارتباطی منطقه را رفع نمايند و کمک بسيار قابل توجهی درکاهش تلفات انسانی داشته باشند.

  بنگلادش:
  در 19 می سال 1997توفان سهمگينی با سرعت 250 کيلومتر سواحل جنوبی بنگلادش را بشدت تخريبنمود و خسارات زيادی به منازل و تاسيسات زيربنايي خصوصا" تجهيزات مخابراتیوارد آورد. اعضای انجمن راديو آماتوری بنگلادش (BARL) با هماهنگی صليب سرخو ديگر سازمانهای غيردولتی به کمک حادثه ديدگان شتافتند و توانستند بااستقرار يک ايستگاه اصلی در داکار (Dhakar) و ايستگاههای ديگر در مناطقحادثه ديده با برقراری ارتباطات HF و VHF به صورت سيار و ثابت تا حد زيادیبه مديريت امداد و اطلاع از وضعيت منطقه کمک نمايند.
  در همين ارتباط کتابی نيز تحت عنوان (BARL plays laudable role during cyclone) منتشر شده است.

  درهمين راستا همچنین می توان به زلزله بزرگ 17 ژانويه سال 1995 در شهر کوبهژاپن اشاره نمود که حدود 100000 منزل مسکونی ويران شد و در آن حادثهراديوآماتورهای ژاپنی (JARL) کمکهای شايانی به امر ارتباط در لحظات وروزهای اوليه حادثه نمودند.
  نيز زلزله 21 سپتامبر 1995 کشور تايوانمورد ديگری است که انجمن راديوآماتوری آن کشور (CTARL) کمکهای شايانی جهتامداد رسانی انجام دادند.

  با در نظرگرفتن کاراییرادیوآماتورها،بسیاری کشورها انجمنهای خاصی را جهت هماهنگی این کاربرانبرای مواقع ضروری تدارک دیده اند. این انجمنها یا بعنوان زیر مجموعهانجمنهای رادیوآماتوری بوده و یا اینکه خود نهاد مستقلی می باشند. مواردزیر مثالهایی از این انجمنها می باشد:

  ژاپن: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  اولينگروههای راديوآماتوری در ژاپن از سال 1925 شروع به کار نمودند ولی انجمنراديوآماتوری ژاپن (JARL) در سال 1926 شروع به فعاليت نمود و در سال 1927حدود 10 ايستگاه راديوآماتوری از دولت ژاپن اجازه فعاليت گرفتند. اينانجمن در حال حاضر حدود 4/1 ميليون نفر عضو دارد که حدود نيمی از کلکاربران راديوآماتوری در کل دنيا می باشد.
  انجمن JARL دارای وظايفمختلفی نظير انتشار بولتن های خبری، پخش کارتهای GSL، برگزاری سمينارهایآموزشی و نيز عمليات نجات می باشد. در هنگام بروز يک سانحه، کليهايستگاههای راديوآماتوری توسط این انجمن سريعا" مطلع شده و با هماهنگیکاملی که توسط انجمن برقرار می شود به کمک سانحه ديدگان می شتابند. انجمنJARL همچنين عضو کميته ارتباطات اضطراری در بحرانهای ژاپن می باشد که توسطوزارت پست وارتباطات رهبری می شود. همچنين اين انجمن مانورهای امدادیمخابراتی را در مقاطع زمانی خاص در نقاط مختلف ژاپن برگزار می نمايد تاميزان آمادگی و کارايي راديوآماتورها را در حين بحرانها بالا ببرد.

  هنگ کنگ: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  انجمنراديوآماتوری اين کشور به نام HARTS معروف است. اين انجمن نيز دارای قسمتويژه ای جهت ارتباطات اضطراری می باشد. اما چون مشکل خاصی در اين کشور ازلحاظ حوادث طبيعی وجود ندارد اين بخش بيشتر به برقراری ارتباط جهتسازمانهای خيريه بين المللی کمک می نمايد که در صدد بازديد از مناطق بسيارفقير و دور از دسترس خصوصا" در کشور چين هستند. از جمله سازمانهايی کهانجمن HARTS جهت آنها ارتباط برقرار کرده به شرح زير است:
  Sowers Action, Oxfam Hong Kong, Society for the promotion of Hospice Care, Green Power Raleigh International
  فعاليتهایانجمن راديوآماتوری اين کشور جهت فراهم کردن ارتباطات در مناطق بسيار دورجهت اين سازمانها از سال 1996 تاکنون در سايت اين سازمان با جزئيات کاملبيان شده است که بررسی آن می تواند حجم و اهميت اين فعاليتها را آشکارسازد.

