دستگاه کیپ به عنوان مولد کیپ هم نامیده میشود ،دستگاهی برای تولید گاز از واکنش میان مایع و یک جامداست.از سه بخش تکیلشدهاست.بخش بالایی،مخزن مایع است،که به بخش پایین وصلگردیدهاست.در بخشمیانی ،جامد قرار دارد و دارای شیر خروجی گاز نیستهست.هنگامی که گاز آزادمیشود.سطح مایع بالا میآید و با جامد وارد واکنش میشود.بستن شیر ،مایعرا بخش پایین میراند و واکنش متوقف میشود.