ایرانسل چهار تندیس زرین جشنواره ستارههای فناوری ایران را به خود اختصاص داد.

چهار تندیس زرین جشنواره ستارههای فناوری ایران طی مراسمی و با حضورفعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، به شرکت خدمات ارتباطیایرانسل اهداء شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در مراسم اهداءجوایز جشنواره ستارههای فناوری ایران، هیئت دوران به سبب توسعه پرشتابشبکه و عرضه خدمات پیشرفته و نوین ارزش افزوده در کشور، شرکت خدماتارتباطی ایرانسل را بهعنوان "برترین ارایهدهنده خدمات ارتباطی کشور درسال ۱۳۸۸" اعلام و تندیس زرین خود را به این شرکت اهدا کرد.

هیئت داوران این جشنواره، به سبب ایجاد نام تجاری شفاف، خوشنام وفراگیر در بین کلیه اقشار جامعه، نامتجاری ایرانسل را بهعنوان "برندبرتر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال ۸۸" معرفی کرد.

براساس این گزارش، هیئت داوران جشنواره ستارههای فناوری ایران، تندیسزرین "برترین مدیریت روابطعمومی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشوردر سال ۱۳۸۸" را به سبب برقراری ارتباطی مستمر و بهرهبرداری موثر ازبسترهای ICT، به مدیر روابط عمومی ایرانسل اهدا کرد.

از سوی دیگرو در بخش انتخاب برترین مرکز خدمات مشتری، هیئت داوران این جشنواره، مرکزتماس مشترکین ایرانسل را به سبب راهاندازی بزرگترین مرکز تماس خاورمیانهو سرویسدهی در ۲۴ ساعت شبانهروز، ۷روز هفته و ۳۶۵ روز سال، بعنوان"برترین مرکز خدمات مشتری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال۸۸" معرفی کرد.

جشنواره ستاره های فناوری ایران، با هدف معرفیبرترین فعالیتها، خدمات و کالاهای ارایه شده در بازار فناوری اطلاعات وارتباطات کشور در سال ۱۳۸۸، همزمان با آغاز پنجمین سال فعالیت هفته نامهتخصصی علم روز، شب گذشته و با حضور فعالان صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات، در محل مرکز همایشهای بینالمللی رایزن برگزار شد.