هوس تركاندن ترقه، اكليل و سرنج يا حتي بدتر منفجر كردن نارنجك و قوطيهايپر از باروت در شب چهارشنبه آخر سال در مغز خيليها رژه ميرود؛ انگارانفجار مهيب و شعلهور شدن آتش با صداهايي كه لرزه بر اندام و اعصابمياندازد بعضيها را محو خودش ميكند.

به گزارش خبرنگار تابناک،اما محو آتش و دود و باروت و انفجار شدن هميشه ختم به خير نميشود چونآنهايي كه طعم نقص عضو، درد، سوختگي و معلوليت را چشيدهاند خوب ميدانندكه پايان اين ضيافت چقدر تلخ است.

شايد آن ۴۵۰ نفري كه به خاطرصدمه به چشمهايشان در ۲ سال گذشته راهي بيمارستان فارابي تهران شدند ياآن يكهزار و ۵۸ دانشآموز و دانشجويي كه در سال ۸۴ به خاطر استفاده ازمواد آتشزا مصدوم شدند بهترين شاهد براي تلخي تفريحات خطرناكچهارشنبهسوري باشند.
شايد ماجراجويان باور نكنند، اما گزارشهاي مراكز درماني نشان ميدهددستها و چشمها به ترتيب در معرض بيشترين آسيبها هستند كه در برخي مواردشدت جراحات، اين دو عضو را كاملا از بين ميبرد و معلوليتهايي رابهجاميگذارد كه قابل برگشت نيست.

دكتر محمود جباروند، رئيسبيمارستان چشمپزشكي فارابي در مورد آسيبهاي وارده به چشم درچهارشنبهسوري به جامجم ميگويد: آسيبهاي چشمي در اين شب يا مربوط بهتركشهاي انفجار يا مربوط به موج انفجار است. تركشهاي انفجار سبب ميشودتا سطح بيروني چشم، قرنيه يا شبكيه دچار پارگي شود و موج انفجار نيزخونريزيهاي داخلي و پارگي بافتها را به دنبال دارد كه به خاطر وجود آتشدر حين استفاده از مواد محترقه، سوختگي پلك و سطح چشمها نيز ايجاد ميشود.

اوجبران اين نواقص را بسيار سخت و در برخي موارد غيرممكن و منتهي به تخليهچشم ميداند و ميگويد: يكي از بدترين اتفاقات اين است كه تركشهاي موادمنفجره چشم را سوراخ كرده و موجب آسيب به عصب چشم ميشود كه در چنينشرايطي و حتي در اوضاع مشابه توصيه ميشود كه مصدومان از هرگونه دستكاريچشمها پرهيز كنند و با قرار دادن يك محافظ روي چشم به سرعت به مراكزدرماني مراجعه كنند. رئيس بيمارستان فارابي به آمار سال گذشته مصدومانارجاعي به اين بيمارستان اشاره ميكند و توضيح ميدهد: پارسال حدود ۱۴۵نفر به بيمارستان فارابي مراجعه كردند كه حدود ۲۸ نفر از آنها بستري شدندو تحت عمل جراحي قرار گرفتند كه اين ۲۸ نفر از ۲۰ تا ۷۰ درصد بيناييشانرا از دست دادند.

جباروند با ارائه اين آمار تمام جوانان ونوجوانان را به پرهيز از استفاده از مواد پرخطر توصيه ميكند و اين باوررا كه با عينكهاي محافظي كه نيروهاي انتظامي و امدادي استفاده ميكنندميتوان در مقابل انفجارها از چشمها محافظت كرد، مردود دانست.

توصيهها پس از مصدوميت

امابه هر حال آتشبازي و ترتيب دادن يك انفجار بزرگ اتفاقي است كه با وجودهشدارهاي مكرر هنوز هم خيلي از مردم را جذب خود ميكند و آسيبهاي چشمي راناگريز ميسازد. به همين جهت وزارت بهداشت توصيههايي دارد كه پس از وقوعحادثه بايد حتما به آنها عمل كرد.

كارشناسان اين وزارتخانه تاكيدميكنند كه در صورت آسيبديدن چشمها يا پلكها بايد از ماليدن آنهاخودداري كرد و در اولين فرصت راهي مركز درماني شد زيرا در برخي مواقعآسيبهاي چشمي در مراحل نخست علايم زيادي ندارند ولي ميتوانند حوادثناگواري را براي چشم ايجاد كنند.اين در حالي است كه چشم آسيبديده را بايدبا يك محافظ مثل ليوانهاي يكبار مصرف يا مقوايي كه به شكل مخروط درآمدهپوشاند و از قرار دادن دستمال، پنبه يا گاز روي آن خودداري كرد.

همچنيندر اين موارد نبايد از هيچگونه پماد يا قطره چشمي استفاده كرد و يا حتيچشمها را شست. از مصرف آسپيرين، ايبوپروفن و موارد مشابه تا رسيدن بهاورژانس چشمپزشكي نيز بايد خودداري كرد و از خوراندن مواد غذايي به بيماربه علت نياز به انجام عمل جراحي پرهيز كرد.

منبع: جام جم