  استراليا: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  کشوراستراليا دارای يک انجمن کاملا" مجزا برای ارتباط اضطراری با استفاده ازراديوآماتورها به نام wicen می باشد. انجمن wicen عضو سازمان ملی نجاتاستراليا است که تاکنون در موارد فراوانی به نجات حادثه ديدگان شتافته کهاهم آنها به شرح زير است:
  ( توفان تريسي) Cyclone Tracy
  (آتش سوزی مزارع نارنجی) Orange Bushfire
  (زمين لرزه نيوکاسل) New Castle Earthquake
  (آتش سوزی در مزارع سيدنی) 1994 Sydney & Central Coast bushfire
  (طوفان ها) Storms
  (ريزش کوه تردبو) Thredbo Landslip

  درتمامی اين موارد که سيستم های ارتباطی از بين رفته بودند، انجمن wicen بااستفاده از راديوآماتورهای عضو توانسته است ارتباطات اضطراری را در لحظاتاوليه ( تا چند روز بعد از سانحه) برقرار نمايد و از اين طريق کمک شايانیدر مهار ضايعات و کمک به آسيب ديدگان بنمايد که بارها اين انجمن از طرفدولت تقدير نامه های ملی دريافت کرده است. لازم به ذکر است فعاليتهای اينانجمن در زمينه کمک های ارتباطی در لحظات حساس بسيار گسترده شده است.
  بررسیسايت اين انجمن می تواند گوشه ای از فعاليتهای چشمگير اين انجمن را درمواقع حساس و بروز حوادث نشان دهد. تعداد حوادث رخ داده در کشور استراليااز سال 2000 تاکنون به دهها مورد بالغ می شود که در تمامی آنها انجمن فوقنقش اساسی را در تبادل اطلاعات در لحظات اوليه ايفا نموده است.

  نيوزيلند: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  انجمنراديوآماتوری اضطراری کشور نيوزيلند که با نام AREC شناخته می شود همکاریبسيار نزديکی با پليس و سازمان نجات و امداد اين کشور دارد. فعاليتهای اينانجمن به دو گروه تقسیم می شود:
  گروه اول: برقراری ارتباط جهت تيم های امدادی، پليس و تحقيقاتی در مناطق بسيار دورافتاده و بدون سيستم های رايج ارتباطی.
  گروه دوم: برقراری ارتباط هنگام بروز سوانح طبيعی
  بعداز زلزله نپيير (Napier Earthquake) و کمکهای شايانی که راديوآماتورها درروزهای اول حادثه جهت ايجاد ارتباطات ارائه نمودند انجمن AREC تشکيل شد.
  اينانجمن همچنين دارای دستورالعمل (کتابچه) خاصی است که به کليهراديوآماتورها ارائه شده تا در هنگام بروز سانحه طبق اين دستورالعمل، عملنموده و سازمان بتواند سريعا" نيروها را مديريت و با هماهنگی کامل حداکثراستفاده را از راديوآماتورها بنمايد. وب سايت اين انجمن اطلاعات بسيارمفيدی را در ارتباط با فعاليتهای آن در اختيار قرار می دهد.

 5. #5
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: رادیو آماتوری

  استفاده موثر از سرويس راديوآماتوری در بلايای طبيعی  مقدمه
  واقعهسونامی در 26 دسامبر 2004 تراژدی و تخريب بسياری در آسيا پديد آورد. اينواقعه نياز به بازبينی اقدامات لازم برای آمادگی بهتر و اخطار به موقع درموارد آينده را به ما گوشزد می نمايد.
  اين نوشته مروری بر همکاری سرويسراديو آماتوری با نهاد های امدادی می باشد و پيشنهاد تغييراتی در آرتيکل25 مقررات راديويی را می دهد تا سرويس های راديوآماتوری بتوانند به عنوانيک عامل ارتباطی بهنگام اخطار و امداد در بلايا بکار گرفته شوند، برای اينمنظور شايد لازم باشد قوانين ملی نيز بازنگری شوند.

