معاونحمل و نقل ترافيك شهرداري تهران گفت: نرخ بليت اتوبوس با نرخ تمام شدهخدمات اتوبوسراني تفاوت فاحش دارد و هيچ منصفي ترديد نميكند كه اينقيمتها بسيار ناچيز است.

به گزارش فارس، جعفر تشكري هاشمي درپاسخ به اين پرسش كه فرمانداري تهران با افزايش غيرمتعارف نرخ كرايههاياتوبوس، مينيبوس و تاكسي مخالفت كرده است، گفت: در تاكسيراني هزينههايانجام شده براي هر كيلومتر پيمايش با تاكسي را برآورد كردهايم.
وي بااشاره به اينكه هزينهها كاملاً استخراج شده است، گفت: هزينههاي مربوط بهاستهلاك، وقت و سرمايهگذاري كه راننده انجام داده، محاسبه شده است.
تشكريهاشمي ادامه داد: همچنين اقلام مصرفي يك تاكسي در تردد شهري با توجه به ميانگين سرعتي كه در شهر داريم، استخراج شده است.

*نرخهاي كرايه تاكسي متناسب به هزينههاي صرف شده نيست

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اظهار داشت: واقعيت اين است كه درحال حاضر نرخها متناسب با هزينهاي كه براي راننده واقع ميشود، نيست.
به گفته تشكريهاشمي، هرچند ممكن است پرداخت اين هزينهها براي مردم سختباشد؛ به هر شكل راننده تاكسي مثل يك فروشنده يا يك واحد خدماتي در مقابلخدماتي كه ارائه ميكند بايد از يك آورده منصفانهاي برخوردار شود.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران تصريح كرد: چون اين صنف بيشتر زيرذرهبين و نگاه هستند؛ هزينههاي آنها كنترل ميشود، هرچند خيلي از مشاغلديگر نرخهاي مصوب نداشته و با سليقه و يا متناسب با نرخ تورم و نرختغييرات در بازار خود را تنظيم ميكند.

* آمادگي توضيح درباره هزينههاي تاكسيراني را داريم

معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران ادامه داد: صنف حمل و نقل به خصوصراننده تاكسيها از هيچ يارانهاي برخوردار نيستند و اصولاً امكانپذيرنيست كه بتوانند براي حمل و نقل تاكسي در شهر هم يارانهاي داده شود؛بنابراين به نظر ميرسد بايد حداقل معيشت رانندگان زحمتكش تاكسي لحاظ شود.
تشكريهاشمي خاطرنشان كرد: اگر ترديدي بر روي هزينهها وجود دارد، سازمانتاكسيراني اين آمادگي را دارد تا هزينههاي انجام شده را گزارش دهد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اظهار داشت: در صورتي كه اينهزينهها مورد تأييد كارشناسان باشد، نبايد بگذاريم حقوق رانندگان تاكسيدستخوش مشكلات شود و اين افراد بايد بتوانند از يك حقوق منطقي و متعارفبرخوردار شوند.
وي ادامه داد: اگر هزينهها آناليز شده پذيرفته شود،در چنين شرايطي اگر قرار است نرخها و هزينهها كنترل شود، بايد راههايجبران اين هزينه براي رانندگان تاكسي تعريف شود.

* نرخ كرايه تاكسيها ۱۵ درصد افزايش مييابد

معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران اظهار داشت: بايد بدانيم رانندگانتاكسي كه قرار است از حقي برخوردار باشند؛ چگونه قرار است هزينههاي آنهاجبران شود.
تشكريهاشمي ادامه داد: شايد در دولت پيشبيني يارانهايبراي رانندگان تاكسي صورت گيرد كه جبران هزينههايي دريافت نشده آنهاشود؛ اين موضوع خوب است كه رانندگان تاكسيها از آن برخوردار باشند؛ امااگر چنين امكاني نيست و اين هزينهها تأييد شود بايد بگذاريم اين هزينههادر حد معقول باشد.
وي ادامه داد: در جلسه شوراي شهر مبالغ افزايشيافته براي نرخ كرايه تاكسيها بين ۱۱ تا ۱۵ درصد بوده است. و با توجه بهافزايش هزينه رانندگان ناشي از تعميرات، بيمه و غيره اين افزايش خيليناچيز است.

*نرخ دريافتي در اتوبوس با نرخ تمام شده تفاوت فاحش دارد

تشكريهاشمي همچنين در بخش ديگر سخنانش درباره نرخ بليت اتوبوس، گفت: نرخدريافتي با نرخ تمام شده تفاوت فاحشي دارد؛ من فكر ميكنم هيچ منصفي ترديدنكند كه اين قيمتها در حمل و نقل شهري بسيار ناچيز است.
وي ادامه داد: فاصله مبلغ واقعي تا مبلغي كه از مردم در حمل و نقل اتوبوس دريافت ميشود، بسيار فاحش است و جاي هيچ بحثي نميگذارد.
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران اظهار داشت: شايد در ناچيز بودنقيمت بليت ۲۵ تومان ترديدي نباشد؛ اما چيزي كه ترديد دارد نحوه جبران مابه التفاوت هزينه جابه جايي است، اميدواريم با حمايتهاي مجلس، دولت و باتوجه به فعاليت شورا و شهرداري اين مبالغ جبران شود.
تشكريهاشمي درپاسخ به اين پرسش كه اگر فرمانداري افزايش نرخها را تصويب نكند، شورايشهر نرخها را تغيير ميدهد، گفت: اعتراض فرمانداري در شوراي اسلامي شهرتهران بررسي و مجدداً كارشناسي ميشود و اگر شورا بر نرخهاي قبلي تأكيدداشته باشد، موضوع به شوراي حل اختلاف ارجاع ميشود.

*مابه التفاوت كرايه وسايل حمل و نقل بايد جبران شود

معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران ادامه داد: به عنوان مجري حمل و نقلعمومي تأكيد داريم براي ما مهم نيست چه كسي هزينههاي حمل و نقل رانميدهد؛ آنچه مسلم است اين كه هر زمان از بهاي تمام شده حمل و نقل عموميمبلغي كسر ميشود بايد نحوه جبران آن مشخص شود.
وي ادامه داد: يكطرفهشدن پرداخت يارانهها از سوي شهرداري، باعث ميشود، عوارضي كه مردم برايآبادي شهر ميدهند تماماً صرف يارانه حمل و نقل شود.

* شهر فقير ميشود

به اعتقاد تشكريهاشمي، شهر را با اين نوع تصميمات فقير ميكنيم.
وي ادامه داد: شهر هم به يارانه حمل و نقل و هم به توسعه راهها و فضاهاي سبز نياز دارد.
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران تصريح كرد: نبايد تمام درآمدهايشهري به يك سمت سوق پيدا كند زيرا شهر در آينده دچار اختلال ميشود.
تشكريهاشمي ادامه داد: ما به عنوان شهرداري تهران همه هزينههاي تمام شدهرا مشخص و آناليز كرديم و اگر هر دستگاهي نحوه جبران آنها را تعيين وتأمين كند، بهتر است؛ چرا كه از مردم پول كمتري دريافت ميشود.

var jcomments=new JComments(7660, 'com_content','http://3noqte.com/main/index.php?option=com_jcomments&tmpl=component');jcomments.setLis t('comments-list');