وازلین یا
پترولئین
یا چربی معدنی از تصفیهروغنهای سنگین نفت که باقیمانده تقطیر در ۳۶۰ درجه گرما است به دستمیآید. برای غلیظ کردن وازلین غالباً آن را با کمی پارافین مخلوطمیکنند. وازلین جسمی است سفید رنگ به غلظت چربی خوک. در بازار وازلینهایزرد یا قهوهای رنگ نیز یافته میشود که برای داروسازی مناسب نیستند. نوراز وازلین عبور نمیکند و اندکی
فلوروسانس
دارد بخصوص اگر آن راذوب کنند. بی بو و بی مزه است ولی اغلب هنگامی که آنرا گرم میکنند کمی بواز آن استشمام میشود. اگر مقدار کمی از آن را بامیلهای بردارند بصورترشتهای کشیده میشود. وزن مخصوص آن در دمای ۲۰
درجه سانتیگراد
۸۳۰/۰ تا ۹۰۰/۰ است و در ۳۸ تا ۴۲ درجه ذوب میشود.
بین ۳۶۰ و ۴۴۵ زینه تقطیر و تبدیل به
هیدروکربورهای
جامد و مایع و گاز میشود در آب،
الکل اتیلیک
و
گلیسرین
غیرمحلول است در مخلوطی از یک قسمت اتر یا
کلروفرم
و نیم قسمت بنزین با
سولفوردوکربن
حل میشود.