اگراز دسته آدمهایی هستید که همیشه از زمان عقب می مانید و برای جلوگیری ازاین کار از روش های متفاوتی استفاده می کنید، این ساعت ساده و جذاب، برایشما است.[JUSTIFY]عقربهدقیقه شمار این ساعت، چند دقیقه زمان را جلوتر نشان می دهد تا با نگاهکردن آن حواستان باشد که سر وقت به برنامه هایتان برسید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]جلوکشیدن ساعت راه حلی مناسب است که شخصاً از آن سود برده ام. البته تصور میکنم جلو کشیدن به میزان ۱۰ دقیقه مطلوب تر از ۳ دقیقه باشد. به هر حال مهمایده ای است که برای عقب نماندن از زمان، در این ساعت نهفته شده. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
از قیمت و زمان عرضه این ساعت خبری در دست نیست. اما شاید نیاز نباشد کهحتما بابت آن پول بدهید اگر برای داشتن چنین چیزی خیلی اصرار داشته باشیدمی توانید خودتان عقربه دقیقه شمار ساعت دیواری اتاق تان را کج کنید تاعین همین ساعت بشود! البته اگر شکست تقصیر ما نیست.[/JUSTIFY]