  پيش زمينه
  امروزهفناوری های پيشرفته، ارتباط آنی را فراهم می کنند ليکن اين شبکه ها به شکلرو به تزايدی آسيب پذير می باشند. در مقابل، ارتباط و تجهيزاتی که توسطراديوآماتورها بکار می رود تحت کنترل مستقيم اپراتورهای آنهاست و بستگی بهزيرساخت ارتباطی ندارد. بنابراين سرويس آماتوری اولين و در مواقعی تنهاتدارک گر ارتباط ناحيه سانحه ديده با بقيه دنيا بوده است.
  در ژانويه2005، بخش توسعه مخابرات آی تی يو (ITU-D) کتاب مرجع ارتباط در مواقعاورژانس برای کشورهای در حال توسعه را چاپ نمود ( چاپ دوم). اين کتاب توسطگروه مطالعاتی 2، ITU-D مورد قبول واقع شده بود. اين کتاب کاملا" مناسببوده و فصل پنجم آن مربوط به سروس راديوآماتور می باشد، در آنجا فرکانس هاو مدهايي که می توانند توسط اين سرويس بکار گرفته شوند و همچنين اقدامعملی لازم شرح داده شده است.

  راديوآماتور و امداد در واقعه سونامی
  دراين تراژدی سرويس آماتوری يک سرويس امدادی ارائه داد. در بسياری از گزاشهای خبری به اين فعاليت اشاره شده است. يکی از آنها در اخبار اقتصادی آنلاين سريلانکا به تاريخ 29 دسامبر 2004 گزارش شده است.
  اپراتورهایراديوآماتور سريلانکا سرويس های خود را به هر مکانی که نياز به سرويس هایارتباطی دارد، تقديم می نمايد. تا روز گذشته انجمن راديويی سريلانکا يکلينک موج کوتاه بين هامبانتوتا و دفتر امدادرسانی نخست وزيری در تمپل تريزو ديگر دفاتر امدادی دولتی منطقه آسيب ديده برقرار نموده است. اغلباينگونه ارتباطات راديوآماتوری، تنها ارتباط موجود ناحيه بلا زده با ديگردنيا بوده است. يک فرستنده- گيرنده کوچک روميزی با خروجی چند صد وات میتواند حتی ارتباط بين دو کشور با چند صد مايل فاصله را برقرار سازد.
  مثال ديگر روزنامه ملی هند بنام هندو در 30 دسامبر 2004 گزارش داد ( اين گزارش در واشنگتن پست سوم ژانويه 2005 نيز آمده است):
  "هنگاميکه چهار اپراتور راديوآماتور چند هفته پيش به جزاير آندامان ونيکوبار رسيدند، نمی دانستند که وسيله تفريح آنها تنها نجات دهنده زندگیدر اين جزاير شود. آنها در تماس بودند که لرزش ها شروع شد، رهبر تيم مشغولصحبت با يک استراليايي توسط راديو بود. او می گويد صدای استراليايي يکلحظه شدت گرفت و سپس خاموش شد. جزيره توسط زلزله و امواج تخريب شد. تلفنها از کارافتادند، برق هم رفت و زندگی در اين دو جزيره در گيجی حادثه دچارايست شد. امواج هوايي نيز خاموش بودند، سکوت بلندی بود، آماتورهای جهان دربهت بودند که تيم، نجات يافته يا نه. باری دو ساعت بعد به شکلی باورنکردنیامواج آنها دوباره در فضا پخش شد. هرگونه وسيله ارتباطی از بين رفته بود.آنها تنها کسانی بودند که تا چندين ساعت بعد تنها لينک اين جزاير را بادنيای بيرون برقرار کردند".

