واحد مرکزی خبر: شرکت گوگل ابزار ترجمه اينترنتي اش را بيش از پيش ارتقاء مي دهد.

باتلاش هايي که بنيانگذاران شرکت گوگل براي ارتقاء عملکرد سرويسرايگان"ترجمه گوگل" به عمل اورده است اين سرويس هم اکنون پنجاه و دو زباندنيا را در بر مي گيرد که بيشتر از هر سرويس مشابه ديگر است و مردم صدهاميليون بار در هفته از ان براي ترجمه صفحات اينترنتي و متون ديگر استفادهمي کنند.

الن لاوي محقق موسسه فن اوري هاي زباني در دانشگاه کارنگيملون مي گويد، سرويس ترجمه گوگل سيستمي پيشرفته در ترجمه هاي رايانه اياست که محدود به يک زمينه موضوعي خاص مربوط نمي شود.
تلاش هاي گوگل براي توسعه عملکردش فراسوي جستجوي اينترنتي چندان موفقنبوده است اما ترقي سريع ان در زمينه ترجمه مي تواند نويد بخش موفقيتديگري در اينده در زمينه يک سيستم قوي محاسبه مسائل پيچيده باشد.

شبکهمراکز داده ها که گوگل براي جستجو گران اينترنتي ايجاد کرده است ممکن استاکنون جمعا بزرگترين رايانه جهان باشد. گوگل از اين امکانات براي کاستن ازمحدوديت هاي فن اوري ترجمه استفاده مي کند. براي مثال گوگل ماه گذشته گفتدر حال کار بر روي تلفيق ابزار ترجمه با تجزيه و تحليل تصاوير است به طوريکه فرد بتواند از يک منو(صورت غذا) در المان بوسيله تلفن همراه عکس بگيردو از طريق گوگل فورا ترجمه انرا به انگليسي دريافت کند.

ايجاد يکماشين ترجمه از ديرباز يکي از بزرگترين چالش ها در زمينه هوش مصنوعي بودهاست. دانشمندان رايانه هاي چندين دهه استفاده از يک رويکرد مبتني بر قواعدرا ازموده اند-در اين رويکرد قواعد زباني دو زبان و فهرست لغات لازم بهرايانه داده مي شد.

اما در اواسط دهه هزار و نهصد و نود محققان بهتدريج به رويکرد به اصطلاح اماري روي اوردند. انها دريافتند اگر هزاران ياميليون ها متن و ترجمه هاي انساني انها به رايانه داده شود رايانه ميتواند حدس هاي صحيحي درباره نحوه ترجمه متون جديد بزند.

اين روش که مستلزم مقادير عظيمي از داده ها و قدرت بالاي محاسباتي است، براي ابزار گوگل مناسب از اب درامد.

بااينحال سيستم هاي ترجمه خودکار هنوز تا تکميل شدن فاصله زيادي دارند. حتيسيستم ترجمه گوگل به اين زودي ها مترجم ها را بيکار نخواهد کرد اما برايانتقال مفهوم کلي يک مطلب خبري خوب است و به يک منبع سريع ترجمه برايميليونها نفر تبديل شده است.