باروت بیدود نوعی باروت است که برخلاف باروت سیاه پس از سوختن دود ایجاد نمیکند. باروت بیدود از
نیتروسلولز
(
پنبه باروتی
) و نیتروگلیسیرین ساخته شده است.
علت بیدود بودن این باروت کامل انجام شدن فرایند اکسیداسیون در جریان سوختن است، زیرا درجریان تجزیهٔ
نیترو گلیسیرین
اکسیژن آزاد تولید میشود؛ در حالیکه باروت سیاه مقدار زیادی (تقریباً ۶۰٪) خاکستر (دود) تولید میکند.
باروت بیدود تقریباً در همه فشنگهای امروزی بکار میرود.