بالا، اينديانا جونز،نابودگر4، جانسخت4 و...تلويزيون در سه شنبه آخر سال 11 فيلم ديدني پخش ميكند

خبرگزاري فارس: شبكههاي مختلف سيما در سه شنبه آخر سال 11 فيلم و انيميشن شاخص دنيا را پخش ميكنند.

بهگزارش خبرگزاري فارس به نقل از ستاد اطلاع رساني فيلمهاي نوروزي،فيلمهاي سينمايي "مسابقه "، "عصر يخبندان3 "، "آسترو "، " پرواز "، "فرود"، "نقطه انهدام "، "نابودگر4 "، "شكارچيان ذهن "، "منطقه9 "، "جان سخت 4" و "اينديانا جونز و قلمرو جمجمه بلورين " در آخرين سه شنبه سال 88 ازشبكههاي سيما روي آنتن ميرود.
بنابراين گزارش، مشخصات فيلمهاي سه شنبه 25 اسفندماه به شرح زير است:

**مسابقه
فيلم سينمايي "مسابقه " سه شنبه 25اسفندماه ساعت 17 از شبكه يك سيما پخش ميشود.
درسال 2012، اوضاع اقتصادي آمريكا به شدت درهم ريخته، جرم و جنايت گسترشزيادي پيدا كرده است، به همين دليل زندانها از مجرمين پر شده است. عدهاياز افراد سودجو، زندانهاي خصوصي داير كردهاند و زندانهاي خطرناك را درآنجا نگهداري ميكنند.
فيلم سينمايي "مسابقه " ساخته پل اندرسـون محصول مشترك سال 2008كشورهاي آلمان، انگليس و آمريكا است.

**عصريخبندان3
فـيلـم سينمايي "عـصر يخبندان 3 " به كارگرداني كارلوس سالدانا سه شنبه 25اسفند ماه ساعت 16:10 از شبكه دو پخش خواهد شد.
داستاندر مورد ورود به سرزمين دايناسورهاست. ديگو، الي، سيد و باقي حيوانات واردمنطقه جديدي مي شوند كه در آن دايناسورها زندگي مي كنند. سيد كه از سه تخمحيوان مراقبت ميكند بعد از اينكه آنها سر از تخمشان بيرون ميآورند متوجهميشوند كه سه بچه دايناسور هستند، سيد از آنها مراقبت مي كند و با ورودمادر دايناسورها سيد همراه با بقيه بچه دايناسورها رفته و ازگروه جدا ميشود.
فيلم سينمايي "عـصر يخـبـندان 3 " محصول سال 2009 كشور آمريكاست.

**آسترو
فـيلـم سينمايي "آسترو " محصول سال 2009 كشورهاي هنگ كنگ، آمريكا و ژاپن سه شنبه 25اسفـند ماه ساعت 17:35 از شبكه دو پخش خواهد شد.
زمينبه يك گاراژ رباتهاي اسقاطي تبديل شده و تنها قسمتي از آن به ناممتروسيتي در وراي آن مشغول پروازاست. در متروسيتي دكتر "الفان " با همكاريدكتر "تنما " دو منبع انرژي به نامهاي هسته آبي و قرمز پيدا كردهاند.
كريستين بل ونيكلاس كيج در فـيـلـم سينمايي "آسترو " به كارگرداني ديويد بورس به ايفاي نقش پرداختند.

**پرواز
فـيـلـم سينمايـي " پرواز " (up) به كارگرداني پيتر داكتر سه شنبه 25اسفـنـد ساعت 19:10 از شبكه دو سيما روي آنتن ميرود.
داستانفيلم با بيان دوران پسر كوچكي شروع مي شود كه با دختري به نام الي كه همسن و سال خودش است آشنا ميشود. كارل متوجه مي شود كه روياي رفتن بهآمريكاي جنوبي در هر دوي آنها مشترك است. آنها با هم ازدواج كرده و تصميمميگيرند تا براي رفتن به آنجا پولهاي خود را جمع كنند ولي هربار پسانداز خود را براي مشكلي خرج مي كنند.

**فرود
فـيلـم سينمايي "فـرود " سه شنبه 25 اسفــندماه ساعت23:45 از شبكه دو پخش ميشود.
داستاندر مورد جك بندر يك مامور پليس FBI است كه به عنوان عضو مذاكره كننده درماموريتها حضور مي يابد. تلاش او براين است كه شرايط بحراني بدون خشونتخاتمه يابد، اما اين تفكر از سوي فرمانده او "لورنزو " مورد پذيرش نيست.
آنتونيميكاييل هال و امي هادسون در فـيـلـم سينمايي "فـرود " به كارگردانيآرمانت ماسـتروياني محصول سال 2007 كشور آمريكا به ايفاي نقش پرداختند.

**نقطه انهدام

فـيلـم سينمايي "نقطه انهدام " محصول سال 2007 كشور كانادا روز سه شنبه 25 اسفـندماه ساعت 15:30 از شبكه سه پخش ميشود.
دانشمندييك دستگاه سفر در زمان اختراع مي كند. دستگاه از سوي سازمان تحقيقاتيمربوطه خطرناك اعلام ميشود و سعي مي شود جلوي ساخت آن گرفته شود و مخترعكار كه متوجه ميشود اين بهانه اي است تا نيروهاي امنيتي آمريكا دستگاه رادر اختيار گيرند، به كمك دستگاه ناپديد ميشود در حاليكه يك دستگاه يدكدراختيار يكي ازهمكارانش است.
جيسون پريستلي، گاروين سانقورد و گاري هورسون در فـيـلـم سينمايي "نقطه انهدام " به كارگرداني جيسون بورك به ايفاي نقش پرداختند.

**نابودگر4
فـيلـم سينمايي "نابودگر4 " سه شنبه 25اسفـندماه ساعت 21 از شبكه سه پخش خواهد شد.
درسال 2003 يك جنايتكار به نام رايت كه به سرطان لاعلاج مبتلا است موافقت ميكند تا دكتر كاگان براي پژوهش از بدن او استفاده كند. در حمله اسكارنت بهزمين كه صرفاً جان كان زنده مي ماند پي مي برند كه ترميناتورT800 جديدبراي حمله به كار گرفته شده است.
كريستين بل، سام ورتينگتون و آنتونييل چين در فـيـلـم سينمايي " نابودگر4 " به كارگرداني مك گينـتي محصول سال2009 كشور آمريكا به ايفاي نقش پرداختهاند .

**شكارچيان ذهن
فـيلـم سينمايي "شكارچيان ذهن " سه شنبه 25 اسفـندماه ساعت 15:45از شبكه چهار پخش خواهد شد.
يكتيم حرفهاي از افسران جوان براي آموزشهاي بيشتر و يك رقابت نظامي به يكجزيره منتقل ميشوند. آنها با دنياي بيرون ارتباطي ندارند. اما ناگهان يكياز آنها به طرزمشكوكي كشته ميشود، آنها به يكديگر شك مي كنند و هر كدامتلاش مي كند جان خود را حفظ كند.
فـيـلـم سينمايي "شكارچيان ذهن " به كارگرداني ري هارلين محصول سال 2002 كشور كانادا و آمريكاست.

**منطقه 9
فـيلـم سينمايي "منطقه 9 " سه شنبه 25 اسفـندماه ساعت20:30 از شبكه چهار پخش مي شود.
موجوداتفضايي با يك سفينه غول پيكر درآفريقا به زمين آمدهاند و در يك منطقهقرنطينه زندگي كثيفي را مي گذرانند. آنها داراي سلاحهاي خاص خود هستند كهتنها خودشان قادر به شليكاند. دولت تصميم ميگيرد آنها را خلع سلاح كند.
شارلتو كوپلي و جيسون كوپ در فيلم سينمايي "منطـقـه9 " به كارگرداني نيل بلومكامپ به ايفاي نقش پرداختند.

**اينديانا جونر و قلمرو جمجمه بلورين

فـيلـمسينمايي "ايـنديانا جـونـز و قلـمرو جمـجمـه بـلورين " به كارگردانياستيون اسپـيـلبرگ سه شنبه 25اسفندماه ساعت 19از شبكه تهران پخش خواهد شد.
درخلاصه داستان فيلم با بازي هريسون فورد، كيت بلانچارد ، كارن آلن وشيا لابيوف خواهيد ديد: اينديا جونز كه اكنون به سنين پيري رسيده همراه بادوست قديمياش مك، گرفتار يك گروه تبهكاري مي شوند كه گمان مي كنند اينديمحل اختفاي جمجمه بلورين را مي داند و مي خواهند او را وادار كنند كه آنمحل را به آنها نشان دهد.
فـيلـم سينمايي "اينديانا جونزو قلـمروجمجمه بلورين " محصول سال 2008 كشور آمريكا در ژانر حادثهاي، ماجراجويي وهيجاني ساخته شده است.

**جان سخت4
فـيلـم سينمايي "جان سـخت 4 " به كارگرداني لن وايـزمن40 دقيقه بامداد 26 اسفــند ماه از شبكه تهران پخش خواهد شد.
درخلاصه داستان فيلم با بازي بروس ويليس، تيموتي اليفانت، جاستين لانگ و مگيكيوآمده: جان مك كلين پليسي ميانسال با يك زندگي ازهم پاشيده است و دختريكه جدا از او زندگي ميكند. او در ماموريت جديدش بايد يك هكر رايانهاي بهنام " متيو فارل " را بازداشت كند. قبل از اين تعداد قابل توجهي از هكرهابا انفجار خانههايشان به گونهاي مرموز كشتهه شدهاند و هنگامي كه "جان "براي دستگيري " متـيـو " به منزل او رفته است. "متيو " نيزهدف گلولهقرارمي گيرد.
فـيلـم سينمايي "جان سـخت 4 " محصول سال 2007 كشورهاي انگليس و آمريكا در ژانر حادثهاي، جنايي، هيجاني ساخته شده است.

انتهاي پيام/ا

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]