  انجمن راديوآماتور هندوستان چنين گزارش داد:
  اولينلرزش ها در زلزله سوماترا در منطقه چنای در ساعت 30/6 بيست و ششم دسامبر2004 احساس شد. در آن موقع تنها، ترس حکمروايي می کرد. تا ساعت 9، سونامیسواحل ما را در نور ديد و
  گزارش ها رسيدند. در بندر بل اير دستگاهUV4 Dxploration نيز لرزش را احساس کرد ليکن اندکی بعد خاموش شد تا توسطباطری کارش را شروع کند. از آن زمان تيم چهارنفره تنها وسيله ارتباط باکشور بودند. بعدا" در جزاير کوچک تر از Car Nicobar استفاده کردند وايستگاه بل اير اطلاعات را به مقامات رله می کرد. در اين بين گروه بره هاايستگاههايي را در ولانگانی، ناگاپاتينام، کادولور و ديگر مکانها راهاندازی نمودند و هنگاميکه خطوط زمينی و تلفن های سلولی توسط ترافيک سنگينقفل شده بودند، اين دستگاهها مفيد و مفيدتر شدند. ترافيک عمدتا" روی HF درMHz7 و MHz14 بود ( با توجه به مسافت ها) ليکن از VHF برای ارتباط بينايستگاههای مختلف محلی کمک گرفته شد."

  تغييرات انجام يافته در WRC-03:
  تراژدی دسامبر 2004 نشان داد که امداد رسانی به ارتباطات بين المللی نياز دارد. قبل از
  WRC-03 ارتباط بين المللی توسط سرويس راديوآماتوری ممنوع بود، مگراينکه ترتيب خاصی بين کشورهای مربوطه برقرار می گرديد.
  اينمحدوديت باعث محدوديت در قوانين ملی کشورها در مورد سرويس آماتوری شده بودو شايد هنوز هم هست. در WRC-03 اين محدوديت با قانونی جديد عوض شد کهدوباره تأکيد می کند راديوآماتوری به عنوان منبع ارتباطی بهنگام بلايا میباشد. آن کنفرانس ماده 2503 را به صورت زير تصويب نمود:


  "راديوآماتوری می تواند فقط در وضعيت اورژانس و امداد رسانی، ارتباط بينالمللی به نفع کشور ثالث برقرار نمايد. هر کشور می تواند کاربرد اين مادهرا در محدوده مرزهای خود تعيين نمايد."

  از WRC-03 به بعد نه لازم ونه مناسب است که کشوری حتی با کشور ديگر مشاوره کند تا ايستگاههایراديوآماتور دو طرف با يکديگر ارتباط بين المللی داشته باشند. البتهوضعيتی که ايستگاه راديو آماتور در کشوری نتواند طبق قوانين ملی با ديگرکشورها ارتباط برقرار کند، گرچه در کشور ديگر اين کار مجاز شمرده می شود،پيش آمده است.

  قوانين ملی:
  WRC-03 ماده جديد A2509 را پذيرفت که بيان می دارد:
  "کشورها ترغيب می گردند در مورد اقدام های لازم برای ارتباط ايستگاههایآماتوری خود و ارتباط با ديگر کشورها در امداد رسانی شرکت نمايند."

  کشورهائيکهاز ماده فوق استفاده کنند وسيله بسيار مناسبی را در امدادرسانی برگزيدهاند. اين تجربه می تواند تمرين يک آماتور برای فرستادن پيام روی شبکهاورژانس دولتی، يا سازمان شناخته شده مثل صليب سرخ و يا ارتباط يک مسابقهقايقرانی و غيره باشد. کشورها ترغيب می گردند مناسبترين و بامعناترينسرويس راديوآماتوری را در کشور خود تدارک ببينند.

