آب فوق خالص به آبهای خالص تر از
آب مقطر
که
هدایت الکتریکی
آنها کمتر از ۲ میکرو زیمنس بر سانتیمتر باشد اطلاق میشود. حداکثر خلوصآب ازنظر هدایت الکتریکی تا ۰٫۰۵۶ میکرو زیمنس میتواند برسد. غالبا درزمان کنترل آب خالص بجای محاسبه هدایت الکتریکی از واحد مقاومت الکتریکیکه بر حسب مگااهم و معکوس میکرو زیمنس است استفاده میشود. به این ترتیبمقاومت الکتریکی آب فوق خالص با هدایت الکتریکی ۰٫۰۵۶ میکروزیمنس ۱۸ مگااهم است.
آب فوق خالص ازطرفی به آب
دیونیزه
ای گفته میشود که در پروسه تولید مراحل حذف ذرات غیر یونی کلوئیدی و باکتری یا ویروس و
مواد آلی
که به شکل غیر یونی ممکن است در آب اولیه بودهاند به وسیله فیلتراسیون از آب اولیه حذف شده باشند.
چراکه در سیستمهای دیونایزر خصوصا در روشهای قدیمی صرفا از ف_*ل_ن*__رهایرزینی کاتیونی و آنیونی استفاده میشدهاست که در آنصورت فقط حذف ذراتیونی مورد توجه قرار داشتند.
در سیستمهای جدید دیونایزر (آب خالص ساز)از فیلترهای ULTRA FILTER و NANO FILTER و R.O که ذرات تا سایز ۰٫۰۰۰۱میکرون را غربال میکنند استفاده میشود.
به این ترتیب با تلفیق این فیلترها با یک سیستم دیونایزر میتوان به یک آب فوق خالص دست یافت این آب در کلیه آزمایشهای HPLC و
نانوتکنولوژی
و تحقیقاتی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.