کشف سنگهای آسمانی خطرناک در نزدیکی زمین
خبرآنلاین - تلسکوپ فضایی وایز که دو ماهی از آغاز فعالیتش میگذرد، موفق شده 16 سیارک جدید بسیار تاریک را در اطراف زمین کشف کند که به دلیل تاریکی فوقالعاده، از دید تلسکوپهای زمینی پنهان مانده بود.

فاطمه محمدینژاد: تلسکوپ فضایی فروسرخ وایز، چندین سیارک بسیار تاریک را کشف کرده که پنهانی در نزدیکی مدار زمین حرکت میکنند. تاریکی بیشاز اندازه و مدار بسیار کج آنها نسبت به مدار زمین، باعث شده که از دید تلسکوپهای زمینی و حتی برنامههای کشف اجسام نزدیک زمین نیز پنهان بمانند.

به گزارش نیوساینتیست، کاوشگر فروسرخ دید گسترده یا وایز، تازهترین تلسکوپ فضایی ناسا است که آذرماه گذشته برای نقشهبرداری از کل آسمان در طیف فروسرخ به فضا فرستاده شد و فعالیت خود را اواسط ماه ژانویه / اواخر دی آغاز کرد.

وایز در شش هفته نخست مشاهداتش، حدود 16 سیارک ناشناخته را در نزدیکی مدار زمین شناسایی کرد. از این میان 55 درصد، کمتر از یک دهم نوری را که از خورشید دریافت میکنند، بازتاب میدهند و همین، مشاهده آنها را بسیار دشوار میکند. یکی از این اجسام به تیرگی آسفالت تازه است که کمتر از پنج درصد نور خورشید دریافت شده را منعکس میکند.

بسیاری از این سیارکهای تاریک در مدارهایی به دور خورشید گردش میکنند که در مقایسه با صفحه دایرهالبروج که زمین، دیگر سیارات و اغلب سیارکها درون آن حرکت میکنند، بسیار کج است. به همین دلیل است که تلسکوپهای جستجوگر سیارکها که معمولا در صفحه زمین به جستجو میپردازند، غالبا این اجسام را نمیبینند.

خوشبختانه این اجسام جدید در تابشهای فروسرخ روشن دیده میشوند، زیرا در این محدوده نور بیشتری را جذب کرده و گرم میشوند. این مسئله مشاهده آنها را برای وایز بسیار آسان میکند.

دنبالهدارهای قدیمی
ایمی ماینزر، یکی از اعضای این کاوش در جی.پی.ال ناسا در کنفرانس علوم سیارهای و قمری گفت: «بسیار عالی است که ما تاریکترین دنبالهدارها و سیارکها را کشف کردهایم.»

انتظار میرود وایز حدود 200 جسم نزدیک به زمین را مشاهده کند، اما دانشمندان بر این عقیدهاند که تعداد اجسام بزرگی که قادرند به زمین آسیب برسانند، میتواند چند دههزار عدد باشد.

ریچارد بینزل، از ام.آی.تی معتقد است سیارکهای تاریک ممکن است دنبالهدارهایی قدیمی باشند که تمام یخ خود را از دست داده و پوستهای غیرفعال بر جای گذاشتهاند که دیگر گردوخاکی برای ایجاد دنباله، تولید نمیکند. وی خاطرنشان کرد بسیاری از دنبالهدارها مدارهای بسیار کجی دارند و دنبالهدارهای مشاهده شده توسط فضاپیماهای ناسا نیز سطوح بسیار تیرهای داشتهاند.