  نتيجه:
  قوانينملی که حاوی ممنوعيت ارتباطات راديوآماتورها به نفع کشور سوم می باشندبايستی طبق مصوبه کنفرانس جهانی ارتباطات راديويی سال 2003 تغيير کنند.
  قوانينملی جديدی که ممکنست نياز باشد بايستی تدوين گردد. توجه به تغييرات انجامشده توسط WRC-03 روی آرتيکل 25، با توجه به وقايع اخير، و بازنگری درقوانين ملی بسيار مفيد خواهد بود.  [JUSTIFY]برگرفته از سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی[/JUSTIFY]

 6. #6
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: رادیو آماتوری

  رادیو آماتورها به چند طریق با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند؟

  SSB Phone: این روش بوسیله تبادل صدا از طریق میکروفون صورت میگیرد


  >>>DIGITAL MODE<<<

  - RTTY : رادیو تله تایپ شباهت زیادی به همان چت کردن دارد با این تفاوت که انتقال اطلاعات از طریق امواج رادیویی صورت میگیرد.


  - SSTV : از این روش برای انتقال تصویر استفاده میشود.

  درزیر چند نمونه از تصاویری که خودم بوسیله دستگاه ابتدایی و دست ساز خودماز کشورهای ژاپن اوکراین روسیه و قزاقستان گرفته ام را مشاهده میکنید.

  گفتنیاست که این تصاویر با وجود مقدار زیادی نویز دریافت شده است که قاعدتا دراماکنی که نویز کمتری وجود دارد تصاویر بهتری دریافت و همینطور ارسالمیشود.


  -EME : به این روش EARTH MOON EARTH یا MOON BOUNCE گفته میشه که رادیوآماتورها با تاباندن امواج به کره ماه، با آنسوی کره صحبت میکنند.

  -LOW ORBIT SATELLITE : در این روش ماهواره های آسنکرون که در مدارهایپایینی هستند نقش رله را بازی کرده و ارتباط با آنسوی کره را فراهم میکند.  بذارید یه واقعیت تلخ رو براتون در این مورد بگم:


  میگنموقعی که خانم انوشه انصاری در ایستگاه فضایی بوده، زمانیکه بالای ایرانمیرسه از طریق بیسیم درخواست تماس میده تا با رادیوآماتورهای ایران ارتباطبرقرار کنه، ولی هرچی درخواست میده کسی جوابشو نمیده.

  حیوونکی حالا فکر میکرده رادیو آماتورهای ایران منتظرن و تجهیزات خودشونو آماده کردن تا با خانم انصاری تماس برقرار بکنن!

  خودتون حدس بزنید جلوی اونهمه فضانورد خارجی چقدر کوچیک شده.


  درباره رادیو آماتوری باید بگم که این کار اصلا غیر قانونی نیست.

  توی تمام دنیا سازمانهایی هست که از رادیو آماتورها حمایت میکنه و به اونا لایسنس میده.

  توی ایران هم هست اما بخوبی جاهای دیگه از رادیو آماتورها حمایت نمیکنه.  ولیچیری که میدونم اینه که با توجه به اینکه تمامی قطعات مربوط به رادیوآماتوری در ایران موجوده، بنابراین چنانچه دستگاهتونو خودتون ساخته باشید،نه کسی میتونه از شمابگیره نه اینکه مزاحم فعالیتتون بشه، چون شما داریدیه کار علمی میکنید.

  این رو هم بدونید که مارکونی مخترع رادیو ،مخترع مدولاسیون ssb و خیلی چیزهای دیگه هم رادیو آماتور بودن و فلسفهحمایت از رادیوآماتورها هم همینه.

  به امید اینکه سازمان هم از رادیو آماتورها بخوبی حمایت کنه و مجوز بده.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. رئال، کاروالیو را می خواهد
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۰۶ تیر ۸۸, ۱۹:۴۶
 2. اینتر در یک قدمی خرید دکو و کاروالیو
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار دنیای فوتبال
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۲۶ خرداد ۸۸, ۲۰:۴۳
 3. ***چگونه فلش را تبدیل به درایو ثابت کنیم؟***
  توسط SAREH در انجمن اموزش کاربردی نرم افزار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۴ آبان ۸۷, ۰۷:۵۷
 4. جان واریو: در هفته سوم می توانستم برای استقلال بازی کنم.
  توسط YAS در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۲ شهریور ۸۷, ۲۰:۴۷
 5. اولین ویدیو پروژکتور جیبی جهان عرضه شد
  توسط mina در انجمن بایگانی اخبار علمی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۸ اردیبهشت ۸۷, ۰۱:۳۱

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •